Doučování žáků škol

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.
Od září 2021 probíhá doučování žáků naší školy, které je realizováno díky Národnímu plánu obnovy ČR a EU. Cílem tohoto doučování je primárně zmírnění a minimalizace negativního dopadu distanční výuky na vzdělávání žáků ZŠ.
Doučování probíhá jak individuálně, tak v malých skupinách. Doučování vedou pedagogové a pro žáky je ZDARMA.
Doučování žáků bude probíhat také ve školním roce 2022/2023.

                               

Digitalizujeme školu

Digitalizujeme školu – Realizace investice Národního plánu obnovy komponenta 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

               

Vzdělávání a komunikace III

Název projektu: Vzdělávání a komunikace III

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020555

Cíl projektu: Cílem projektu je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem, rozvíjet kompetence pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, rozšíření nabídky volnočasových aktivit pro žáky.

Šablony:

 • Školní asistent – personální podpora ZŠ
 • Klub pro žáky ZŠ
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Projektový den ve škole
 • Projektový den mimo školu

Trvání 1.9.21-30.6.23

Projekt Vzdělávání a komunikace III je spolufinancován Evropskou unií.

Evropská Unie - Evropské strukturální a investiční fondy

Přírodní vědy názorně

Název projektu: Přírodní vědy názorně

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008567

Cílem projektu je rekonstrukce původní kmenové učebny, ze které vznikne moderní odborná učebna přírodních věd. V rámci rekonstrukce dojde k drobným stavebním úpravám a vybavení učebny novým nábytkem a technickým vybavením potřebným pro výuku.

Dotace: 2 837 142,97,- Kč

Spoluúčast: 149 323,32,- Kč

Celkem: 2 986 466,29,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

logo IROP

Vzdělávání a komunikace II

Název projektu: Vzdělávání a komunikace II

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012841

Cíl projektu: Cílem projektu je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem, profesní růst pedagogů a inkluzivní klima a komunitní charakter základní školy.

Šablony:

 • Školní asistent – personální podpora ZŠ a ŠD
 • DVPP – varianta e) Inkluze pro ZŠ i ŠD
 • Klub pro žáky ZŠ
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Komunitně osvětová setkávání

Trvání 1.9.19-31.8.21

Projekt Vzdělávání a komunikace II je spolufinancován Evropskou unií.

Evropská Unie - Evropské strukturální a investiční fondy

ICT a komunikace

Název projektu: ICT a komunikace

Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004242

Hlavním cílem projektu je vybudování 2 multimediálních učeben, které budou koncipovány jak pro celou třídu, tak i skupinu a budou využívány nejen pro výuku informatiky a cizích jazyků, ale i výuku dalších předmětů.

Součástí projektu je dále rozšíření konektivity školy, díky které se zvýší nejen kapacita internetového připojení, ale i rozšíří dostupnost školní sítě a internetu v učebnách a ostatních prostorách školy. Vyřešení bezbariérovosti školy pořízením schodolezu a vybudováním bezbariérového WC. Úprava části dnes již nevyužívaných a zanedbaných ploch někdejší školní zahrady, která bude poté sloužit jako multifunkční učební a odpočinkový prostor s názornými příklady k výuce (přírodní vědy, pracovní vyučování) i jako místo organizovaného odpočinku a her.

Dotace: 5 766 470,79,- Kč

Vlastní zdroje: 640 718,98,-Kč

Celkem: 6 407 189,77,-Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.logo IROP

Vzdělávání a komunikace

Název projektu: Vzdělávání a komunikace

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0005003

Cíl projektu: Cílem projektu je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem a podpořit profesní růst pedagogů.

Šablony:

 • Školní asistent – personální podpora ZŠ
 • DVPP – 32 hodin, Mentoring
 • DVPP – 56 hodin Inkluze
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Trvání 1.9.17-31.8.19

Projekt Vzdělávání a komunikace je spolufinancován Evropskou unií.
Evropská Unie - Evropské strukturální a investiční fondy

Čtení a komunikace

Název projektu: Čtení a komunikace

Registrační číslo: CZ.1.07./1.1.00/56.2299

příjemce dotace OP VK Výzva č. 56

Klíčové aktivity:

 • Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti
 • Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Doba trvání projektu: 1.7.2015 – 31.12.2015

Řemeslná dílna pro děti a dospělé

Název projektu: Řemeslná dílna pro děti a dospělé

Smlouva: č. 14/SML 1750

příjemce neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje

Klíčové aktivity:

 • Řemeslná dílna pro rodiče s dětmi
 • Řemeslná dílna pro žáky

Doba trvání projektu: 1.9.2014 – 31.8.2015

Tento projekt je realizován s finanční podporou Ústeckého kraje.

podpořil Ústecký kraj

Moderní učitel 21. století

Název projektu: Moderní učitel 21. století

Registrační číslo: CZ.1.07./1.3.00/51.0019

partner projektu Výzvy č. 51 OP VK

Klíčové aktivity:

 • nákup 15 ks mobilních dotykových zařízení
 • účast na aktivitě „Vzdělávání ředitelů“ (podaktivita A1 výzvy 51)
 • účast na aktivitě „Mentoring a podpora pedagogických pracovníků školy (podaktivita A2 výzvy 51),
 • účast na aktivitě „ICT – „co už máme““ (podaktivita B1 výzvy 51)
 • účast na aktivitě „ICT – „co chceme““ (podaktivita B2 výzvy 51)
 • účast na aktivitě „ICT – „Oborové didaktiky““ (podaktivita B3 výzvy 51)

Doba trvání projektu: 18.9.2014 – 30.09.2015

Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje

Název projektu: Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje

Registrační číslo: CZ.1.07./1.1.00/44.0005

spolupráce v projektu OPVK

Klíčové aktivity:

 • Využívání technických památek a interaktivních expozic technického a přírodovědného charakter k přípravě školních/žákovských projektů zaměřených na popularizaci tohoto typu vzdělávání
 • Programy vzájemného učení, kde žáci SŠ připravují a realizují pro žáky ZŠ vzdělávací aktivity/projekty zaměřené na přírod. a technické vzdělávání
 • Spolupráce středních a základních škol se zaměstnavateli v rámci komunitního rozvoje

Doba trvání projektu: 5.12.2014 – 30.6.2015

Program podpory digitalizace škol

Název projektu: Program podpory digitalizace škol

Projekt zaměřený na zvýšení využívání digitálních technologií ve školách a jejich dlouhodobá podpora ze strany neziskových organizací a soukromého sektoru. Program byl otevřen pro mateřské, základní, střední  a vyšší odborné školy na území České republiky.

Cíle programu:

 • podpora využívání digitálních vzdělávacích technologií a obsahu ve výuce
 • podpora aktivních škol, ředitelů a učitelů
 • popularizace digitalizace mezi učiteli, žáky, rodiči a veřejností
 • podpora předškolního vzdělávání a dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Výhody programu:

 • Všechny školy registrované do Programu podpory digitalizace škol měly možnost využívat množství benefitů poskytnutých partnery projektu. Mezi hlavní partnery patří společnost EDULOGY, vzdělávací portál eKabinet.cz, společnosti Tutor, Samsung Electronics Czech and Slovak, T-Mobile, Cautor a projekt Čtení pomáhá.

Záštitu nad Programem podpory digitalizace škol převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

program podpory digitalizace škol

Matematika není věda

Název projektu: Výuka matematiky pomocí aplikací z reálného života aneb matematika není věda

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.34/01.0020

Stručný popis projektu:
Dle výzkumů znalosti žáků v ÚK klesají rychlým tempem. Především v matematice (M) se výsledky zhoršily nejvíce ze všech krajů v ČR. Projekt se proto zaměřuje na zvýšení matematické gramotnosti žáků v ZŠ, čímž v důsledku podporuje studium technických oborů. Učitelé matematiky ze základních škol identifikovali jako největší problém ve výuce absenci využití aplikací matematiky v reálném životě. Tento specifický problém, který je jednou z bariér při výuce matematiky, budou učitelé ve skupinách dále rozpracovávat a vytvářet metody k jeho eliminaci. Budou se tak přímo podílet na tvorbě vzdělávací publikace, která bude obsahovat nové metody a způsoby výuky, pracovní listy, řešení vč. Praktických příkladů a další návody, jak přiblížit matematiku žákům ze základních škol.

Evaluace dokumentu bude zajištěna prostřednictvím pilotního ověření nových příkladů v praxi. V rámci projektu budou zajištěny exkurze a stáže pro obě cílové skupiny, kterými jsou jednak samotní žáci, jednak pedagogové. Bude se jednat o ukázky matematiky v praxi. Součástí projektu bude také zřízení matematické a fyzikální učebny, které budou zpřístupněny i dalším základním školám, které projeví zájem.

Příjemcem dotace: Základní škola Žatec, Komenského alej 749, okres Louny
Partnerem projektu : Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny. Oba subjekty chtějí dosáhnout maximálního zapojení svých pedagogů při tvorbě a pilotním ověřování nových metodik. Vybraní učitelé matematiky případně dalších souvisejících předmětů se budou přímo podílet jako členové skupiny na klíčových aktivitách. Právě jejich know-how hraje významnou úlohu při tvorbě vzdělávacích materiálů. Učitelé budou spolupracovat při identifikaci problémů při výuce matematiky, při tvorbě metodiky a jejím pilotním ověřování i při výběru vhodných pomůcek do speciálních učeben. Učitelé matematiky a dalších souvisejících oborů ( fyzika, chemie…), kteří nebudou přímo zapojeni do projektu budou následně proškoleni jak s nově vytvořeným materiálem pracovat a budou jej moci využívat při výuce žáků.

Projekt EU peníze školám

V souvislosti s realizací projektu vytvořila naše škola výukové materiály. Pokud budete mít zájem o některý z materiálů (viz seznamy sad materiálů pod článkem), napište na adresu DUM.3zszatec@email.cz

V současné době jsou k dispozici tyto sady materiálů:

 • Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT:
 • Anglický jazyk 1. stupeň
 • Anglický jazyk 2. stupeň
 • Český jazyk 1. stupeň
 • Český jazyk 2. stupeň
 • Dějepis 2. stupeň
 • Fyzika 2. stupeň
 • Matematika 1. stupeň
 • Matematika 2. stupeň
 • Prvouka
 • Přírodopis 2. stupeň
 • Vlastivěda
 • Zeměpis

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti:

 • Český jazyk 1. stupeň
 • Výchova k občanství

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků:

 • Anglický jazyk 1. stupeň
 • Anglický jazyk 2. stupeň

Recyklohraní

Projekt Mléko do škol

Projekt ovoce a zelenina do škol