ZÁPIS do 1. třídy 2022/2023 

Dny otevřených dveří - prohlídka školy - fotogalerie

Nestihli jste dne 22.03. a 23.03. 2022

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

neviděli jste:

 • jak pracujeme v multimediálních učebnách s interaktivními tabulemi a projektory
 • jak se učíme informatiku a robotiku na 1. stupni i 2. stupni
 • jaká je u nás výuka cizích jazyků v jazykových učebnách
 • jak bádáme v přírodovědné učebně
 • rádi vám ukážeme naši novou tělocvičnu, školní kuchyňku, keramickou dílnu
 • naši školní družinu

Zveme vás na prohlídku ve fotogalerii naší školy:

co se u nás děje – blog školy

interiéry školy

naše třídy

naše projekty

naše družina

Koho se zápis týká?

Zápis je povinný pro všechny děti narozené do 31. 8. 2016 včetně.

Týká se i dětí s odloženou školní docházkou – pokud dítě nastupuje po udělení odkladu školní docházky do 1. ročníku, musí znovu k zápisu.

Kdy zápis proběhne?

Těšíme se na vás 5.4. a 6.4.2022 od 13:00 do 17:00 hod.

Zápis ve 3 krocích

Krok 1

Dostavte se do školy hlavním vchodem 5.4.2022 a nebo 6.4.2022 v čase od 13:00 – 16:45.

Krok 2

Při vstupu do školy předložíte svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Krok 3

Zápisem vás provedou naši zaměstnanci, kteří jsou připraveni vyplnit s vámi potřebné dokumenty a odpovídat na vaše případné dotazy.

Na budoucího prvňáčka čeká pamětní list a dárek.

Chceme si požádat o odklad

Odklad povinné školní docházky

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Mám doporučení školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře (dětský lékař) nebo klinického psychologa:

Dostavím se k zápisu a podám Žádost o odklad povinné školní docházky. Žádost s vámi vyplníme přímo ve škole. K žádosti přiložíte doporučení školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře.

Nemám doporučení školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře (dětský lékař) nebo klinického psychologa:

Dostavím se k zápisu a podám Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání i Žádost o odklad povinné školní docházky. Žádosti s vámi vyplníme přímo ve škole. K Žádosti o odklad povinné školní docházky do stanoveného termínu škole doručíte doporučení školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře. Pokud doporučení v daném termínu nedoručíte, je dítě přijato k povinné školní docházce.

Kritéria pro přijetí

Kritéria přijetí

 1. Dítě s trvalým pobytem ve spádové oblasti školy
 2. Dítě, jehož starší sourozenec je aktuálně žákem Základní školy Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny
 3. Dítě s trvalým pobytem v Žatci
 4. Ostatní

Kritéria jsou číslována dle prioritní váhy (tzn. 1. bod má největší prioritní váhu při rozhodování).

Pro školní rok 2022/2023 plánujeme otevřít  2 třídy.

V případě velkého počtu žádostí bude přijato maximálně 33 dětí podle priorit uvedených kritérií a budou otevřeny dvě 1. třídy.

Vyhodnocení přijetí

V případě, že počet dětí splňujících dané kritéria přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem v předem určený den. Losování proběhne mezi všemi dětmi, které daná kritéria splňují. Losování provede ředitel školy za přítomnosti člena školské rady a člena vedení školy. Losovací čísla budou shodná s číslem registračním, které je uvedeno na přihlášce dítěte k základnímu vzdělávání. O průběhu losování bude pořízen protokol.

Školský obvod III. pro Základní školu Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny

(se sídlem nám. 28. října 1019, Žatec), který je tvořen místní částí Trnovany a následujícími ulicemi a náměstími v místní části Žatec: Bílý vrch, Boženy Němcové, Boženy Vikové Kunětické, Čelakovského, Francouzská, Hájkova, Hálkova, Havlíčkovo náměstí, Josefa Mánesa, Kadaňská, Libočanská, Lučanská, náměstí 28. října, Plzeňská, Pod Známkovnou, Podměstí, Příkrá, Sládkova, Svatováclavská, Třebízského, U Hřiště, U Jezu, Zeyerova.

Žáci zapsaní do 1. tříd pro školní rok 2022/2023

Seznam zapsaných žáků zde

Žáci s odkladem školní docházky na školní rok 2023/2024

Seznam žáků s odkladem zde

School vector created by freepik - www.freepik.com

Informace o vstupu do budovy školy

Informace o vstupu do budovy školy

 • Volný vstup do budovy školy je zakázán – mimo zaměstnance a žáky školy.
 • Zákonným zástupcům a ostatním osobám bude umožněn vstup do školy pouze na základě předem domluvené schůzky (telefonicky nebo emailem).
 • Vstup zákonných zástupců a ostatních osob do školy je bez vědomí zaměstnanců školy zakázán!
 • Pouze na vyzvání školy si zákonný zástupce převezme žáka ve škole, v ostatních případech si žáka vyzvedává před školou.

Vycházející žáci

Web pro osmáky, deváťáky a jejich rodiče  –  https://kampodevitce.cz/

Adresa pro vyhledávání škol:

Informace k přijímacím zkouškám:

Užitečné adresy:

Testy k volbě povolání:

PRŮVODCE „KAM PO DEVÍTCE“

Nabídka průvodceKam po devítce“. Jde o originální a přehledný návod usnadňující rodičům orientaci. Jeho zvláštností je to, že je psán „z pohledu rodiče“ a je podložený aktuální opakovanou zkušeností s výběrem střední školy i profesní orientací v oblasti poradenství ve vzdělávání.

Průvodce obsahuje přehled všech zásadních informací, ale i odpovědi na nejčastější otázky, které se ží  k výběru budoucího povolání či studia.

 Podívat se můžete zde: www.kampodevitce.cz

 

Dny otevřených dveří středních škol

Veletrh středních škol  Schola Pragensis 24. – 26.11.2022    https://www.scholapragensis.online/

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

Výchovné poradenství

Výchovný poradce:

 • Jana Šilhavá

Konzultační hodiny:

 • středa 14:00 – 15:00 hod.
 • Po vzájemné dohodě je možný i jiný termín konzultace s rodiči a žáky.

Program proti šikaně

Program proti šikaně

Informace pro rodiče o programu školy proti šikaně:

Vážení rodiče, naše škola je příznivě hodnocena jak rodičovskou veřejností, tak i Českou školní inspekcí. Velmi si toho vážíme. Nicméně i ta nejlepší škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. Proto chceme v maximální možné míře včas zachytit případné ubližování silnějších slabším a hned v počátku účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem jsme vytvořili program proti šikanování. Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi – rodiči. Prosíme Vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele, školního metodika prevence či ředitele školy). Využít lze také naši e-schránku důvěry duvera@3zszatec.cz .

Vaši informaci budeme brát velmi vážně a situaci budeme odborně a bezpečně řešit. Děkujeme za Vaši podporu.

za pedagogy školy Mgr. Štěpánka Šupejová, školní metodik prevence

http://www.azrodina.cz/5811-zakazat-detem-internet-nebo-facebook-mame-lepsi-reseni

Plnění školní docházky v zahraničí

Plnění povinné školní docházky v zahraničí – od 1.9. 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) zveřejňuje základní informace o možnostech a podmínkách plnění povinné školní docházky v zahraničí. Informace vyplývají ze znění školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění zákona č. 101/2017 Sb.) a prováděcího právního předpisu, který se týká dané problematiky (vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb.).

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany (viz § 36 odst. 2 školského zákona).

Je povinností zákonných zástupců dítěte dokládat plnění povinné školní docházky v případě, že rodina pobývá dlouhodobě v zahraničí a dítě neplní povinnou školní docházku na území ČR (jak plyne z § 38 odst. 5 školského zákona). Zanedbání této oznamovací povinnosti může vést k podezření na zanedbání péče o povinnou školní docházku žáka, což je považováno za přestupek (viz § 182a školského zákona).

Doložit plnění povinné školní docházky žáka v zahraničí je od 1. 9. 2017 možné dvěma způsoby, a sice doložením vzdělávání žáka kmenové škole, nebo ministerstvu. (pro doložení plnění naší škole použijte tento formulář)

novelizovaném ustanovení § 38 odst. 3 školského zákona se tedy původní povinnost být zároveň žákem školy v ČR mění na možnost. Nově tedy žák, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky (§ 38 odst. 1 písm. a) školského zákona), ve škole zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky (§ 38 odst. 1 písm. b) školského zákona), v evropské škole působící na základě Úmluvy o statutu Evropských škol (§ 38 odst. 1 písm. d) školského zákona) nebo formou individuální výuky v zahraničí (§ 38 odst. 2 školského zákona) může být od 1. září 2017 na základě rozhodnutí zákonného zástupce zároveň žákem spádové školy nebo jiné školy zapsané v České republice do rejstříku škol a školských zařízení, kterou zvolil zákonný zástupce žáka (dále jen „kmenová škola“).

Pokud zákonný zástupce žáka, který plní povinnou školní docházku v zahraničí, nezvolí pro své dítě kmenovou školu, dokládá plnění povinné školní docházky přímo ministerstvu, a to způsobem stanoveným v prováděcím právním předpisu (novelizovaná vyhláška č. 48/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb.). Konkrétní způsob a doporučený formulář je zveřejněn na stránkách ministerstva, odkaz na konci textu.

Z nové formulace ustanovení školského zákona vyplývá následující:

Od školního roku 2017/18 nebude povinností, aby dítě bylo v evidenci kmenové školy v ČR. Vznikla alternativa k zápisu do kmenové školy v ČR a nově bude možné dokládat plnění povinné školní docházky ministerstvu. Tato změna neznamená zrušení povinnosti dokládat plnění povinné školní docházky v zahraničí a neznamená, že se žáci vzdělávaní v zahraničí nadále nebudou moci zapisovat do kmenových škol v ČR. Tuto možnost samozřejmě nadále mají.

Od 1. září 2017 tedy záleží na rozhodnutí zákonných zástupců žáka, zda budou nebo nebudou přihlašovat své dítě v době plnění povinné školní docházky do kmenové školy v ČR.

Ředitel základní školy v ČR nemůže na základě vlastního rozhodnutí a bez (písemné) žádosti zákonného zástupce vyřadit žáky v zahraničí z evidence školy (ukončit jim docházku do školy) nebo je pouze z důvodu plnění povinné školní docházky v zahraničí nepřijmout ke vzdělávání.

Ministerstvo doporučuje rodičům vycházet při rozhodování, zda pro dítě zvolit kmenovou školu či ho jen „registrovat“ na ministerstvu, z úvahy o tom, zda v budoucnu plánují návrat do ČR. Pokud bude jejich dítě žákem kmenové školy v ČR, bude v okamžiku návratu do ČR pokračovat ve vzdělávání v této škole. Pokud kmenovou školu mít nebude (tedy plnění povinné školní docházky bude dokládáno ministerstvu), prvním krokem bude najít školu, která dítě přijme ke vzdělávání.

S rozhodnutím, zda žák bude nebo nebude zapsán v kmenové škole v ČR, souvisí i možnost konání zkoušek a postupného získávání základního vzdělání dle školského zákona. Pokud žák nebude mít kmenovou školu v ČR, nebude moci konat zkoušky a tedy získávat základní vzdělání v ČR. Žák pak nezíská v ČR stupeň základního vzdělání a bude-li třeba vzdělání žáka prokázat, bude nutné žádat o uznání dokladů o vzdělání, které žák získal v zahraničí (o možnostech uznávání zahraničního vzdělání viz odkaz na konci textu).

Současně platí, že pokud je žák vzděláván v zahraničí kromě místní školy ještě v českém jazyce u poskytovatele vzdělávání, který má podepsanou smlouvu s ministerstvem, musí žák mít kmenovou školu, pokud chce využít možnosti nekonat zkoušky a přesto obdržet vysvědčení (viz § 18c vyhlášky č. 48/2005 Sb.).

Doplňující informace k povinné školní docházce a možnosti získat stupeň základního vzdělání

Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Také dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce, jedná se pak o tzv. předčasný zápis. Postupuje se v obou případech podle ustanovení § 36 a § 37 školského zákona.

Zákonný zástupce dítěte v zahraničí, který se rozhodne zvolit variantu dokládání plnění povinné školní docházky kmenové škole, přihlašuje dítě k povinné školní docházce v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Lze vybrat základní školu zřízenou obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen „spádová škola“), nebo kteroukoliv jinou školu. Pro školu, která zapíše žáka k plnění povinné školní docházky, používáme termín „kmenová škola“. (Pozn.: také v případě, že žák – občan ČR nemá na území ČR evidované trvalé bydliště, existuje pro něj spádová škola podle místa adresy ohlašovny, která zrušení trvalého pobytu provedla.)

V případě, že žák již povinnou školní docházku v ČR započal, před odjezdem do zahraničí je zákonný zástupce žáka povinen oznámit řediteli kmenové školy předpokládanou dobu plnění povinné školní docházky v zahraničí, způsob plnění povinné školní docházky, adresu místa pobytu žáka a popřípadě i adresu příslušné školy v zahraničí. Zákonný zástupce žáka je povinen přihlásit žáka do zahraniční školy nejpozději do dvou týdnů po příjezdu žáka do země pobytu.

Zákonný zástupce pak nadále dokládá plnění povinné školní docházky kmenové škole.

V případě, že se rodič rozhodne dítě ze školy odhlásit, je povinen oznamovat další plnění povinné školní docházky ministerstvu.

Žák, který plní povinnou školní docházku v zahraničí a je žákem kmenové školy v ČR, může na žádost zákonného zástupce konat zkoušky z vybraných předmětů, a tím způsobem průběžně získávat základní vzdělání i v ČR.

Výjimku tvoří žáci, kteří se vzdělávají v Evropských školách nebo žáci, kteří se vzdělávají na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně. Tito žáci zkoušky nekonají, vzdělání je jim uznáváno. Podobně žáci, kteří se vzdělávají kromě školy v zahraničí ještě u tzv. poskytovatele vzdělávání v zahraničí, který má s ministerstvem uzavřenou smlouvu o poskytování vzdělávání v době plnění povinné školní docházky, nekonají zkoušky v kmenových školách (viz také dále).

Pokud žák zkoušky koná, pak se konají z těchto předmětů:

a) ve všech ročnících ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (dále jen „RVP ZV“),

b) ve 4. a 5. ročníku ze vzdělávacího obsahu vlastivědné povahy vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, stanoveného RVP ZV,

c) v 6. – 9. ročníku ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru Dějepis a Zeměpis, stanovených RVP ZV.

Žák, který plní povinnou školní docházku formou individuální výuky v zahraničí a koná zkoušky, pak je koná z každého předmětu uvedeného v příslušných ročnících školního vzdělávacího programu zkoušející školy s výjimkou předmětů volitelných.

Zkoušku lze konat za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků. Konkrétní obsah a rozsah zkoušky stanoví ředitel zkoušející školy v souladu se školním vzdělávacím programem zkoušející školy. Se stanoveným obsahem a rozsahem zkoušky seznámí ředitel zkoušející školy s dostatečným časovým předstihem zákonného zástupce žáka, nejpozději však při stanovení termínu zkoušky.

Zkouška je komisionální. Komisi jmenuje ředitel zkoušející školy. Termín konání zkoušky dohodne ředitel zkoušející školy se zákonným zástupcem žáka tak, aby se zkouška uskutečnila nejpozději do dvou měsíců po skončení období, za které se zkouška koná. Nedojde-li k dohodě mezi zákonným zástupcem žáka a ředitelem zkoušející školy, stanoví termín zkoušky ředitel zkoušející školy. Není-li možné žáka ze závažných důvodů v dohodnutém termínu přezkoušet, stanoví ředitel zkoušející školy náhradní termín zkoušky tak, aby se zkouška uskutečnila nejpozději do čtyř měsíců po skončení období, za které se zkouška koná.

Před konáním zkoušky předloží zákonný zástupce žáka řediteli zkoušející školy hodnocení žáka za příslušný ročník zahraniční školy a jeho překlad do českého jazyka. V případě pochybností o správnosti překladu je ředitel zkoušející školy oprávněn požadovat předložení úředně ověřeného překladu.

V případě, že zákonný zástupce žáka má pochybnosti o správnosti výsledku zkoušky, může požádat o komisionální přezkoušení.

Pokračuje-li žák, který konal zkoušky, v plnění povinné školní docházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku podle výsledků zkoušek.

Plnění povinné školní docházky žákem doloží zákonný zástupce žáka řediteli kmenové školy předložením hodnocení žáka ze školy mimo území České republiky, nebo dokladu, který prokazuje školní docházku, a to za období nejvýše dvou školních roků, včetně překladu do českého jazyka, v termínech stanovených ředitelem kmenové školy. V případě pochybností o správnosti překladu je ředitel kmenové školy oprávněn požadovat předložení úředně ověřeného překladu.

Nekoná-li žák zkoušky, a tedy nezíská vysvědčení o úspěšném ukončení 9. ročníku základního vzdělávání, které je opatřeno doložkou o získání stupně základního vzdělání, je tento žák považován za žáka, který nezískal základní vzdělání v ČR, konkrétní formulace viz § 54 školského zákona (o možnostech uznávání zahraničního vzdělání viz odkaz na konci textu).

Výše uvedené platí i v případě, že žák má kromě občanství ČR i občanství jiného státu (dvojí občanství).

Ze zkušenosti plyne, že občané ČR většinou plní povinnou školní docházku denním prezenčním vzděláváním v zahraniční škole zřízené podle práva státu žákova pobytu a řídí se legislativou dané země. Řada z nich se také vzdělává v českém jazyce formou odpolední nebo sobotní výuky v českých školách, které zakládají zejména krajané, kteří v dané oblasti žijí. Některé z těchto škol mají s ministerstvem podepsanou smlouvu (dříve ujednání) o poskytování vzdělávání občanům České republiky v období plnění povinné školní docházky – tzv. poskytovatelé vzdělávání v zahraničí. Umožňují svým žákům absolvovat vzdělávání, na jehož základě obdrží za každé období školního roku osvědčení. Po předložení osvědčení společně s hodnocením ze školy v zahraničí, kde žák plní povinnou školní docházku, obdrží žák v kmenové škole v ČR české vysvědčení, aniž by musel konat zkoušky. Získání osvědčení mu také umožní zařazení do odpovídajícího ročníku při případném návratu zpět do ČR podobně, jako kdyby konal zkoušky. Ministerstvo informuje o poskytovatelích vzdělávání v zahraničí, s nimiž je uzavřena smlouva, na svých webových stránkách zde http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/seznam-poskytovatelu-vzdelavani-v-zahranici-s-nimiz-je .

Od 1. 9. 2017 je v ČR stanoven také povinný poslední rok předškolního vzdělávání. Tato povinnost (případně povinnost vzdělávání prokazovat) se nevztahuje na osoby, které nepobývají na území České republiky déle než 90 dnů, včetně občanů ČR v zahraničí. Doporučujeme však i v těchto případech kontaktovat spádovou mateřskou školu a oznámit dlouhodobý pobyt dítěte v zahraničí.

Podrobnější informace lze nalézt na stránkách Ministerstva školství: zde

Opravné a komisionální zkoušky

Termín komisionálních zkoušek podle §38 je stanoven na 19.1.2023.

Projekt Ovoce a mléko do škol

Ovoce a mléko

V letošním školním roce došlo  v projektu Ovoce a mléko do škol ke změnám.

Mléko a ovoce budou dostávat pouze děti 1. stupně a to jednou měsíčně.

Otevřená počítačová učebna

Otevřená počítačová učebna

 • Žáci 1. i 2. stupně můžou k přípravě na vyučování (vyhledávání informací, tvorba referátů, nácvik dovedností s počítačem atd.) využívat nově zrekonstruované školní ICT učebny.

Informace ke sběru papíru

Informace ke sběru papíru

 • I letos sbíráme čistý novinový a časopisový papír. Balíčky nosí žáci do třídy, kde bude papír zvážen a počet kg bude připsán konkrétnímu žákovi. Pokud máte větší množství papíru a rodiče ho chtějí  dovézt autem – domluvte se telefonicky konkrétně na dnu a čase s třídní učitelkou nebo školníkem.

Děti v dopravě

Na těchto stránkách Děti v dopravě  najdete bližší informace o tom, jak nejlépe ochránit děti v dopravě a jak je hravou formou vychovávat v oblasti dopravy. Najdete zde i materiály ke stažení.