Žákovský parlament 22/23, 3. schůzka

Žákovský parlament, 3. schůze – 9. 11. 2022

 • volba Nejlepšího žáka roku a Talentu roku 2021/22
  • Nejlepší žák roku 21/22 – Barbora Duchoňová (VIII. třída) za vynikající studijní výsledky a zodpovědné plnění školních povinností
  • Talent roku 21/22 – Artur Zoul (VIII. třída) za skvělou reprezentaci školy na mistroství ČR v rybářství (1. místo)
 • pokračování projektu Recyklohraní 22/23–1. úkol Vzkaz v lahvi Recyklohraní aneb Ukliďme si svět ve spolupráci s projektem Replastuj (na 1. stupni plní třída V. B, na 2. stupni IX.) – splněno, obdrželi jsme poděkování
 • informace o soutěžích a akcích – nástěnka u sborovny – aktualizováno
 • pravidelně sledovat projevy šikany
 • VII. třída – Ekohlídka na 1. i 2. stupni – důraz na šetření energiemi
 • zástupci tříd byli požádáni, aby na hodinách OSV společně s TU řešili ve třídě problém nikotinových sáčků, nealkoholického piva a energetických nápojů
 • stěžejně si tento problém vzali na starost žáci IX. třídy – připraví informativní kampaň o nebezpečnosti užívání těchto produktů
 • každá třída navrhne aktivitu, kterou bude zajišťovat a organizovat
  • V. A – soutěž o nejhezčí podzimní fotku pro žáky 1. i 2. stupně (viz web školy) – splněno, vyhodnoceno
  • V. B – sportovní soutěž pro 2. ročník
  • VI. A – navrhují stanovit termín, kdy by mohli žáci přijít oblečeni, v čem chtějí (nekonvenčně); Dýňobraní pro rodiče – splněno
  • VI. B – sportovní soutěž pro žáky z I. A; Dýňobraní pro rodiče – splněno
  • VII. – projekt 72hodin (úklid kolem řeky), sázení stromů (stromu školy) na školním pozemku, tematická aktivita pro ŠD – pravidelně probíhá
  • VIII. – úklid kolem školy
  • IX. – spaní ve škole pro V. třídy, bruslení na náměstí pro IV. třídu, pohádkový den pro 1. stupeň, den šifer pro VII. a VIII. třídu

Zpracovala: Silvie Svobodová

Žákovský parlament 22-23, 2. schůzka

Žákovský parlament, 2. schůze – 13. 10. 2022

 • pokračování projektu Recyklohraní 22/23–1. úkol Vzkaz v lahvi Recyklohraní aneb Ukliďme si svět ve spolupráci s projektem Replastuj (na 1. stupni plní třída V. B, na 2. stupni IX.)
 • informace o různých soutěžích k nahlédnutí na nástěnce u sborovny
 • pravidelně sledovat projevy šikany
 • VII. třída – Ekohlídka na 1. i 2. stupni – důraz na šetření energiemi
 • proběhla úvodní tematická aktivita VII. třídy pro ŠD – v úterý 4. 10. 22
 • 13. 10. 22 – projekt 72 hodin – podzimní úklid kolem řeky Ohře, sázení stromů a keřů na školním pozemku (třešně – strom školy zvolený v roce 2122 v rámci Ekotýdne, motýlí keř a jasmín) – VII. třída
 • volba Nejlepšího žáka roku a Talentu roku 2021/22 – třídy připravují návrhy
 • na příští schůzku si zástupci tříd připraví návrhy do ankety Nejlepšího žáka roku a Talentu roku 2021/22 a podněty od svých spolužáků ze tříd
 • každá třída si zvolí aktivitu, kterou bude zajišťovat a organizovat
  • V. A – soutěž o nejhezčí podzimní fotku pro žáky 1. i 2. stupně (viz web školy)
  • V. B – promyslí
  • VI. A – navrhují stanovit termín, kdy by mohli žáci přijít oblečeni, v čem chtějí (nekonvenčně); připravují akci pro 1. třídy – Halloween
  • VI. B – promyslí
  • VII. – projekt 72hodin (úklid kolem řeky), sázení stromů (stromu školy) na školním pozemku, tematická aktivita pro ŠD
  • VIII. – úklid kolem školy
  • IX. – úklid kolem školy, spaní ve škole pro V. třídy, bruslení na náměstí pro IV. třídu, pohádkový den pro 1. stupeň, den šifer pro VII. a VIII. třídu; výlety pro IX. A VIII. třídu (Jump aréna, Horní hrad)

Zpracovala: Silvie Svobodová

Žákovský parlament 22-23, 1. schůzka

Žákovský parlament, 1. schůze – 14. 9. 2022

Proběhla volba předsedy parlamentu, místopředsedy a zapisovatele.

Předseda parlamentu: Jan Koubek (IX.)

Místopředseda parlamentu: Jan Hartman (VI. A)

Zapisovatel: Ema Jonicová (VIII.)

 • pokračování projektu Recyklohraní 22/23 – 1. úkol Vzkaz v lahvi Recyklohraní aneb Ukliďme si svět ve spolupráci s projektem Replastuj (na 1. stupni plní třída V. B, na 2. stupni VII. a IX.)
 • informace o různých soutěžích k nahlédnutí na nástěnce u sborovny
 • pravidelně sledovat projevy šikany
 • 13. 10. 22 – projekt 72 hodin – podzimní úklid kolem řeky Ohře, sázení stromů a keřů na školním pozemku (třešně – strom školy zvolený v roce 2122 v rámci Ekotýdne, motýlí keř a jasmín) – VII. třída
 • volba Nejlepšího žáka roku a Talentu roku 2021/22
 • každá třída si zvolí aktivitu, kterou bude zajišťovat a organizovat
 • na příští schůzku si zástupci tříd připraví návrhy do ankety Nejlepšího žáka roku a Talentu roku 2021/22 a podněty od svých spolužáků ze tříd
 • VII. třída – Ekohlídka na 1. i 2. stupni – důraz na šetření energiemi

Zpracovala: Silvie Svobodová

Žákovský parlament - vyhodnocení činnosti za 2. pololetí 21/22

Žákovský parlament – vyhodnocení činnosti za 2. pololetí 2021/2022

Život ve škole byl na začátku pololetí ovlivněn mimořádnými hygienickými pravidly (COVID 19)

Proběhlo celkem 5 schůzek – vždy jednou měsíčně

 • Žáci diskutovali o pravidlech a průběhu výuky, navrhovali změny, které se týkaly organizace školního života, např. zřídit schránky důvěry pro žáky zvlášť na jednotlivá patra
 • Žáci si všímali a upozorňovali na netolerantní chování a projevy šikany, které se následně řešilo s dotčenými třídními učiteli
 • Projekt Recyklohraní – byl velmi úspěšně zakončen – obdrželi jsme poděkování a dárkovou poukázku v hodnotě 3.000, – Kč, za kterou byly pořízeny zejména odměny pro žáky v rámci oslav MDD
 • v rámci ÚK jsme se umístili na 6. místě a v rámci celé ČR na 43. místě
 • na plnění úkolů se podíleli postupně všechny třídy 1. i 2. stupně
 • VI. třída – Ekohlídka na 1. i 2. stupni – pravidelné kontrolováno šetření energiemi a třídění odpadů

Vyhodnocení:

 • stupeň – 1. místo – III. B, 2. místo – III. A, 3. místo – IV. B
 • stupeň – 1. místo – IX. B, 2. místo – VII. třída, 3. místo – VI. třída
 • prezentace školy na TWITTERU, INSTAGRAMU a FACEBOOKU
 • pod vedením ŽP proběhl EKO TÝDEN 18. – 22. 4. 22 – patronát IX. A, žáci si zvolili za strom školy TŘEŠEŇ a vysadili ve třídách truhlíky
 • žáci připravili pod vedením vychovatelky ŠD Mlčochové a dalších vyučujících vystoupení pro babičky a maminky z pečovatelského domu – květen 22
 • Akce tříd za 1. pol. 2021/22:
 • V. B – chovatelský kroužek, piškvorky pro 3. AB – úspěšně realizovány a prezentovány na stránkách a FB školy
 • V. A – pravidelný úklid kolem školy
 • VI. třída – jarní úklid u řeky Ohře, závěrečný kroužek pro ŠD, spaní ve škole
 • VII. třída – velikonoční soutěž pro IV. B–v dubnu úspěšně realizována
 • VIII. třída – celoroční péče o květiny na chodbě 2. patra, výtvarná soutěž JARO–1. i 2. stupeň – úspěšně realizováno
 • IX. A – organizace dne otevřených dveří, EKOTÝDEN, oslava MDD, založení VERMIKOMPOSTÉRŮ, které byly umístěny v suterénu budovy, u šaten 2. stupně, projekt VESMÍR pro V. AB v rámci výuky fyziky
 • IX. B – schránka důvěry na 2. stupni, organizace dne otevřených dveří, oslava MDD, projekt VESMÍR pro V. AB v rámci výuky fyziky

 

Závěr:

Na začátku pololetí byla situace ve škole i nadále ovlivněna mimořádnou situací (COVID19), přesto práce ŽP probíhala bez větších obtíží. Představitelé třídních samospráv se scházeli pravidelně jednou za měsíc. Projednávali běžné situace v životě školy, diskutovali o aktuálních problémech (průběh výuky, šikana, spolupráce mezi třídami, akce tříd, soutěže, projekty, do nichž je škola zapojena atd.). Současně referovali o návrzích tříd na změny, např. požádali o zřízení další schránky důvěry na 2. stupni.

Dále se věnovali sběru baterií, mobilů a elektroodpadu a realizaci úkolů celoškolního projektu Recyklohraní a dalších projektů (72hodin). Právě v projektu RECYKOHRANÍ jsme byli jako škola velice úspěšní, získali jsme v celoroční soutěži 6. místo v Ústeckém kraji a v rámci celé ČR jsme skončili na 43. příčce. Na plnění úkolů se podílely v podstatě všechny třídy 1. i 2. stupně. Za výhru, resp. poukázku v hodnotě 3.000, – Kč, byly nakoupeny odměny pro děti v rámci oslav MDD. V letošním školním roce bylo také připraveno kulturní vystoupení pro obyvatelky pečovatelského domu v rámci Dne matek, které si nacvičily děti ze ŠD, ale i žáci 2. stupně, kteří také vytvořili pro babičky a maminky přáníčka a napsali jim poetické dopisy.

Každá třída organizovala v 2. pololetí minimálně jednu akci, některé třídy realizovaly dokonce i několik aktivit. Jednalo se o akce vzdělávací, environmentální, charitativní apod. Na škole také pracuje tzv. EKOHLÍDKA (VI. třída), která pravidelně dohlíží na šetření energiemi a správné třídění odpadů. Nejlépe se umístily na 1. stupni třída III. B a na 2. stupni třída IX. B.

V 2. pololetí letošního školního roku hodnotím práci ŽP velmi pozitivně, žáci se zapojovali do mimoškolních aktivit, zrealizovali několik zajímavých akcí. Zejména činnost VI. třídy v rámci tematické aktivity pro ŠD je vysoké úrovni. Žáci spolu napříč třídami efektivně spolupracují, vhodně komunikují a řeší problémy, vzájemně si pomáhají.

Zpracovala: Silvie Svobodová

Žákovský parlament, 10. schůzky 2021-22

Žákovský parlament, 10. schůze – 8. 6. 2022

 • Úspěšné uzavření projektu Recyklohraní za školní rok 21/22
 1. místo v ÚK, 43. místo v ČR
 • zástupce IX. tříd hovořili o závěrečné rozloučení na konci šk. docházky
 • informace o různých soutěžích k nahlédnutí na nástěnce u sborovny
 • VI. třída – Ekohlídka 1. i 2. stupeň – ukončí sledování a vyhodnotí
 • proběhl MDD 3. 6. 22 – patronát IX. AB – úspěšné
 • návrhy tříd na změny v příštím školním roce – pečlivě dohlížet na spotřebu „ovoce do škol“ – neplýtvat

Akce tříd za 2. pol. 2021/22:

 • V. B – chovatelský kroužek
 • V. A – pravidelný úklid kolem školy – stále realizován
 • VI. třída – závěrečný kroužek pro ŠD, spaní ve škole
 • VII. třída – velikonoční soutěž pro IV. B–v dubnu úspěšně realizována
 • VIII. třída – celoroční péče o květiny na chodbě 2. patra
 • IX. AB – projekt VESMÍR pro V. AB v rámci výuky fyziky, MDD pátek 3. 6. 22; závěrečná rozlučka

Zpracovala: Silvie Svobodová

Žákovský parlament, 9. schůzka 2021-22

Žákovský parlament, 9. schůze – 5. 5. 2022

 • pokračování projektu Recyklohraní i v 2. pololetí 21/22– zadán 5. úkol kompostování – (na 1. stupni III. B, na 2. stupni IX. A); proveden svoz odevzdaných vysloužilých baterií a objednán svoz elektroodpadu
 • zástupce IX. A upozornil na 2 vermikompostéry ve škole, které byly umístěny v suterénu budovy, u šaten 2. stupně a možnost odevzdávat vhodný bioodpad do vermikompostéru žákům IX. A, kteří zajistí jeho ukládání
 • informace o různých soutěžích k nahlédnutí na nástěnce u sborovny
 • pravidelně sledovat projevy šikany
 • VI. třída – Ekohlídka 1. i 2. stupeň – DŮRAZ na šetření energiemi a správné třídění odpadu – pokračuje
 • řešena organizace MDD 18. – 3. 6. 22 – patronát IX. AB

Návrhy akcí tříd za 2. pol. 2021/22:

 • V. B – chovatelský kroužek
 • V. A – pravidelný úklid kolem školy – probíhá skvěle
 • VI. třída – výtvarná soutěž – ROBOT z odpadových materiálů (1. i 2. stupeň) – v plánu na květen, výstava domácích mazlíčků žáků 1. stupně – červen
 • VII. třída – velikonoční soutěž pro IV. B – v dubnu úspěšně realizována
 • VIII. třída – celoroční péče o květiny na chodbě 2. patra, výtvarná soutěž JARO–1. i 2. stupeň – úspěšně realizováno
 • IX. AB – projekt VESMÍR pro V. AB v rámci výuky fyziky, MDD pátek 3. 6. 22; závěrečná rozlučka

Zpracovala: Silvie Svobodová

Žákovský parlament, 8. schůzka 2021-22

Žákovský parlament, 8. schůze – 6. 4. 2022

 • pokračování projektu Recyklohraní i v 2. pololetí 21/22– zadán 4. úkol ekologická hra – (na 1. stupni V. A, na 2. stupni IX. A); proveden svoz odevzdaných vysloužilých baterií a objednán svoz elektroodpadu
 • informace o různých soutěžích k nahlédnutí na nástěnce u sborovny
 • pravidelně sledovat projevy šikany
 • VI. třída – Ekohlídka 1. i 2. stupeň – DŮRAZ na šetření energiemi a správné třídění odpadu – pokračuje
 • řešena organizace EKO TÝDNE 18. – 22. 4. 22 – patronát IX. A

Návrhy akcí tříd za 2. pol. 2021/22 beze změn:

 • V. B – chovatelský kroužek, piškvorky pro 3. AB – úspěšně realizovány a prezentovány na stránkách a FB školy
 • V. A – pravidelný úklid kolem školy – probíhá skvěle
 • VI. třída – výtvarná soutěž – ROBOT z odpadových materiálů (1. i 2. stupeň) – v plánu na květen, výstava domácích mazlíčků žáků 1. stupně – červen
 • VII. třída – lukostřelba pro 2. třídu
 • VIII. třída – celoroční péče o květiny na chodbě 2. patra, výtvarná soutěž JARO–1. i 2. stupeň – úspěšně realizováno
 • IX. A – EKO TÝDEN 18. – 22. 4. 22; závěrečná rozlučka
 • IX. B – soutěžní odpoledne pro ŠD, závěrečná rozlučka

Zpracovala: Silvie Svobodová

Žákovský parlament, 7. schůzka 2021-22

Žákovský parlament, 7. schůze – 23. 3. 2022

 • řešena schránka důvěry na 1. a 2. stupni – budou vyrobeny nové ze starých lékárniček, následně si na ně děti udělají motiv dle vlastního návrhu a budou umístěny na jednotlivá patra do míst, která zajistí anonymitu pro žáky
 • pokračování projektu Recyklohraní i v 2. pololetí 21/22– zadán 4. úkol ekologická hra – (na 1. stupni V. A, na 2. stupni VIII.) – V. A obdržela za skvělé splnění svého úkolu PODĚKOVÁNÍ od hodnotící komise projektu; proveden svoz odevzdaných vysloužilých baterií a objednán svoz elektroodpadu
 • informace o různých soutěžích k nahlédnutí na nástěnce u sborovny
 • pravidelně sledovat projevy šikany
 • VI. třída – Ekohlídka 1. i 2. stupeň – DŮRAZ na šetření energiemi – pokračuje
 • Den otevřených dveří 22. – 23. 3. 22 – probíhá bez problémů
 • řešena organizace EKO TÝDNE 18. – 22. 4. 22 – patronát IX. A

Návrhy akcí tříd za 2. pol. 2021/22 beze změn:

 • V. B – chovatelský kroužek, piškvorky pro 3. AB – úspěšně realizovány a prezentovány na stránkách a FB školy
 • V. A –pravidelný úklid kolem školy
 • VI. třída – jarní úklid u řeky Ohře – 24. 3. 22, výtvarná soutěž – ROBOT z odpadových materiálů (1. i 2. stupeň), výstava domácích mazlíčků pro 1. stupeň
 • VII. třída – návrh na dodání židle k pianu na chodbě 2. patra
 • VIII. třída – celoroční péče o květiny na chodbě 2. patra, soutěž v pohádkových znělkách pro 2. a 3. třídu
 • IX. A – sponzorská podpora psího útulku v Jimlíně, organizace dne otevřených dveří, EKO TÝDEN
 • IX. B – zajištění schránky důvěry na 2. stupni, soutěžní odpoledne pro ŠD, organizace dne otevřených dveří

Zpracovala: Silvie Svobodová

Žákovský parlament, 6. schůzka 2021-22

Žákovský parlament, 6. schůze – 23. 2. 2022

 • Připomenuta mimořádná hygienická pravidla (COVID 19)
 • pokračování projektu Recyklohraní i v 2. pololetí 21/22– zadán 3. úkol ekologická hra – (na 1. stupni V. A, na 2. stupni VIII.)
 • informace o různých soutěžích k nahlédnutí na nástěnce u sborovny
 • pravidelně sledovat projevy šikany
 • VI. třída – Ekohlídka 1. i 2. stupeň – DŮRAZ na šetření energiemi – pokračuje
 • Den otevřených dveří 22. – 23. 3. 22
 • Klíče na dívčích toaletách

Návrhy akcí tříd za 2. pol. 2021/22:

 • V. B – chovatelský kroužek, piškvorky pro 3. AB
 • V. A –pravidelný úklid kolem školy
 • VI. třída – jarní úklid u řeky Ohře, výtvarná soutěž – ROBOT z odpadových materiálů (1. i 2. stupeň), výstava domácích mazlíčků pro 1. stupeň
 • VII. třída – promyslí
 • VIII. třída – celoroční péče o květiny na chodbě 2. patra, soutěž v pohádkových znělkách pro 2. a 3. třídu
 • IX. A – sponzorská podpora psího útulku v Jimlíně (finančně, dary, návštěvy s venčením psů), organizace dne otevřených dveří
 • IX. B – zajištění schránky důvěry na 2. stupni, soutěžní odpoledne pro ŠD, organizace dne otevřených dveří

Zpracovala: Silvie Svobodová

Žákovský parlament - vyhodnocení činnosti za 1. pololetí 2021/2022

Žákovský parlament – vyhodnocení činnosti za 1. pololetí 2021/2022

Život ve škole ovlivněn mimořádnými hygienickými pravidly (COVID 19)

Proběhlo 5 schůzek

 • Žáci diskutovali o pravidlech a průběhu výuky, někdy distanční a hybridní
 • Projekt Recyklohraní – stále sbíráme baterky, malé elektrospotřebiče a papír; žáci společně s učiteli plní projektové úkoly – 1. i 2. stupeň
 • úkol šipkovaná – zpětný odběr elektroodpadu (na 1. stupni plnila V. A, na 2. stupni VI. třída a IX. A)
 • úkol – vodní stopa (na 1. stupni V. B, na 2. stupni IX. A)
 • Žáci si všímají netolerantního chování a sledují projevy šikany
 • VI. třída – Ekohlídka na 1. i 2. stupni
 • říjen 21 – 15. 10. 21 – projekt 72 hodin – podzimní úklid kolem řeky Ohře – VI. třída – úspěšně realizováno
 • volba Nejlepšího žáka roku a Talentu roku 2020/21
 • Nejlepší žák roku 2020/22 – Julie Žoltáková (IX. B) – za vynikající prospěch
 • Talent roku 2020/21 – Daniel Milyan (absolvent) – za úspěšnou reprezentaci školy v soutěži Mladý chemik – 7. místo v regionálním kole Ústeckého kraje
 • prezentace školy na TWITTERU, INSTAGRAMU a FACEBOOKU
 • příprava vánoční akademie v divadle – čtvrtek 16. 12. 21 – realizováno online formou – vystoupení nahrána a video zpřístupněno rodičům
 • 12. 11. 21 – spaní ve škole (adaptační aktivita) – VI. třída – realizováno
 • Akce tříd za 1. pol. 2021/22
 • V. B – pohádky pro 1. třídu – úspěšně realizováno
 • V. B – chovatelský kroužek – péče o školní mazlíčky
 • VI. třída – Talent show pro ŠD – realizováno1. 12. 21, pravidelná tematická aktivita pro ŠD (každou středu od 14,00 do 15,00 hod)
 • VII. třída – úklid kolem školy – 9. 12.  a 16. 12. 21
 • VIII. třída – celoroční péče o květiny na chodbě 2. patra, výroba keramických popisků minerálů na školním pozemku
 • IX. A – sponzorská podpora psího útulku v Jimlíně (finančně, dary, návštěvy s venčením psů), příspěvek na charitu (Člověk v tísni) – DÁRKY, KTERÉ SKUTEČNĚ POMÁHAJÍ – školní pomůcky pro 7 dětí z Afriky
 • IX. B – zajištění schránky důvěry na 2. stupni

 

Závěr:

V letošním školním roce  byla situace ve škole stále ovlivněna mimořádnou situací (COVID19), přesto se práce ŽP vrátila v podstatě do běžného režimu. Představitelé třídních samospráv se scházeli pravidelně jednou za měsíc. Projednávali běžné situace v životě školy, diskutovali o aktuálních problémech (průběh výuky, šikana, spolupráce mezi třídami atd.). Současně referovali o návrzích tříd na změny, např. požádali o zřízení další schránky důvěry na 2. stupni, dosud byla k dispozici pouze u ředitelny v 1. patře, žáci projevili zájem, aby byla k dispozici také na chodbě 2. patra u sborovny.

Dále se věnovali sběru baterií, mobilů a elektroodpadu a realizaci úkolů celoškolního projektu Recyklohraní a dalších projektů (72hodin). Proběhla anketa v rámci volby Nejlepšího žáka a Talenta roku 2020/21. Zvoleni byli Julie Žoltáková (IX. B) za vynikající prospěch po celou dobu studia a Daniel Milyan (loňský absolvent) za velmi úspěšnou reprezentaci školy v soutěži Mladý chemik. V letošním školním roce byla také připravena vánoční akademie, jejíž prezentace proběhla online formou ve formě nahrávek jednotlivých vystoupení. Každá třída organizovala a realizovala v 1. pololetí roku akci. Jednalo se o akce vzdělávací, environmentální, charitativní apod. Některé třídy se podílely dokonce na několika aktivitách.

V 1. pololetí letošního školního roku hodnotím práci ŽP pozitivně, žáci se zapojili do mimoškolních aktivit, zrealizovali několik zajímavých akcí. Zejména činnost VI. třídy v rámci tematické aktivity pro ŠD je vysoké úrovni. Žáci spolu napříč třídami účinně spolupracují, vhodně komunikují a řeší problémy, vzájemně si pomáhají.

Zpracovala: Silvie Svobodová

Žákovský parlament, 5. schůzka 2021/22

Žákovský parlament, 5. schůze – 12. 1. 2022

 • Připomenuta mimořádná hygienická pravidla (COVID 19) – testování
 • pokračování projektu Recyklohraní i v 2. pololetí 21/22–2. úkol sběr mobilů – (na 1. stupni V. A, na 2. stupni IX. B)
 • informace o různých soutěžích k nahlédnutí na nástěnce u sborovny
 • pravidelně sledovat projevy šikany
 • VI. třída – Ekohlídka 1. i 2. stupeň – DŮRAZ na šetření energiemi – pokračuje
 • Zpřísnění kontrol lavic při přesunu tříd
 • Shrnutí činnosti za 1. pololetí školního roku 21/22

Návrhy akcí tříd za 2. pol. 2021/22:

 • V. B – chovatelský kroužek, piškvorky pro 3. třídu
 • V. A – promyslí, uvažují o pravidelném úklidu kolem školy
 • VI. třída – Hledání pokladu na kroužku pro ŠD, jarní úklid u řeky Ohře
 • VII. třída – přírodovědná hra pro 2. třídu
 • VIII. třída – celoroční péče o květiny na chodbě 2. patra, další promyslí
 • IX. A – sponzorská podpora psího útulku v Jimlíně (finančně, dary, návštěvy s venčením psů), závěrečné rozloučení se školou
 • IX. B – zajištění schránky důvěry na 2. stupni – ZATÍM NEDOŘEŠENO, závěrečné rozloučení se školou

Zpracovala: Silvie Svobodová

Žákovský parlament, 4. schůzka 2021/22

Žákovský parlament, 4. schůze – 8. 12. 2021

 • připomenuta mimořádná hygienická pravidla (COVID 19) – testování
 • pokračování projektu Recyklohraní 21/22–2. úkol šipkovaná – vodní stopa (na 1. stupni V. B, na 2. stupni IX. A)
 • informace o různých soutěžích k nahlédnutí na nástěnce u sborovny
 • pravidelně sledovat projevy šikany
 • vánoční akademie v divadle ZRUŠENA – probíhá natáčení, bude vloženo na školní stránky, Instagram a FB
 • VI. třída – Ekohlídka na 1. i 2. stupni – DŮRAZ na šetření energiemi
 • Zpřísnění kontrol lavic při přesunu tříd
 • Vyhlášení vítězů ankety Nejlepší žák a Talent roku 20-21 školním rozhlasem (zajistí P. Stehlík), diplomy a ceny předá ŘŠ

Akce tříd za 1. pol. 2021/22:

 • V. B – pohádky pro 1. třídu – úspěšně realizováno
 • V. B – chovatelský kroužek – péče o školní mazlíčky
 • VI. třída – Talent show pro ŠD (1. 12. 21) – úspěšně realizováno
 • VII. třída – úklid kolem školy – 9. 12. a 16. 12. 21
 • VIII. třída – celoroční péče o květiny na chodbě 2. patra, výroba keramických popisků minerálů na školním pozemku
 • IX. A – sponzorská podpora psího útulku v Jimlíně (finančně, dary, návštěvy s venčením psů), příspěvek na charitu (Člověk v tísni) DÁRKY, KTERÉ SKUTEČNĚ POMÁHAJÍ – školní pomůcky pro 7 dětí z Afriky
 • IX. B – dovednostní soutěž pro 3. třídu – ODLOŽENO, zajištění schránky důvěry na 2. stupni – ZATÍM SE ŘEŠÍ

Zpracovala: Silvie Svobodová

Žákovský parlament 3. schůzka 2021/22

Žákovský parlament, 3. schůze – 16. 11. 2021

 • aktualizována mimořádná hygienická pravidla (COVID 19) – testování
 • pokračování projektu Recyklohraní 21/22–2. úkol šipkovaná – vodní stopa (na 1. stupni V. B, na 2. stupni IX. A)
 • informace o různých soutěžích k nahlédnutí na nástěnce u sborovny
 • pravidelně sledovat projevy šikany
 • 12. 11. 21 – spaní ve škole (adaptační aktivita) – VI. třída – realizováno
 • příprava vánoční akademie v divadle (tělocvičně) – čtvrtek 16. 12. 21
 • VI. třída – Ekohlídka na 1. i 2. stupni – DŮRAZ na šetření energiemi

Návrhy akcí tříd na 1. pol. 2021/22:

 • B – pohádky pro 1. třídu – úspěšně realizováno
 • B – chovatelský kroužek – péče o školní mazlíčky
 • třída – Talent show pro ŠD (1. 12. 21)
 • třída – Soutěž v lukostřelbě (pro 2. třídu)
 • třída – celoroční péče o květiny na chodbě 2. patra, výroba keramických popisků minerálů na školním pozemku
 • A – sponzorská podpora psího útulku v Jimlíně (finančně, dary, návštěvy s venčením psů), pravidelný úklid kolem školy
 • B – dovednostní soutěž pro 3. třídu, zajištění schránky důvěry na 2. stupni

Zpracovala: Silvie Svobodová

Žákovský parlament 2. schůzka 2021/22

Žákovský parlament, 2. schůze – 20. 10. 2021

Proběhla volba Nejlepšího žáka roku a Talentu roku 2020/21

 • Nejlepší žák roku 2020/21 – Julie Žoltáková (IX. B)
 • Talent roku 2020/21 – Daniel Milyan (loňská IX. třída)

Program:

 • aktualizována mimořádná hygienická pravidla (COVID 19)
 • pokračování projektu Recyklohraní 21/22 – 1. úkol šipkovaná – zpětný odběr elektroodpadu (na 1. stupni plnila V. A, na 2. stupni VI. třída a IX. A) – splněno
 • informace o různých soutěžích k nahlédnutí na nástěnce u sborovny
 • pravidelně sledovat projevy šikany
 • 15. 10. 21 – projekt 72 hodin – podzimní úklid kolem řeky Ohře – VI. třída – úspěšně realizováno
 • příprava vánoční akademie v divadle – čtvrtek 16. 12. 21
 • na příští schůzku zástupci tříd doplní návrhy akcí na 1. pol. 20/21
 • VI. třída – Ekohlídka na 1. i 2. stupni – DŮRAZ na šetření energiemi

Návrhy akcí tříd na 1. pol. 2021/22:

 • A – pohádky pro 1. třídu
 • B – chovatelský kroužek – péče o školní mazlíčky
 • třída – Talent show pro ŠD
 • třída – Soutěž v lukostřelbě
 • třída – doplní
 • A – sponzorská podpora psího útulku v Jimlíně (finančně, dary, návštěvy s venčením psů), další doplní
 • B – dovednostní soutěž pro 2. a 3. třídu, zajištění schránky důvěry na 2. stupni

Zpracovala: Silvie Svobodová

Žákovský parlament 1. schůzka 2021/22

Žákovský parlament 21/22, 1. schůze – 29. 9. 2021

Proběhla volba předsedy parlamentu, místopředsedy a zapisovatele.

 • diskutována mimořádná hygienická pravidla (COVID 19)
 • pokračování projektu Recyklohraní 21/22 – 1. úkol šipkovaná – zpětný odběr elektroodpadu (na 1. stupni plnila V. A, na 2. stupni VI. třída a IX. A)
 • informace o různých soutěžích k nahlédnutí na nástěnce u sborovny
 • pravidelně sledovat projevy šikany
 • 15. 10. 21 – projekt 72 hodin – podzimní úklid kolem řeky Ohře – VI. třída
 • volba Nejlepšího žáka roku a Talentu roku 2020/21
 • každá třída si zvolí aktivitu, kterou bude zajišťovat a organizovat
 • na příští schůzku si zástupci tříd připraví návrhy do ankety Nejlepšího žáka roku a Talentu roku 2020/21 a podněty od svých spolužáků ze tříd
 • VI. třída – Ekohlídka na 1. i 2. stupni

Zpracovala: Silvie Svobodová

Žákovský parlament 6. schůzka 2021

Žákovský parlament, 6. schůze – 7. 6. 2021

 • shrnuto zhodnocení distanční výuky
 • prezentace školy na TWITTERU, INSTAGRAMU a FACEBOOKU
 • pokračování projektu Recyklohraní – sběr baterií a drobných elektrospotřebičů
 • každá třída popíše a případně zhodnotila aktivitu, kterou realizovala v 2. pol. 2020/21, a to jak v rámci distanční, tak prezenční formy výuky, příp. popíše plánovanou akci
  • 8. B – projekt (předávání dárků) – bude realizováno na závěr roku, redakční rada pro PR školy (Stehlík Pavel, Fryč Jakub, Žoltáková Julie, Tůmová Karla) – napsali několik článků, které byly publikovány na školním Instagramu
  • 7. třída – soutěž v kostýmech z recyklovaných materiálů včetně zábavného komentáře, písně, básně apod. (viz příloha) – úspěšné
  • 6. třída – Ztracené pohádky pro 1. třídu – prezenční (soutěže) – školní dvůr, 5 stanovišť (Červená Karkulka, divoký západ, Popelka, Perníková chaloupka, Večerníček) – úspěšně realizováno 2. 6. 21
  • 9. třída – závěrečné rozloučení se školou a učiteli – pátek 25. 6. 21
 • Opět na škole pracuje Ekohlídka z řad žáků 9. třídy

Zpracovala: Silvie Svobodová

Žákovský parlament 5. schůzka 2021

Žákovský parlament, 5. schůze – 12. 4. 2021 – ONLINE

 • Diskutováno zhodnocení distanční výuky (připomínky, problémy, nápady atd.)
 • prezentace školy na TWITTERU, INSTAGRAMU a FACEBOOKU
 • pokračování projektu Recyklohraní – 3. úkol – reklama na šetření VODOU
 • každá třída popíše a případně zhondotí aktivitu, kterou realizuje v 2. pololetí 2020/21, a to jak v rámci distanční, tak prezenční formy výuky
 • 8. B – projekt (předávání dárků), redakční rada pro PR školy (Stehlík Pavel, Fryč Jakub, Žoltáková Julie, Tůmová Karla) – příprava článků
 • 8. B – test v rámci distanční výuky zaměřený na IT gramotnost – v plánu
 • 8. A – soutěž na Instagramu školy – do 5. 4. 21 – O nejhezčí kraslici, pro 1. i 2. stupeň (1. až 3. místo)
 • 7. třída – soutěž v kostýmech z recyklovaných materiálů včetně zábavného komentáře, písně, básně apod. (viz příloha)
 • 9. třída – výtvarné ztvárnění školy (od 14. 5. 21 do 30. 5. 21 – 1. i 2. st., volné zpracování, práce odesílat sklenka@3zszatec.cz, vyhodnocen každý stupeň zvlášť)
 • 6. třída – Ztracené pohádky pro 1. třídu – prezenční (soutěže) – školní dvůr, 5 stanovišť (Červená Karkulka, divoký západ, Popelka, Perníková chaloupka, Večerníček) + královna Fantazie
 • 5. třída – Komiks pro 3. třídu (duben – téma, přes TU) – nerealizováno
 • Vyhodnocení akce VII. třídy
 • Do ZÁBAVNÉ KREATIVNÍ SOUTĚŽE, kterou připravili sedmáci, dorazilo 20 výtvorů a výsledky hlasování dopadly takto:
 1. místo: J. Hanuliak (5. tř.)
 2. místo: J. M. Homola (5. tř.)
 3. místo: V. Kulhavý (4. B)

Zpracovala: Silvie Svobodová

Žákovský parlament, 4. schůzka 2021

Žákovský parlament, 4. schůze – 1. 3. 2021 – ONLINE

 • Diskutováno zhodnocení distanční výuky (připomínky, problémy, nápady atd.)
 • prezentace školy na TWITTERU, INSTAGRAMU a FACEBOOKU
 • pokračování projektu Recyklohraní – další 2. úkol
 • každá třída navrhla aktivitu, kterou by mohla případně realizovat v 2. pololetí 2020/21, a to jak v rámci distanční, tak prezenční formy výuky
 • B – projekt (předávání dárků), redakční rada pro PR školy (Stehlík Pavel, Fryč Jakub, Žoltáková Julie, Tůmová Karla)
 • B – test v rámci distanční výuky zaměřený na IT gramotnost
 • třída – soutěž v kostýmech z recyklovaných materiálů včetně zábavného komentáře, písně, básně apod. (viz příloha)
 • třída – výtvarné ztvárnění školy (květen – 1. i 2. st., volné zpracování)
 • třída – Záchrana pohádek pro 1. třídu – prezenční (soutěže)
 • třída – Komiks pro 3. třídu (duben – téma, přes TU)
 • Blahopřání žákům 9. třídy (D. Milyan, V. Cviková) za vynikající reprezentaci školy v soutěži Mladý chemik a postup do regionálního finále (29. 4. 21)

Zpracovala: Silvie Svobodová

PŘÍLOHA

Ahoj spolužáci z 1. stupně!

sedmáci si pro vás připravili

ZÁBAVNOU KREATIVNÍ SOUTĚŽ

 • vytvořte kostým oblíbené postavy z dětského filmu nebo pohádky (jako na karneval) – nejlépe z ekologických materiálů
 • vyfoťte se v něm, popřípadě připište něco vtipného
 • odešlete fotografii kostýmu naší p. uč. třídní Š. Šupejové nejpozději do 20. března 2021 na mailovou adresu: supejova@3zszatec.cz
 • naše sedmácká porota pak vybere nejlepší kostýmy a čeká na vás malé překvapení…

Budeme se těšit na vaše výtvory

Žákovský parlament, 3. schůzka 2021

Žákovský parlament, 3. schůze – 1. 2. 2021 – ONLINE 

 • Diskutováno zhodnocení distanční výuky (připomínky, problémy, nápady atd.)
 • prezentace školy na TWITTERU, INSTAGRAMU a FACEBOOKU
 • pokračování projektu Recyklohraní
 • každá třída navrhla aktivitu, kterou by mohla případně realizovat v 2. pololetí 2020/21, a to jak v rámci distanční, tak prezenční formy výuky
 • B – projekt (předávání dárků), sestavili také redakční radu pro PR školy (Stehlík Pavel, Fryč Jakub, Žoltáková Julie, Tůmová Karla)
 • návrh soutěže na školní INSTRAGRAM na měsíc únor a akce na 2. pololetí
 • B – test v rámci distanční výuky zaměřený na IT gramotnost
 • třída – soutěž v kostýmech z recyklovaných materiálů včetně zábavného komentáře, písně, básně apod.
 • třída -výtvarná soutěž – „Milujeme přírodu“
 • třída – výtvarné ztvárnění školy
 • třída – Záchrana pohádek pro 1. třídu – prezenční (soutěže)
 • Blahopřání žákům 9. třídy (D. Milyan, V. Cviková a F. Sklenka) za vynikající reprezentaci školy v soutěži Mladý chemik

Zpracovala: Silvie Svobodová

Žákovský parlament, 2. schůzka 2021

Žákovský parlament, 2. schůze – 11. a 18. 1. 2021 – ONLINE

 • diskutována pravidla distanční výuky (připomínky, problémy, nápady atd.)
 • prezentace školy na TWITTERU, INSTAGRAMU a FACEBOOKU
 • pokračování projektu Recyklohraní
 • volba Nejlepšího žáka roku a Talentu roku 2019/20
 • Talent roku 19/20 – A. Zoul, VI. třída, za vynikající reprezentaci na MČR v rybářství
 • Nejlepší žák roku 19/20 – V. Cviková, IX. třída, za vynikající prospěch po celou dobu školní docházky
 • každá třída navrhne aktivitu, kterou by mohla případně realizovat v 2. pololetí 2020/21, a to jak v rámci distanční, tak prezenční formy výuky
 • 8. B – projekt (předávání dárků), sestavili také redakční radu pro PR školy (Stehlík Pavel, Fryč Jakub, Žoltáková Julie, Tůmová Karla)
 • příspěvky do školního časopisu
 • návrh soutěže na školní INSTRAGRAM na měsíc únor
 • bude projednáno na třídnických hodinách
 • návrh 8. B – test v rámci distanční výuky zaměřený na IT gramotnost

Zpracovala: Silvie Svobodová

Žákovský parlament, 1. schůzka - 29. 9. 2020

Žákovský parlament, 1. schůze – 29. 9. 2020

Proběhla volba předsedy parlamentu, místopředsedy a zapisovatele.

 • diskutována mimořádná hygienická pravidla (COVID 19)
 • diskutována pravidla distanční výuky
 • pokračování projektu Recyklohraní
 • informace o různých soutěžích k nahlédnutí na nástěnce u sborovny
 • pravidelně sledovat projevy šikany
 • 15. 10. 20 – projekt 72 hodin – podzimní úklid kolem řeky Ohře – IX. třída
 • volba Nejlepšího žáka roku a Talentu roku 2019/20
 • každá třída si zvolí aktivitu, kterou bude zajišťovat a organizovat (vždy pouze pro jednu třídu)
 • na příští schůzku si zástupci tříd připraví návrhy do ankety Nejlepšího žáka roku a Talentu roku 2019/20 a podněty od svých spolužáků ze tříd
 • IX. třída – Ekohlídka na 1. i 2. stupni
 • příspěvky do školního časopisu

Zpracovala: Karla Darebná

Žákovský parlament, 4. schůze - 11. 12. 2019

Žákovský parlament, 4. schůze – 11. 12. 2019

 • pokračování projektu Recyklohraní
 • informace o různých soutěžích k nahlédnutí na nástěnce u sborovny
 • pravidelně sledovat projevy šikany
 • Dětský ráj – kroužky pro 1. stupeň – VIII. třída (+děvčata z IX. tříd) – každé úterý od 14,00 do 15,00 hod (společné hraní, gymnastika, taneční) – velký zájem – probíhá formou 4 oddělení
 • 17. 12. 19 vánoční akademie v divadle VÁNOCE NA TROJCE
 • VIII. třída – Ekohlídka na 1. i 2. stupni
 • VIII. třída vyhlásila soutěž do školního časopisu o nejlepší obrázek, článek a komiks, termín do 13. 1. 2020
 • žáci VI. A VII. tříd upozornili na potíže s PC ve třídě a chtějí prostřednictvím ŽP požádat ŘŠ o řešení
 • chlapci IX. tříd požadují ukončení služeb u toalet
 • žáci chtějí vědět, do kdy platí zákaz sdružovat se o malých přestávkách u jiných tříd
 • každá třída si navrhla aktivitu, kterou bude zajišťovat a organizovat
 • Vtřída – účast na projektu Recyklohraní
 • VI. třída – pravidelná pomoc v 1. třídách
 • VII. A – návštěva psího útulku Jimlín
 • VII. B – sportovní soutěže pro spolužáky
 • VIII. – tematická aktivita pro ŠD, adopce zvířete, spaní ve škole, exkurze do IQLandie Liberec
 • IX. A – akce pro ŠD, taneční kroužek pro ŠD
 • IX. B – týden bezobalových svačin

Zpracovala: S. Svobodová

Žákovský parlament, 3. schůze - 25. 11. 2019

Žákovský parlament, 3. schůze – 25. 11. 2019

 • pokračování projektu Recyklohraní
 • informace o různých soutěžích k nahlédnutí na nástěnce u sborovny
 • pravidelně sledovat projevy šikany
 • Dětský ráj – kroužky pro 1. stupeň – VIII. třída (+děvčata z IX. tříd) – každé úterý od 14,00 do 15,00 hod (společné hraní, gymnastika, taneční) – velký zájem – probíhá formou 4 oddělení
 • 17. 12. 19 vánoční akademie v divadle VÁNOCE NA TROJCE
 • 17. 12. 19 vánoční akademie VÁNOCE NA TROJCE pro MŠ OD 9,00 hod
 • 18. 12. 19 vánoční akademie pro seniory v pečovatelském domě
 • VIII. třída – Ekohlídka na 1. i 2. stupni
 • řešeny byly stížnosti některých tříd na průběh výuky konkrétních předmětů
 • každá třída si zvolí aktivitu, kterou bude zajišťovat a organizovat
 • V. třída – účast na projektu Recyklohraní
 • VI. třída – pravidelná pomoc v 1. třídách
 • VII. A – návštěva psího útulku Jimlín
 • VII. B – sportovní soutěže pro spolužáky
 • VIII. – tematická aktivita pro ŠD, adopce zvířete, vydali 1. Číslo školního časopisu ŠKOLNÍ STŘEPINY
 • vyhlásili soutěž do 2. čísla v kategoriích – článek, obrázek a komiks
 • IX. A – akce pro ŠD, taneční kroužek pro ŠD, zapojení do projektu KRABICE OD BOT – požádali ostatní třídy
 • IX. B – týden bezobalových svačin, úklid kolem školy

Zpracovala: S. Svobodová

Žákovský parlament, 2. schůze - 31. 10. 2019

Žákovský parlament, 2. schůze – 31. 10. 2019

 • Proběhla volba Nejlepšího žáka roku a Talentu roku 2018/19
 • pokračování projektu Recyklohraní
 • informace o různých soutěžích k nahlédnutí na nástěnce u sborovny
 • pravidelně sledovat projevy šikany
 • 10. 10. 19 – projekt 72 hodin – podzimní úklid kolem řeky Ohře – VIII. třída – proběhl úspěšně
 • volba Nejlepšího žáka roku a Talentu roku 2018/19
 • Nejlepší žák 2018/19 – Patrik Oravík
 • Talent roku 2018/19 – Adéla Řehulková
 • Dětský ráj – kroužky pro 1. stupeň – VIII. třída (+děvčata z  IX. tříd) – každé úterý od 14,00 do 15,00 hod (společné hraní, gymnastika, taneční) – velký zájem – probíhá formou 4 oddělení
 • 17. 12. 19 vánoční akademie v divadle VÁNOCE NA TROJCE
 • VIII. třída – Ekohlídka na 1. i 2. stupni
 • každá třída si zvolí aktivitu, kterou bude zajišťovat a organizovat
 • V. třída – účast na projektu Recyklohraní
 • VI. třída – pravidelná pomoc v 1. třídách
 • VII. A – návštěva psího útulku Jimlín
 • VII. B – sportovní soutěže pro spolužáky
 • VIII. – tematická aktivita pro ŠD, adopce zvířete, spaní ve škole, exkurze do IQLandie Liberec
 • IX. A – akce pro ŠD, taneční kroužek pro ŠD
 • IX. B – týden bezobalových svačin

Zpracovala: S. Svobodová

Žákovský parlament, 1. schůze - 30. 9. 2019

Žákovský parlament, 1. schůze – 30. 9. 2019

 • Proběhla volba předsedy parlamentu, místopředsedy a zapisovatele
 • pokračování projektu Recyklohraní
 • informace o různých soutěžích k nahlédnutí na nástěnce u sborovny
 • pravidelně sledovat projevy šikany
 • 10. 10. 19 – projekt 72 hodin – podzimní úklid kolem řeky Ohře – VIII. třída
 • volba Nejlepšího žáka roku a Talentu roku 2018/19
 • Dětský ráj – kroužky pro 1. stupeň – VIII. třída (+děvčata z  IX. tříd) – každé úterý od 14,00 do 15,00 hod (společné hraní, gymnastika, taneční)
 • 17. 12. 19 vánoční akademie v divadle VÁNOCE NA TROJCE
 • každá třída si zvolí aktivitu, kterou bude zajišťovat a organizovat
 • na příští schůzku si zástupci tříd připraví návrhy do ankety Nejlepšího žáka roku a Talentu roku 2018/19 a podněty od svých spolužáků ze tříd
 • VIII. třída – Ekohlídka na 1. i 2. stupni

Zpracovala: S. Svobodová

Žákovský parlament, 1. schůze - 30. 9. 2019

Žákovský parlament, 1. schůze – 30. 9. 2019

 • Proběhla volba předsedy parlamentu, místopředsedy a zapisovatele
 • pokračování projektu Recyklohraní
 • informace o různých soutěžích k nahlédnutí na nástěnce u sborovny
 • pravidelně sledovat projevy šikany
 • 10. 10. 19 – projekt 72 hodin – podzimní úklid kolem řeky Ohře – VIII. třída
 • volba Nejlepšího žáka roku a Talentu roku 2018/19
 • Dětský ráj – kroužky pro 1. stupeň – VIII. třída (+děvčata z  IX. tříd) – každé úterý od 14,00 do 15,00 hod (společné hraní, gymnastika, taneční)
 • 17. 12. 19 vánoční akademie v divadle VÁNOCE NA TROJCE
 • každá třída si zvolí aktivitu, kterou bude zajišťovat a organizovat
 • na příští schůzku si zástupci tříd připraví návrhy do ankety Nejlepšího žáka roku a Talentu roku 2018/19 a podněty od svých spolužáků ze tříd
 • VIII. třída – Ekohlídka na 1. i 2. stupni

Zpracovala: S. Svobodová