1. POLOLETÍ

Český jazyk

 • skládání a čtení slabik a jednoduchých slov
 • čtení slov s předložkou
 • čtení vět
 • cviky k uvolnění ruky
 • psaní písmen, slabik a slov podle písanky
 • pohádky – vypravování, dramatizace
 • přednes říkadel a básní – rytmus, rým
 • dětské knihy – četba, poslech

Matematika

 • přirozená čísla 1 – 20
 • psaní číslic 1 – 20
 • porovnávání čísel v oboru do 10
 • sčítání a odčítání v oboru čísel do 10
 • řešení slovních úloh
 • číselná osa

Prvouka

 • bezpečné chování ve škole a při cestě do školy
 • vzájemné vztahy mezi dětmi
 • příroda na podzim – rostliny, zvířata
 • rodina, domov
 • příroda v zimě, zimní svátky – Mikuláš, Vánoce
 • volný čas – zimní sporty
 • člověk a zdraví

Anglický jazyk

 • tematické okruhy – rodina, pozdravy, barvy, číslice
 • poslech a reprodukce písní a říkadel
 • porozumění jednoduchým pokynům, reagování na ně
 • krátké rozhovory
 • jednoduché otázky a odpovědi
 • rozkazovací způsob
 • správná výslovnost

2. POLOLETÍ

Český jazyk

 • čtení slov se skupinou souhlásek
 • čtení víceslabičných slov
 • správný slovní přízvuk
 • čtení slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, di, ti, ni
 • plynulé čtení
 • čtení s porozuměním
 • opis, přepis a diktát slov a vět
 • pohádka lidová, umělá a moderní
 • příběhy ze života dětí
 • pověst, bajka
 • rozdíl mezi básní a vyprávěním
 • divadlo, loutkové divadlo

Matematika

 • sčítání a odčítání v oboru do 20 bez přechodu desítky i s přechodem desítky
 • řešení slovních úloh
 • vztahové úlohy – o několik více, o několik méně
 • orientace na číselné ose do 20
 • jednotky délky – metr, hmotnosti – kilogram, objemu – litr, času – hodina
 • porovnávání čísel
 • osa souměrnosti
 • geometrické tvary a tělesa

Prvouka

 • člověk – stavba těla, výživa, osobní hygiena
 • péče o zdraví, nemoc, úraz
 • příroda na jaře, živočichové a rostliny
 • svátky jara
 • lidé a čas – hodiny, kalendář, dny v týdnu, roční období, měsíce
 • denní režim, práce a volný čas
 • člověk a společnost, pravidla slušného chování
 • příroda v létě

Anglický jazyk

 • tematické okruhy – oblečení, narozeniny, hygiena, zvířata
 • poslech a reprodukce písní a říkadel
 • porozumění jednoduchým pokynům, reagování na ně
 • krátké rozhovory
 • jednoduché otázky a odpovědi
 • rozkazovací způsob
 • správná výslovnost