2. POLOLETÍ

Český jazyk

 • zvládám pravidla pro psaní y/i po obojetných souhláskách (vyjmenovaná slova po B,M,L,P,S)
 • píšu správně ú
 • poznám začátek a konec věty(velké písmeno, znaménko), spočítám slova ve větě
 • píšu psacím písmem velká i malá písmena abecedy, správně se podepíšu celým jménem
 • zvládnu diktát slov i vět
 • upořádám slova ve větě
 • ve vlastních jménech píšu velká písmena
 • rozeznám slovní druhy – podstatná jména, slovesa – určím mluvnické kategorie
 • správně píšu slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě
 • určím slovo nadřazené, podřazené, souřadné

Matematika

 • počítám po jedné, desítkách, stovkách do 1000 a zpět
 • orientuji se na číselné ose
 • určím číslo větší, menší, číslo před a za
 • sčítám. odčítám do tisíce – pamětně, písemně
 • násobím, dělím 2 – 10
 • řeším jednoduché slovní úlohy
 • narýsuji přímku, úsečku a změřím její délku
 • narýsuji přímky kolmé, rovnoběžné, různoběžné
 • poznám čtverc, obdélník, kruh, kružnici
 • převádím jednotky délky (cm – mm – dm- km), hmotnosti (g – kg – t), objemu (ml – l)
 • zaokrouhluji čísla na desítky, stovky

Psaní

 • píšu malá a velká písmena, slova, věty
 • podepíšu se celým jménem bez chyb
 • dobře držím tužku, pastelku, netlačím na ně
 • správně sedím
 • dodržuji správný sklon a tvar písmen, výšku
 • vždy zkontroluji, co jsem napsal/a
 • uvolňuji ruku kreslením, modelováním

Anglický jazyk

 • pozdravím, představím se,
 • reaguji na otázku „What´s your name?, How many?
 • pojmenuji barvy, umím je také napsat, počítám do 20
 • vyjádřím souhlas – nesouhlas
 • pojmenuji školní potřeby, rozeznám školní potřeby v poslechu, hračky, barvy, čísla
 • zazpívám společně písničku
 • pracuji podle pokynů (Sit down. Stand up. Point to…)
 • pojmenuji zvířata /safari/
 • používám vazby – I have, I haven´t got, I like, I don´t like. There is…/There are…

Prvouka

 • rodina, škola, mezilidské vztahy, město x vesnice
 • průběh lidského života
 • roční období – měsíce v roce. Časové údaje
 • lidské tělo – péče o zdraví
 • zaměstnaní lidí
 • dopravní výchova
 • příroda kolem nás – zvířata a rostliny
 • ochrana přírody