1. POLOLETÍ

Český jazyk – jazyková výchova

 • věta, souvětí
 • slovní druhy
 • vyjmenovaná slova
 • tvarosloví
 • mluvnické kategorie u podst, jmen a sloves
 • sloh – jednoduchá osnova, popis, psaní dopisu
 • literární výchova – hlasité a tiché čtení s porozuměním textu a orientace
 • rozlišení literárních útvarů – próza a poezie
 • spisovatel, ilustrátor
 • pohádka, naukové texty

Matematika

 • násobení a dělení v oboru násobilky
 • sčítání a odčítání v oboru do 1 000
 • řešení slovních úloh
 • porovnávání čísel
 • písemné sčítání a odčítání do 1 000
 • přímá úměrnost
 • zaokrouhlování čísel
 • násobení a dělení mimo obor násobilky
 • jednotky hmotnosti, délky, objemu a času – převody
 • číselný obor do 1000 000
 • rovnice a nerovnice
 • dělení se zbytkem

Geometrie

 • přímky, úsečky, polopřímky
 • kolmice, rovnoběžky
 • čtverec, obdélník, trojúhelník
 • osa a střed úsečky
 • rýsování kružnice a trojúhelníku
 • tělesa – kvádr, krychle, jehlan, koule, kužel, válec

Anglický jazyk

 • pokyny a instrukce
 • pozdravy, představení a oslovení
 • abeceda
 • pořádek slov ve větě
 • čísla 0 – 20
 • tematický okruh barvy, školní potřeby
 • tematický okruh mazlíčci a divoká zvířata
 • tematický okruh hračky a ICT technologie
 • tematický okruh jídlo a pití
 • tematický okruh části těla, rodinní příslušníci
 • tematický okruh oblečení a oblíbené věci
 • dny a měsíce v roce
 • sloveso to have, to be
 • reálie Halloween, Vánoce , Velikonoce
 • písně, chanty, příběhy
 • předložky
 • přivlastňování
 • čtení a psaní jednoduchého textu

Prvouka

 •  orientace v okolí bydliště a školy
 • domov – obec, město
 • typy krajiny
 • hlavní světové strany na mapě , v krajině
 • živá a neživá příroda
 • části lidského těla
 • přítomnost, minulost, budoucnost
 • základní práva a povinnosti
 • pravidla slušného chování
 • zdravý životní styl
 • důležitá telefonní čísla
 • chování při mimořádných situacích