1. pololetí

Český jazyk- jazyková výchova

 • věta, souvětí
 • slovní druhy
 • vyjmenovaná slova
 • vzory podstatných jmen
 • tvarosloví
 • shoda podmětu s přísudkem

Čtení

 • čtení s porozuměním
 • čtenářský deník
 • literatura s dětským hrdinou
 • pohádka lidová, umělá
 • literatura umělecko-naučná
 • básně, říkadla
 • pověst
 • věcné čtení
 • literatura dobrodružná
 • bajka
 • divadlo, dramatizace
 • volná reprodukce čteného a poslouchaného textu

Matematika

 • násobení a dělení v oboru násobilky
 • sčítání a odčítání v oboru do 10 000
 • řešení slovních úloh
 • porovnávání čísel
 • písemné sčítání a odčítání do 100 000
 • přímá úměrnost
 • zaokrouhlování čísel
 • písemné násobení
 • jednotky hmotnosti, délky, objemu a času
 • číselný obor do 1 000 000
 • nerovnice
 • zlomky

Geometrie

 • přímky, úsečky, polopřímky
 • kolmice, rovnoběžky
 • čtverec, obdélník, kružnice, kruh
 • osa a střed úsečky
 • obvod trojúhelníku, čtverce a obdélníku
 • obvod mnohoúhelníku
 • obsah obdélníku a čtverce

Anglický jazyk

 • pokyny a instrukce
 • abeceda
 • pořádek slov ve větě
 • čísla 13-100
 • tematický okruh jídlo
 • počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
 • tematický okruh hračky, nakupování
 • sloveso „mít“
 • sloveso to have, to be
 • tematický okruh rodina, Vánoce
 • přítomný čas průběhový
 • tematický okruh počasí, roční období
 • přídavná jména-popis vzhledu
 • tematický okruh sport, zvířata
 • předložky spojené s místem
 • přítomný čas prostý
 • tematický okruh bydlení, umístění budov, obchodů

Informatika a počítače

 • digitální gramotnost
 • základy robotiky se stavebnicí
 • úvod do práce s daty
 • ovládání digitálního zařízení
 • práce ve sdíleném prostředí
 • úvod do kódování a šifrování dat a informací

Pracovní činnosti:

 • pěstitelské práce
 • práce s drobným materiálem
 • příprava pokrmů
 • konstruktivní činnosti

Výtvarná výchova

 • Kresba, výrazové vlastnosti linie
 • Výtvarné vyjádření věcí
 • Práce s přírodninami – třídění rostlin, hub, živočichů
 • Volný výtvarný projev, doplňovaný pozorováním skutečnosti
 • Techniky plastického vyjadřování
 • Grafické techniky
 • Sochy, sousoší, stavby
 • Citlivá výtvarná linie
 • Sebepoznání a sebepojetí

Tělesná výchova

 • Bezpečnost
 • Plavání
 • Atletika
 • Šplh na tyči
 • Míčové hry
 • Cvičený s plnými míči
 • Sportovní hry
 • Pohybové hry
 • První pomoc při Tv
 • Cvičení se švihadly
 • Gymnastika