2. POLOLETÍ

Český jazyk- jazyková výchova

 • stavba slova
 • slova jednoznačná, mnohoznačná, antonyma, synonyma
 • slovní druhy
 • zpráva, oznámení
 • popis
 • základní skladební dvojice
 • shoda podmětu s přísudkem
 • vyprávění
 • tvarosloví podst. jména)
 • tvarosloví (příd. jména)
 • přihláška, dotazník, inzerát
 • tvarosloví (zájmena, číslovky)
 • věta jednoduchá a souvětí
 • neohebné slovní druhy

Čtení

 • čtenářské deníky
 • dobrodružná literatura
 • literatura s dětským hrdinou
 • pohádka umělá a lidová
 • návody, recepty
 • umělecko-naučná literatura
 • divadelní představení

Matematika

 • přirozená čísla do a přes 1 000 000
 • písemné algoritmy početních operací (písemné +,-,:, .)
 • zlomky
 • desetinná čísla
 • zaokrouhlování
 • řešení slovních úloh
 • grafy, tabulky, diagramy
 • soustavy souřadnic

Geometrie

 • obsah a obvod čtverce, obdélníku, trojúhelníku
 • kružnice, kruh
 • rovnoběžky, přímky, kolmice
 • síť kvádru a krychle
 • osová souměrnost

Anglický jazyk

 • tématický okruh rodina, domov, bydlení
 • číslovky 0-100
 • člen určitý, neurčitý
 • práce se slovníkem
 • tématický okruh lidské tělo, škola, Halloween
 • rozkazy
 • abeceda
 • hláskování, přivlastňování
 • angličtina ve světě, psaní pohlednic
 • sloveso to be (otázka, zápor)
 • tématický okruh Vánoce, Nový rok
 • sloveso have got (otázka, zápor)
 • tématický okruh volný čas, rozvrh hodin
 • přítomný čas prostý
 • vazba there is, there are
 • způsobové sloveso cant, can´t
 • témtický okruh naše město, restaurace
 • způsobové sloveso must, mustn´t, let´s
 • tématický okruh domácí práce, nákup, oblečení, popis osob
 • přítomný čas průběhový

Vlastivěda

 • národní dějiny
 • vláda Habsbusků
 • významné svátky a dny
 • 1. světová válka, samostatnost ČSR
 • 2.světová válka
 • kulturní památky naší vlasti
 • naše vlast
 • Žatec a okolí
 • ochrana přírody
 • práce s mapou ČR
 • orientace v krajině
 • ČR-regiony, města, povrch……
 • Evropa
 • práce s mapou Evropy
 • putování po Evropě-podnebí, povrch, města,státy…
 • poloha Evropy -oceány, ostrovy, poloostrovy…

Přírodověda

 • živá a neživá příroda
 • rostliny a živočichové na Zemi v různých podnebných pásech
 • počasí a podnebí
 • třídění rostlin a živočichů
 • chráněné oblasti, ochrana přírody, ohrožené oblasti na Zemi
 • rostliny a živočichové v našem regionu
 • ochrana zdraví, denní režim
 • lidské tělo
 • etapy lidského života, partnerské vztahy
 • gravitační síla, magnetická síla
 • vesmír a Země-sluneční soustava

Informatika a počítače

 • Pojmy: klávesnice, monitor, plocha, myš, kurzor myši, tlačítka myši, roller=kolečko myši, procesor, pevný disk=harddisk= HD=HDD, RAM =operační
  paměť, operační systém, ikona, okno, nabídka, pás karet, tlačítko Office, panel Rychlý přístup, stavový řádek, hlavní panel, nabídka Start, posuvník
 • Činnosti: vypnout/zapnout PC, maximalizovat okno, minimalizovat okno, obnovení z max., zavřít okno, přesun okna po ploše, úprava okna, přepínání mezi okny, vytvořit složku, přejmenovat složku, přesunout složku, kopírovat složku, vytvořit dokument, pojmenovat/přejmenovat dokument, uložit dokument, přesunout dokument, kopírovat dokument, využívat nápovědu
 • Klávesy: mezerník, Enter, Shift, Caps Lock, Delete, Backspace, Ctrl, klávesové zkratky (Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+A), Tab
 • Práce ve Wordu: psaní: š, Ú, Č, Ď, Ó, ó, ď, ť…., formátování písma – karta písmo (velikost, barva, kurzíva, tučné, podtržení), WordArt – základní funkce
  (výplň textu, barva textu, textové efekty), vkládání obrázků a jejich úprava, vkládání obrazců, formát obrazců (výplň, obrys, efekty, pozice seskupení),
  práce s odstavcem (zarovnání textu, odrážky, práce s pravítkem – odsazení), tabulka ve Wordu
 • E-mail: založit nový e-mail, napsat zprávu, vyplnit předmět, text, připojit soubor, odeslat e-mail, práce s adresářem e-mailu
 • Internet: internetové vyhledavače, internetové stránky (naší školy), vyhledávání pomocí adresového řádku a vhodného hypertextu, efektivní vyhledávání (záložka obrázky), kopírování z internetu – autorská práva