Český jazyk- jazyková výchova

 • stavba slova
 • slova jednoznačná, mnohoznačná, antonyma, synonyma
 • slovní druhy
 • zpráva, oznámení
 • popis
 • základní skladební dvojice
 • shoda podmětu s přísudkem
 • vyprávění
 • tvarosloví podst. jména)
 • tvarosloví (příd. jména)
 • přihláška, dotazník, inzerát
 • tvarosloví (zájmena, číslovky)
 • věta jednoduchá a souvětí
 • neohebné slovní druhy

Čtení

 • čtenářské deníky
 • dobrodružná literatura
 • literatura s dětským hrdinou
 • pohádka umělá a lidová
 • návody, recepty
 • umělecko-naučná literatura
 • divadelní představení

Matematika

 • přirozená čísla do a přes 1 000 000
 • písemné algoritmy početních operací (písemné +,-,:, .)
 • zlomky
 • desetinná čísla
 • zaokrouhlování
 • řešení slovních úloh
 • grafy, tabulky, diagramy
 • soustavy souřadnic
Geometrie

 • obsah a obvod čtverce, obdélníku, trojúhelníku
 • kružnice, kruh
 • rovnoběžky, přímky, kolmice
 • síť kvádru a krychle
 • osová souměrnost

Anglický jazyk

 • tématický okruh rodina, domov, bydlení
 • číslovky 0-100
 • člen určitý, neurčitý
 • práce se slovníkem
 • tématický okruh lidské tělo, škola, Halloween
 • rozkazy
 • abeceda
 • hláskování, přivlastňování
 • angličtina ve světě, psaní pohlednic
 • sloveso to be (otázka, zápor)
 • tématický okruh Vánoce, Nový rok
 • sloveso have got (otázka, zápor)
 • tématický okruh volný čas, rozvrh hodin
 • přítomný čas prostý
 • vazba there is, there are
 • způsobové sloveso cant, can´t
 • témtický okruh naše město, restaurace
 • způsobové sloveso must, mustn´t, let´s
 • tématický okruh domácí práce, nákup, oblečení, popis osob
 • přítomný čas průběhový

Vlastivěda

 • národní dějiny
 • vláda Habsbusků
 • významné svátky a dny
 • 1. světová válka, samostatnost ČSR
 • 2.světová válka
 • kulturní památky naší vlasti
 • naše vlast
 • Žatec a okolí
 • ochrana přírody
 • práce s mapou ČR
 • orientace v krajině
 • ČR-regiony, města, povrch……
 • Evropa
 • práce s mapou Evropy
 • putování po Evropě-podnebí, povrch, města,státy…
 • poloha Evropy -oceány, ostrovy, poloostrovy…

Přírodověda

 • živá a neživá příroda
 • potravní řetězec.
 • podnebné (klimatické) podmínky.
 • podnebné pásy – charakteristika.
 • rostliny a živočichové na Zemi v různých podnebných pásech
 • počasí a podnebí
 • třídění rostlin a živočichů
 • chráněné oblasti, ochrana přírody, ohrožené oblasti na Zemi
 • třídění odpadu
 • rostliny a živočichové v našem regionu
 • ochrana zdraví, denní režim
 • lidské tělo
 • zásady první pomoci
 • etapy lidského života, partnerské vztahy
 • vývoj jedince
 • chování člověka v situacích ohrožujících zdraví
 • gravitační síla, magnetická síla
 • vesmír a Země-sluneční soustava
 • Měsíc a Slunce

Informatika a počítače

 • Digitální gramotnost
 • Úvod do informačních systémů
 • Úvod do práce s daty
 • Úvod do modelování pomocí grafů a schémat
 • Úvod do kódování a šifrování dat a informací
 • Ovládání digitálního zařízení
 • Práce ve sdíleném prostředí
 • Základy programování – postavy a události
 • Základy programování – příkazy, opakující se vzory
 • Základy programování – vlastní bloky, náhoda
 • Základy robotiky se stavebnicí