Škola: Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny
Vnitřní řád školní družiny
Č.j.: 563/07 Spisový znak: 5.1a Skartační znak: S10
Vypracoval: Mgr. Jana Hassmanová Schválil: Mgr. Jana Hassmanová
Školská rada schválila dne: 28.08.2017
Na provozní poradě projednáno dne dne: 28.08.2017
Účinnost od: 23.10.2020 Platnost od: 23.10.2020
Změny:
Číslo: Datum:   Změna: Provedl:

 

 1. Úvodní ustanovení 

Školní družina (dále jen ŠD) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou č. 74/2005 Sb., O zájmovém vzdělávání.

Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmového vzdělávání formami pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti uvedenými ve školním vzdělávacím programu ve dnech školního vyučování a to především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.

Vnitřní řád školní družiny je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu školní družiny, stanoví režim školní družiny, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro zákonné zástupce.

 1. Práva a povinnosti účastníků zájmového vzdělávání a jejich zákonných zástupců a pravidla vzájemných vztahů mezi účastníky zájmového vzdělávání a pedagogickými pracovníky

Na účastníky zájmového vzdělávání a zákonné zástupce se vztahuje školní řád. Vnitřní řád upravuje zejména práva a povinnosti účastníků zájmového vzdělávání a zákonných zástupců vzhledem ke specifickým podmínkám zájmového vzdělávání.

2.1.  Účastníci zájmového vzdělávání a zákonní zástupci mají právo

 • Na vzdělávání a školské služby podle školského zákona a Školního vzdělávacího programu školní družiny.
 • Účastníci zájmového vzdělávání mají právo účastnit se všech činností a aktivit družiny.
 • Na odpočinek, na hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku, odpoledne mají trávit v klidné, pohodové a přátelské atmosféře.
 • Účastníci zájmového vzdělávání mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí.
 • Na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, proti zásahům do soukromého života a poškozování pověsti a cti.
 • Být seznámeni se všemi směrnicemi se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve školní družině.
 • Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte.

 

2.2.  Povinnosti účastníků zájmového vzdělávání

 • Dodržovat Školní řád, Vnitřní řád školní družiny a předpisy a pokyny ŠD k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.
 • Plnit pokyny pedagogických pracovníků ŠD vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem.
 • Odcházet ze třídy a ŠD jen s vědomím vychovatelky.
 • Řádně pečovat o své osobní věci, nenosit do ŠD peněžní hotovost a cenné věci. Za ztrátu vychovatelka neručí.
 • Ztráty věcí hlásí neprodleně vychovatelce ŠD.
 • Používání mobilních telefonů při činnostech školní družiny je zakázáno.
 • Přezouvat se a přezůvky udržovat ve stavu, který neohrožuje jejich zdraví a bezpečný pohyb.
 • Nesmí  pořizovat nahrávky /video, audio, foto/ bez předchozí dohody.
 • Nesmí používat mezi sebou a vůči dospělým osobám hrubých slov, urážek, psychického a fyzického násilí. Hrubé slovní a úmyslné psychické a fyzické útoky účastníka zájmového vzdělávání vůči jinému účastníkovi zájmového vzdělávání či vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné  porušení povinností stanovených tímto řádem.
 • Předložit neprodleně písemná sdělení zákonných zástupců určená vychovatelce ŠD.

2.3.  Povinnosti zákonných zástupců

 • Informovat ŠD o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích účastníka zájmového vzdělávání nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělání.
 • Oznamovat ŠD údaje uvedené v zápisním lístku, zejména aktuální telefonické kontakty a změny ve způsobu a čase odchodu účastníka zájmového vzdělávání ze ŠD výhradně písemnou formou.
 • Odchod účastníka zájmového vzdělávání  ze ŠD v jinou dobu, než je na zápisním lístku, je možný pouze při předložení písemné žádosti zákonných zástupců s datem, hodinou odchodu, informací, zda odchází účastník zájmového vzdělávání sám nebo v doprovodu a podpisem rodičů.
 • Telefonická nebo ústní dohoda o změně docházky není možná.
 • Při vyzvednutí účastníka zájmového vzdělávání ze ŠD zákonný zástupce nevstupuje z bezpečnostních důvodů do prostor ŠD
 • Rodiče čekají před budovou školy.
 • Respektovat provozní dobu ŠD, zabezpečit vyzvednutí účastníka zájmového vzdělávání do konce provozní doby ŠD.
 • Na vyzvání vychovatelky ŠD se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se účastníka zájmového vzdělávání.
 • Zajistit stravování a pitný režim účastníka zájmového vzdělávání vzhledem k jeho délce pobytu ve ŠD.

2.4.  Spolupráce se zákonnými zástupci

 • Vychovatelka je v kontaktu s třídní učitelkou a zákonnými zástupci. Úzce s nimi spolupracuje.
 • Začátkem školního roku vychovatelka informuje zákonné zástupce o organizaci ŠD, seznámí je s režimem oddělení a s Vnitřním řádem školní družiny.
 • Vychovatelka informuje zákonné zástupce o realizaci mimoškolní aktivity.
 • Odchody účastníků zájmového vzdělávání na mimoškolní aktivity si zajišťují rodiče sami, na žádost je vychovatelka v určitou dobu do kroužku nebo ZUŠ odešle (pokud doba odchodu nenarušuje pravidelnou činnost družiny). Odchody na tyto činnosti jsou na vlastní zodpovědnost rodičů, vychovatelky neručí za jejich bezpečnost.
 1. Provoz a vnitřní režim školní družiny
 • Provoz ranní ŠD je zabezpečován od 6.00 – 8.00 hod.  Odpolední provoz od 11:40 – 17:00 hod.
 • Vychovatelky si přebírají účastníky zájmového vzdělávání od vyučujících v šatně školy. Doba od 11:40 do 17:00 hod. je věnována zájmovým činnostem podle týdenní skladby a vycházkám podle programu jednotlivých oddělení.
 • Vychovatelky mohou pobývat venku mimo budovu školy a jiných prostorách školy. Není vhodné vyzvedávat účastníka zájmového vzdělávání v tuto dobu, narušuje se program školní družiny. Vychovatelka  při výběru zaměstnání přihlíží k počasí. Vychází ze školního vzdělávacího programu. Na tematické aktivity si účastníky zájmového vzdělávání vyzvedává p. učitelka. Po skončení činnosti je opět předá vychovatelce.

3.1.  Stravování ve ŠD

 • Vychovatelka vede účastníky zájmového vzdělávání k dodržování hygieny před jídlem, zajistí ukázněný nástup a odchod celého oddělení do jídelny i z jídelny na ZŠ Petra Bezruče, vede je ke kultuře stolování a pomáhá s utužováním správných stravovacích návyků účastníků zájmového vzdělávání.

 

3.2.  Docházka účastníků zájmového vzdělávání do ŠD

 • Pravidelná docházka přijatých účastníků zájmového vzdělávání do ŠD je povinná.
 • Každá nepřítomnost musí být řádně písemně nebo ústně omluvena vychovatelce.
 • Vychovatelka nese plnou zodpovědnost za jí svěřené účastníky zájmového vzdělávání, zabezpečuje ochranu a rozvoj fyzického, psychického a sociálního zdraví účastníků zájmového vzdělávání. Osobně předává účastníka zájmového vzdělávání zákonným zástupcům. V případě, že odchází ze ŠD sám, činí tak výhradně na základě písemného sdělení zákonných zástupců.
 • Za účastníka zájmového vzdělávání, který byl ve škole a bez omluvy se do ŠD nedostaví, ačkoliv by tam měl být, vychovatelka neodpovídá.

 

3.3.  Postup při nevyzvednutí účastníka zájmového vzdělávání 

 • Vychovatelka vyčká nejdéle 1 hodinu po ukončení provozní doby zařízení, vyzkouší varianty kontaktů uvedené v zápisním lístku účastníka zájmového vzdělávání a zjišťuje příčinu nevyzvednutí. O situaci informuje vedení školy. Požádá o pomoc Městskou policii v Žatci, popř. oddělení sociálně právní ochrany dětí a sociální práce.
 • Všechny náklady spojené s péčí o účastníka zájmového vzdělávání po ukončení provozu zařízení nesou zákonní zástupci účastníka zájmového vzdělávání.
 • Opakované nevyzvednutí účastníka zájmového vzdělávání bude považováno za hrubé porušení Školního řádu a Vnitřního řádu školní družiny.
 1. Přihlašování, odhlašování, popř. vyloučení účastníků zájmového vzdělávání ze školní družiny 
 • Školní družina je určena žákům 1. stupně ZŠ.
 • Kapacita ŠD je 90 účastníků zájmového vzdělávání, oddělení se naplňují do počtu 30 účastníků zájmového vzdělávání.
 • Přijetí účastníka zájmového vzdělávání do ŠD není nárokové.
 • Jsou přijímáni k docházce do ŠD na jeden školní rok.
 • O přijetí účastníka zájmového vzdělávání k činnosti školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě náležitostí v zápisním lístku a kritérií pro přijetí (odevzdání řádně vyplněné přihlášky ve stanoveném termínu, celotýdenní docházka v plném režimu, přednost mají účastníci zájmového vzdělávání 1. a 2. tříd).
 • Zápisní lístek je možné získat u vychovatelek ŠD. V zápisním lístku musí být vyznačeny odchody domů, do ZUŠ a na kroužky. Každá změna v docházce musí být oznámena písemně s datem. Také je nutné uvést, zda žák odchází sám nebo komu vychovatelka účastníka zájmového vzdělávání předá. Stejným způsobem se postupuje i v případě výjimečných odchodů a vyzvednutí účastníka zájmového vzdělávání cizími osobami nebo sourozenci.

4.1.  Odhlášení účastníka zájmového vzdělávání ze ŠD

 • Odhlašování účastníků zájmového vzdělávání z docházky do školní družiny provádějí zákonní zástupci výhradně písemnou formou kdykoliv v průběhu školního roku. Poplatek za odhlášené období bude rodičům vrácen.

 

4.2.  Vyloučení ze ŠD

 • Na hodnocení a klasifikaci chování účastníka zájmového vzdělávání ve ŠD se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, tj. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy.
 • Ředitelka školy rozhoduje o vyloučení účastníka zájmového vzdělávání pro neplnění či hrubé porušení Vnitřního řádu ŠD.
 • Důvodem vyloučení může být soustavné porušování kázně a pořádku ve ŠD, ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních účastníků zájmového vzdělávání, svévolné opuštění družiny, dlouhodobá, svévolná nebo neomluvená absence.
 • Rovněž je v kompetenci ředitelky rozhodnout o ukončení docházky do ŠD, pokud účastník nedochází do ŠD dle údajů uvedených v zápisním lístku a neúčastní se odpoledních zájmových činností. Jeho místo bude nabídnuto dalšímu zájemci o ŠD.
 1. Prázdninový provoz školní družiny
 • V době hlavních prázdnin není činnost školní družiny zajišťována. V době vedlejších prázdnin bude provoz zajištěn pouze v případě minimálně 7 přihlášených účastníků. ŠD může vykonávat činnost i ve dnech pracovního volna.

 

 1. Dokumentace školní družiny
 • Zápisní lístky do školní družiny.
 • Docházkový sešit.
 • Přehled výchovně vzdělávací práce ve ŠD.
 1. Bezpečnost a ochrana zdraví účastníků zájmového vzdělávání, ochrana před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 • Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu, pokud ŠD pro svoji činnost využívá odborné učebny, řídí se příslušnými řády pro tyto učebny. Vychovatelky ŠD provedou prokazatelné poučení účastníků zájmového vzdělávání o BOZP. Záznam o poučení je uveden v třídních knihách jednotlivých oddělení.
 • Při úrazu poskytnou účastníkovi zájmového vzdělávání první pomoc, zajistí ošetření účastníka zájmového vzdělávání lékařem. Úraz ihned hlásí zákonnému zástupci, vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře.
 • Vychovatelka dbá na používání bezpečných, věkově přiměřených pomůcek.
 • Pitný režim: žáci nosí vlastní lahve na pití, během dne mají možnost si je průběžně doplňovat vodou ve ŠD a donesenou šťávou.
 • Při činnosti mimo areál školy  nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu účastníků zájmového vzdělávání připadnout více než 25 účastníků zájmového vzdělávání.
 • Školní družina je vybavena dostupně umístěnou lékárničkou.
 • Vychovatelka vede účastníky zájmového vzdělávání k osvojování si norem mezilidských vztahů založených na demokratických principech.
 • Vychovatelka a účastníci zájmového vzdělávání mají povinnost předcházet náznakům agresivity a všem způsobům šikanování. Neprodleně musí toto řešit a každé oběti poskytnout okamžitou pomoc.
 1. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany účastníků zájmového vzdělávání 
 • Účastníci zájmového vzdělávání zachází s majetkem a vybavením ŠD šetrně.
 • V případě úmyslného poškození majetku ŠD budou zákonní zástupci vyzváni k jednání o úhradě způsobené škody.
 • Majetek školní družiny nesmí odnášet domů.
 • Případnou ztrátu nebo záměnu hlásí ihned vychovatelce.
 1. Podmínky úplaty
 • Zájmové vzdělávání je poskytováno za úplatu, která je v souladu s Vnitřním předpisem zaměstnavatele k výši úplaty za pobyt ve školní družině v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., O zájmovém vzdělávání.
 • Výše platby
 • Září – prosinec 400 Kč  (platba do 30. září)
 • Leden – červen 600 Kč  (platba do 30. ledna)
 • Pokud je v kalendářním měsíci přerušen provoz družiny po dobu delší než 5 dnů, úplata se účastníkovi poměrně sníží.

 

Úplata může být snížena nebo prominuta pokud

 • účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi
 • účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách
 1. Závěrečné ustanovení
 • Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec (vychovatelky ŠD).
 • Směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu ředitele školy a zveřejněním.
 • Změny a doplňky jsou vydány písemně. Připomínky k provozu či obsahu zájmového vzdělávání ŠD je třeba osobně projednat s vychovatelkou příslušného oddělení ŠD.
 • Zákonný zástupce stvrzuje svým podpisem, že se seznámil s Vnitřním řádem ŠD.

V Žatci dne 23.10.2020

ředitelka školy