Výroční zpráva 2018 - 2019

Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/19

 Zpracovala: Mgr. Jana Hassmanová, ředitelka

V Žatci dne 30. 9. 2019

 

1       Základní údaje o škole

Název: Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny

Sídlo: Žatec, náměstí 28. října 1019, PSČ 438 01

Zřizovatel: Město Žatec, náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec, tel: 415736111, info@mesto-zatec.cz, www.mesto-zatec.cz

Ředitelka: Mgr. Jana Hassmanová, tel: 606 290 306, skola@3zszatec.cz

Kontakty: tel: 415 726 143, www.zszatec.cz

Školská rada: zástupci zřizovatele od 01.01.2018 – Mgr. Jiří Karas, Eva Grimeková
zástupci školy od 1.9.2018 – Mgr. Gabriela Korbášová, Mgr. Eva Majerová
zástupci rodičů od 1.9.2018 – Lenka Weidischová, Petr Koubek

Charakteristika školy: úplná základní škola se školní družinou

Obory vzdělávání
Na škole jsou vyučovány tyto obory vzdělávání:

Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Vyučovací jazyk Délka vzdělávání Kapacita oboru Platnost Dobíhající obor
79-01-C/01 Základní škola denní český 9 let 400 Platné ne

 

 

Vzdělávací programy     1. až 9. ročník           ŠVP ZV – Škola moderní komunikace

                                     

 

2       Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

 

 

2.1        Personální zabezpečení k 1. 9. 2018

 

 

třída

pracovní poměr na dobu neurčitou / z toho bez kvalifikace pracovní poměr na dobu určitou / z toho bez kvalifikace počet žen / mužů

 

1. stupeň 7 / 0 2 / 0 9 / 0
2. stupeň 10 / 1 3 / 2 10 / 3
asistent pedagoga* 0 / 0 1 / 0 1 / 0
vychovatelky 2 / 0 1 / 0 3 / 0
nepedagogičtí pracovníci 5 / 0 1 / 0** 5 / 1

*asistent pedagoga na DPP 0,5 úvazku, pracovní smlouva s úvazkem 0,75 od 1.1.2018

** školní asistent hrazen z OP VVV Vzdělávání a komunikace

2.2       Změny v průběhu školního roku

 1. stupeň + 2. stupeň + asistent pedagoga:

–        od 1.8.2018 uzavřen nový pracovní poměr učitelka 1.st. na dobu určitou do 31.8.2020

–        dlouhodobá nemoc od 11.2.2019 do 30.4.2019 DPP zástup za nemocného učitele – od 18.2.2019 do 30.6.2019

–        k 31.7.2019 rozvázán PP dohodou

–        od 1.9.2018 změna úvazku na 27,27% – od 1.10.2018 změna úvazku na 36,38% – PP byl rozvázán k 31.7.2019 dohodou

–        od 24.9.2018 uzavřen nový pracovní poměr učitelka 2.st. na dobu určitou do 23.9.2019 s úvazkem 45,45% – od 1.2.2019 změna úvazku na 54,55% – od 1.7.2019 prodlouženo do 31.8.2020

–        od 1.9.2018 uzavřen nový pracovní poměr učitelka 2.st. na dobu určitou do 31.8.2019 s úvazkem 72,73% – od 1.2.2019 změna úvazku na 81,82% – od 1.7.2019 prodlouženo do 31.8.2020

–        od 1.9.2018 uzavřen nový pracovní poměr učitelka 2.st. na dobu určitou do 31.8.2019 s úvazkem 40,9% – PP k 31.8.2019 skončil

–        od 1.12.2018 prodloužení PS dodatkem do 31.12.2019 – PP byl ukončen okamžitou výpovědí k 31.7.2019

–        od 1.9.2018 dlouhodobá PN –  od 1.2.2019 rovnou nástup na MD

–        doučování – placeno z OP VVV – v době výuky měsíčně odměna

–        DPP koordinátor projektu – od 1.9.2017 do 31.7.2019 – placeno z OP VVV

–        od 1.9.2018 změna úvazku u učitelky na 31,83%

–        od 14.5.2018 nástup na RD

–        od 1.9.2019 uzavřen nový pracovní poměr učitelka 1. st. s úvazkem 90,90% na dobu určitou do 31.8.2019 – od 1.12.2018 změna úvazku na 95,45% – od 1.2.2019 změna úvazku na 90,90% – od 1.7.2019 prodlouženo do 31.8.2020

–        DPP zástup za nemocného učitele – od 24.5.2019 do 30.6.2019

–        DPP zástup za nemocného učitele a dohled nad žáky– od 3.5.2019 do 30.6.2019

–        od 14.4.2018 PPM, od 29.10.2018 čerpá D do 2.1.2019, od 3.9.19 RD

–         od 1.9.2018 na 1 rok – úvazek 100% – PP byl rozvázán k 31.7.2019 dohodou

–        od 1.8.2019 uzavřen nový pracovní poměr učitelka na dobu určitou do 31.8.2020  s úvazkem 63,63%

–        od 26.8.2019 uzavřen nový pracovní poměr učitel na dobu určitou do 25.8.2020  s úvazkem 77,27%

–        od 26.8.2019 uzavřen nový pracovní poměr učitelka na dobu určitou do 25.8.2020  s úvazkem 100%

–        od 26.8.2019 uzavřen nový pracovní poměr učitelka na dobu určitou do 25.8.2020  s úvazkem 100%

–        od 30.8.2019 uzavřen nový pracovní poměr učitelka na dobu určitou do 29.8.2020  s úvazkem 27,27%

Asistent pedagoga:

–        1.11.2018 byl PP prodloužen do 30.6.2019 – 30.6.2019 skončil pracovní poměr

–        od 1.11.2018 uzavřen nový PP do 30.6.2020 s úvazkem 50% – od 1.6.2019 změna úvazku na 75% – PP byl rozvázán k 31.7.2019 dohodou

Nadúvazkové hodiny:

–        celý rok 1 nadúvazková hodina

Vychovatelky

–         od 1.9.2018  uzavřen nový pracovní poměr na 1 rok – úvazek 100% – PP byl rozvázán k 31.7.2019 dohodou

–         od 1.9.2018  změna úvazku na 6,25%

nepedagogičtí zaměstnanci

–        PP byl rozvázán k 31.5.2019 dohodou

–        školní asistent – úvazek 50% – placeno z OP VVV – od 1.7.2019 změna úvazku na 100%  – PP byl rozvázán k 31.7.2019 dohodou

–        dlouhodobá nemoc od 1.4.2019 – stále trvá

–        nová DPP jako zástup za nemocnou uklízečku od 30.5.2019  do 31.12.2019

–        nový PP od 8.4.2019 jako administrativní pracovnice na dobu neurčitou s úvazkem 75% – od 13.6.2019 dlouhodobá nemoc

–        nový PP od 1.4.2019 jako uklízečka na dobu neurčitou

–        DPP administrativní a organizační práce – od 23.4.2018 do 31.12.2018

–        DPP administrativní a organizační práce – od 21.1.2019 do 31.12.2019

 

 

2.3       Komentář ředitelky

 

Na 1. stupni se zvýšil počet tříd – byla přijata nová učitelka do 1. třídy. Na 2. stupni byla na částečný úvazek přijata učitelka Aj a učitelka Čj. Na pedagogické intervence byl uzavřen nový PP. Dlouhodobé nepřítomnosti byly řešeny i DPP. Ke konci roku byly dohodou rozvázány 4 pracovní poměry a jeden PP byl rozvázán okamžitou výpovědí (neomluvená absence od května 2019). V srpnu 2019 byly uzavřeny 4 nové PP. Další byly uzavřeny od 1.9.2019.

Z celkového počtu 35 zaměstnanců 31 žen (3 ženy jsou na RD). Průměrný věk pedagogických pracovníků školy je mezi 43 – 44 lety.

Na 1. a 2.stupni je z 17 stálých učitelů (pracovní poměr na dobu neurčitou) 15 žen. Pro žáky se SVP je zřízena 2x pozice asistentky pedagoga. Ve školní družině pracují 2 vychovatelky – ženy. Škola zaměstnává 5 správních zaměstnanců – 4 ženy.

Pedagogický sbor na 1.stupni je stabilní. Na 2. stupni škola hledá kvalifikovaného učitele českého a anglického jazyka a učitele matematiky. Změny v pedagogickém sboru jsou způsobeny především dlouhodobými pracovními neschopnostmi a navazující PPM a RD. Kvalifikovaných pedagogů v regionu je dlouhodobě nedostatek, proto škola v těchto krizových situacích využívá i nekvalifikované učitele (nesplňují požadované kvalifikační předpoklady pro práci učitele, ale mají praxi na pozici učitele).

Zpracovala: Ing. Zdeňka Celbová, Mgr. Jana Hassmanová

3       Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy

 

 

3.1       Údaje o zápisu (dle výkazu o zahájení PŠD k 31.5.2018)

 

počet dětí u zápisu z toho počet odkladů z toho po odkladu z r. 17 – 18
59 17 10

3.2       Údaje o přijetí do školy

počet prvních tříd počet přijatých žáků počet žáků 30. 9. 2019
2 42 41

 

Zpracovala: Ing. Zdeňka Celbová

 

3.3       Počty žáků přijatých ke vzdělávání na střední školy)

 

počet žáků přijatých na SŠ

(v %)

počet žáků přijatých na SOU (v %) počet žáků přijatých na víceleté gymnázium
14 (60,87%) 9 (39,13%) 0

 

počet žáků SŠ a SOU v Žatci počet žáků SŠ a SOU mimo Žatec
9 13

 

3.4       Úspěšnost u přijímacích zkoušek

 

přijato žáků v 1. kole přijímacího řízení příjímací zkoušky bez přijímacích zkoušek
23 (100%) 14 (60,87%) 11 (39,13%)

 

Zpracovala Mgr. Jana Šilhavá
4       Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

 

Ve školním roce 2018/2019 byli žáci vzděláváni podle ŠVP ZV – Škola moderní komunikace.

 

Počty žáků školy (včetně §38)

 

třída počet žáků z toho chlapců z toho dívek
2018 -19 2019 – 20 k 30.9.18 k 30.9.19 k 30.9.18 k 30.9.19 k 30.9.18 k 30.9.19
I.A 21 9 12
I.B 20 10 10
I.A II.A 19 20 7 9 12 11
I.B II.B 15 16 6 7 9 9
II.A III.A 18 18 9 9 9 9
II.B III.B 16 15 8 9 8 6
III. IV. 25 25 18 19 7 6
IV. V. 28 27 16 16 12 11
V. VI. 23 29 15 17 8 12
VI.A VII.A 23 23 12 12 11 11
VI.B VII.B 21 19 12 12 9 7
VII. VIII. 23 23 11 11 12 12
VIII.A IX.A 21 18 12 10 9 8
VIII.B IX.B 20 18 11 11 9 7
IX 18 7 11
celkem   270 292 144 161 126 131

 

 1. r. 2018-19  :  1.st. 144, 2.st. 126
 2. r. 2019-20  :  1.st. 162, 2.st. 130

 

Počet žáků školní družiny  (podle výkazu o ŠD k 31.10.2018)

 

počet oddělení počet žáků školní družiny počet žáků z 1. a 2. ročníku v školní družině
2 60 51

 

4.1       Hodnocení žáků šk. rok 2018-2019

 

4.1.1     Celkové hodnocení žáků – prospěch

třída prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli neklasifikováni
1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí
I.A 19 19 0 0 0 0 0 1*
I.B 15 14 0 0 0 0 0 0
II.A 16 15 1 2 0 0 1* 0
II.B 12 12 2 1 0 1 1* 1*
III. 15 14 10 10 0 1 0 0
IV. 14 14 13 12 0 2 1* 1*
V. 13 13 8 7 0 0 2* 2*
VI.A 11 7 11 15 1 1 0 0
VI.B 4 3 15 16 0 0 0 0
VII. 4 8 16 15 3 1 1 0
VIII.A 3 4 14 14 3 2 0 0
VIII.B 5 5 13 12 1 1 1* 1*
IX. 6 5 12 13 0 0 1* 1*
celkem 137 133 115 117 8 9 1+7* 8*
 • 38

 

4.1.2     Celkové hodnocení žáků – zhoršené chování

třída uspokojivé chování neuspokojivé chování nehodnoceni
1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí
I.A 0 0 0 0 0 1*
I.B 0 0 0 0 0 0
II.A 0 0 0 0 1* 1*
II.B 0 0 0 0 1* 1*
III. 0 0 0 0 0 0
IV. 0 0 0 0 1* 1*
V. 0 0 0 0 2* 2*
VI.A 1 1 0 0 0 0
VI.B 0 0 0 0 0 0
VII. 0 3 0 0 0 0
VIII.A 3 0 2 3 0 0
VIII.B 1 0 0 0 1* 1*
IX. 0 1 0 0 1* 1*
celkem 5 5 2 3 7* 8*
 • 38

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3     Hodnocení výsledků vzdělávání – způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů)        

třída hodnocení
klasifikačním stupněm slovní kombinace hodnocení
1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí
I.A 19 19 0 0 0 0
I.B 15 14 0 0 0 0
II.A 17 17 0 0 0 0
II.B 14 14 0 0 0 0
III. 25 25 0 0 0 0
IV. 27 28 0 0 0 0
V. 21 20 0 0 0 0
VI.A 23 23 0 0 0 0
VI.B 19 19 0 0 0 0
VII. 24 24 0 0 0 0
VIII.A 20 20 0 0 0 0
VIII.B 19 18 0 0 0 0
IX. 18 18 0 0 0 0
celkem 261 259 0 0 0 0

 

4.1.4     Výchovná opatření – pochvaly

třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele
1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí
I.A 0 0 7 9
I.B 0 0 1 3
II.A 0 0 4 8
II.B 0 0 4 6
III. 0 0 3 11
IV. 0 0 4 9
V. 0 0 5 8
VI.A 0 0 3 2
VI.B 0 0 1 2
VII. 0 0 22 21
VIII.A 0 0 11 14
VIII.B 0 0 4 11
IX. 0 0 12 15
celkem 0 0 81 119

 

 

4.1.5     Výchovná opatření – napomenutí a důtky

třída napomenutí tř.učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy
1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí
I.A 0 0 0 0 0 0
I.B 0 0 0 0 0 0
II.A 0 2 0 0 0 0
II.B 2 2 0 0 0 0
III. 5 7 3 1 0 1
IV. 10 8 5 4 0 4
V. 7 3 1 1 0 0
VI.A 20 21 0 0 0 0
VI.B 16 7 1 0 0 0
VII. 9 13 0 1 0 2
VIII.A 32 23 1 3 2 4
VIII.B 5 4 0 0 3 2
IX. 8 7 0 1 0 0
celkem 114 97 11 11 5 13

 

4.1.6     Komisionální přezkoušení žáků

třída pochybnosti o správnosti hodnocení Komisionální zkoušky
1. pololetí 2. pololetí opravné zkoušky přezkoušení §38 přezkoušení cizinci
I.A 0 0 0 0 0
I.B 0 0 0 0 0
II.A 0 0 0 1 0
II.B 0 0 0 0 0
III. 0 0 1 0 0
IV. 0 0 0 0 0
V. 0 0 0 0 0
VI.A 0 0 0 0 0
VI.B 0 0 0 0 0
VII. 0 0 0 0 0
VIII.A 0 0 1 0 0
VIII.B 0 0 0 0 1
IX. 0 0 0 0 0
celkem 0 0 2 1 1

 

 

 

4.1.7     Opakování ročníku

třída žák neprospěl žák nemohl být hodnocen skutečně opakuje
1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí
I.A 0 0 0 1* 0
I.B 0 0 0 0 0
II.A 0 0 1* 0 0
II.B 0 1 1* 1* 1 – opakuje – do II.B
III. 0 1 0 0 1 – přestup na jinou školu
IV. 0 2 1* 1* 2 – opakují – do IV.tř.
V. 0 0 2* 2* 0
VI.A 1 1 0 0 1 – už opakovala – pokračuje
VI.B 0 0 0 0 0
VII. 3 1 1 0 1 –ukončila PŠD v nižším ročníku
VIII.A 3 2 0 0 2 –ukončili PŠD v nižším ročníku
VIII.B 1 1 1* 1* 1 – opakuje – do VIII.tř.
IX. 0 0 1* 1* 0
celkem 8 9 1+7* 7* 4

  * §38

 

4.2       Přehled absence žáků  (dle výpisů vysvědčení)

třída celkem omluvená neomluvená
1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí
I.A 455 657 455 657 0 0
I.B 562 552 562 552 0 0
II.A 503 711 503 711 0 0
II.B 600 864 600 864 0 0
III. 1303 1136 1303 1136 0 0
IV. 1221 1456 1211 1456 10 0
V. 1531 1102 1531 1102 0 0
VI.A 1201 1716 1196 1688 5 28
VI.B 1302 1467 1295 1433 7 34
VII. 1434 1873 1434 1867 0 6
VIII.A 1826 1473 1820 1461 6 12
VIII.B 1232 873 1232 867 0 6
IX. 989 1541 989 1541 0 0
celkem 14159 15421 14131 15335 28 86

Zpracovala:  Ing. Zdeňka Celbová

 

5       Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

      MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP)  2018/2019 VYHODNOCENÍ

Minimální preventivní program školy byl vypracován vyučujícími, byl projednán a schválen pedagogickou radou.

Následující hodnocení MPP je provedeno za školní rok 2018/19. Podklady poskytli jednotliví pedagogičtí pracovníci a ředitelství školy.

Náš MPP je zaměřen zejména na témata „Zdravý životní styl“ a „Škola bez drog“. Neustále se snažíme posílit informovanost žáků nejenom v těchto oblastech, ale také u jiných sociálně patologických jevů. Naším cílem je směřovat veškeré aktivity k naplnění tohoto cíle. Mimo jiné se snažíme vytvářet příznivé sociální klima – stmelovat a utužovat kolektivy žáků, posilovat přátelství, vzájemnou pomoc a spolupráci a předcházet tak ponižování, šikaně a jiným nežádoucím jevům.

MPP byl realizován v průběhu celého školního roku na obou stupních školy.

Současně s MPP jsou stanoveny i Strategie podpory úspěšnosti a monitorována úspěšnost a příčiny selhávání žáků.

Třídní učitelé v rámci organizačních pokynů na začátku školního roku probrali se žáky školní řád a ostatní vnitřní předpisy, kde se žáci dozvěděli i o problematice drog a sociálně patologických jevů. Při každé školní akci mimo budovu školy jsou žáci vždy znovu poučeni pedagogickými pracovníky o bezpečném chování. Každá třída si na začátku školního roku stanoví pravidla.

Přestože jsme nejmenší školou v Žatci a snažíme se ze všech sil předcházet negativním jevům ohrožujícím mravní výchovu mládeže (např. motivace žáků, jak nakládat s volným časem – organizace nejrůznějších zájmových kroužků), naše škola se ani letos některým negativním jevům neubránila.

 

5.1       Problémy sociálně – patologických jevů

 

V průběhu školního roku jsme věnovali náležitou pozornost otázkám prevence patologických  jevů. Prevence se zaměřovala na všechny oblasti  – kouření, šikana, alkohol, kriminalita, záškoláctví, rasismus. Otázky primární prevence byly vhodně zařazovány do výuky jednotlivých předmětů a učitelé využívali vhodných forem práce s dětmi.

V ročnících na nižším stupni byla prevenci sociálně patologických jevů věnována pozornost převážně v předmětech prvouka, čtení, pracovní činnosti, tělesná výchova, výtvarná výchova a informatika. Žáci se zaměřili na témata kamarádství, vztahy ve třídě, řešení problémů, dopravní výchova, aktivity ve volném čase, vandalismus atd. Vyučující využívají formu rozhovorů, vyprávění, dramatizace, především v oblasti chování, šikany a vzájemných vztahů (žák – spolužák, žák – rodič, žák – učitel/vychovatel).

Na 2. stupni se těmto úkolům věnují nejvíce učitelé  výchovy ke zdraví a výchovy k občanství. V těchto hodinách se žáci učili řešit problémové a konfliktní situace a odmítat násilí slovní a fyzické. Zároveň je tato problematika zmiňována i ve výuce ostatních předmětů (zeměpis, tělesná výchova apod.).

Žáci 1. a 2. stupně se účastnili projektu Ovoce do škol, v březnu pak projektu Vitamínový den.

V rámci programu zdravého životního stylu a ve spolupráci s Policií Žatec proběhly projekty Kontík a Třídílek, na kterých spolupracovali žáci 1. i 2. stupně.

Žáci 2. stupně na podzim absolvovali v MC Sedmikráska sérii přednášek PhDr. Popíkové na téma: Šikana, jak si s tím poradit a Zneužívání na sociálních sítích.

Na jaře 2019 se jednotlivé třídy dle zvážení třídních učitelů (1. i 2. stupeň) zúčastnily v rámci prevence akreditovaných přednášek lektora Z. Pospíšila na téma. Přátelství a láska, Skrytá nebezpečí internetu, Jsme parta…, Etická výchova a třídní kolektiv, Říkat ano – říkat ne.

Žáci 9. třídy si na podzim poslechli k volbě povolání přednášku z ÚP Louny a také si prohlédli  Burzu škol. Dále si 7. a 9. třída připravila akci Spaní ve škole a na konci školního roku pak 9. tř. závěrečné Rozloučení se školou.

Celoročně a napříč ročníky se naše škola zapojuje do vzdělávacího programu Ekohrátky a plní požadované úkoly.

Na konci školního roku se žáci 1. stupně každoročně účastní akce zaměřené na integrovaný záchranný systém, kterou připravuje Městská policie Žatec ve spolupráci s Policií ČR, hasiči, záchranáři a armádou ČR. Pro druhý stupeň byl připraven celodenní projekt Ochrana obyvatelstva v krizové situaci.

Dětem jsou předávány informace o možnostech, kde mohou v případě problémů hledat pomoc pro sebe, či pro své kamarády. Dětem jsou připomínána telefonní čísla či adresy organizací zabývajících se podobnou problematikou – linky důvěry, různé poradny, pracovníci obce (streetworkové) apod. Na naší škole byla instalována bezplatná telefonní stanice, odkud mohou děti v případě potřeby volat. Ve škole je schránka důvěry a na webových stránkách školy byla pro tento účel vytvořena e-mailová adresa.

Ke zhodnocení efektivity prevence využíváme různé ankety, dotazníková šetření, rozhovory, diskuze apod. S výsledky šetření jsou seznámeni všichni pracovníci a každý má možnost do nich kdykoliv nahlédnout, jelikož jsou součástí dokumentů školy.

Na škole pracuje školní parlament, který vede p. učitelka Ing. Silvie Svobodová. Spolupracuje s výchovným poradcem a metodikem prevence. Zástupci jednotlivých tříd se pravidelně scházejí a na schůzkách prezentují zájmy, nápady, ale i kritické připomínky.

K informovanosti o nových trendech v prevenci dochází na pedagogických poradách, k dispozici jsou CD s odbornou tématikou, odborné publikace, časopisy, informace na webových stránkách aj.

Úzce jsme spolupracovali s VS Nové Sedlo, PPP, odd. soc. – právní ochrany dětí, Policií ČR, Městskou policií Žatec, PMS Most, Okresním soudem v Mostě..

Žáci se obraceli na výchovnou poradkyni a metodičku prevence se svými problémy a jak žáci, tak i rodiče si mohli kdykoliv domluvit schůzku.

 • Informovanost rodičů

 

Rodiče jsou třídními učiteli vždy na prvních třídních schůzkách v polovině listopadu seznámeni se školním řádem a informováni hlavně o problematice drog, záškoláctví, kontrole absencí dítěte ve škole, šikaně a vydírání. Jsou upozorněni na nutnost sledování volného času svého dítěte (vědět s kým se dítě přátelí, kde tráví volný čas, připomínáme nebezpečí party apod.), nabízíme možnosti využívání volného času dětí v zájmových kroužcích školy, sportovních i jiných oddílech, domech dětí, ZUŠ apod. Dále se rodiče 8. a 9. ročníků měli možnost setkat se zástupci SŠ, SOŠ a pracovníkem poradenského zařízení ohledně profesní orientace. Rodiče jsou informovaní zápisy a sděleními v žákovské knížce, písemnými sděleními, informačními letáky.  Mohou také využít webových stránek školy, kde také najdou potřebné dokumenty, informace či odkazy. Rodiče jsou dále informování formou individuálních konzultací.

 • Metody práce v oblasti

 

Při realizaci prevence učitelé využívali kromě klasických forem – slovo, papír, tabule, křída… i vhodné CD, knihy, brožury, interaktivní tabuli, letáky, programy či informace na internetu.

Využívali skupinové práce, práce ve dvojicích se stanovenými pravidly, samostatné práce k vyhledávání informací v tisku, encyklopediích – při práci na projektech.

Dále na 1. stupni formou dramatizace, her vyučující vedli děti ke komunikaci, vytváření sociálních dovedností (jak se chovat k cizím lidem). Při vycházkách seznamovali děti s rizikovými místy v okolí školy (injekční stříkačky apod.). Navštěvovali také kulturní, divadelní a filmová představení.

Na 2. stupni se díky projektovému vyučování mohli žáci blíže seznámit s děním kolem sebe, rozvíjet spolupráci mezi sebou samými – besedy, praktická cvičení a vhodné dramatizace umožňují výcvik sociálně psychologických dovedností, řešení problémových rizikových situací apod.

Velmi často vyučující využívají interaktivní tabule a internet.

 

 • Nejčastěji řešené problémy ve škole

Přestože pedagogové posilují u žáků jejich kladné vlastnosti, seberealizaci, sebekázeň, sebevědomí a kladou důraz především na důležitost vztahů v rodině, v kolektivu, na důvěru k rodičům i učitelům, chování některých žáků je velmi problematické.

V rámci nežádoucího chování řešíme nejčastěji záškoláctví, především jednodenní absence. Projevy vandalismu a šikana, nevhodné chování žáků (hrubost, agresivní napadání spolužáků – fyzické i slovní) se podařily významně snížit.  O tomto chování a jejich řešení jsou vedeny příslušné zápisy.

Úspěšné je udržení nabídky mimoškolních aktivit, velmi dobrá je spolupráce s pedagogickými centry a poradnami.

 

 

 

5.5       Tematické celky věnované prevenci sociálně patologických jevů

5.5.1     1. stupeň

(na 1. stupni odpovídá pořadí témat většinou také časovému zařazení ve školním roce)

 1. ročník – u lékaře, péče o zdraví, výživa, lidské tělo
 1. ročník – péče o zdraví – hygiena, užívání léků v nemoci

využití volného času

léčivé rostliny – poznávání, jejich užitečnost či škodlivost

lidé kolem nás – známí a cizí (od neznámých nic neberu, nikam s nimi nechodím)

integrovaný záchranný systém (policie, záchranná služba, hasiči – jak nám mohou

pomoci), kdo jiný mi může pomoci – rodiče, učitel, linky důvěry + tel. čísla

 1. ročník – město a vesnice – z hlediska kriminality, vandalství, drogy

obyvatelé obce – známí a neznámí lidé

práce lidí – zaměstnanost a nezaměstnanost, škola a záškoláctví

odpočinek a zábava – sport, záliby, alkohol, drogy, dětské „party“

život v dávných dobách

věci a látky – neochutnávat neznámé látky, rostliny a plody

 1. ročník – český jazyk – dramatizace problémových situací

přírodověda – šíření drogově závislých látek

čtení – ukázky z knih této tématiky

přírodověda – lidské tělo: možné následky, péče o zdraví, péče o své tělo

 1. ročník – český jazyk a čtení – podle probíraného učiva (vypravování, rozbory)

vlastivěda – člověk a prostředí, státy východní Evropy

tělesná výchova – význam aktivního pohybu

5.5.2     2. stupeň

Na 2. stupni ZŠ se jednotlivá témata v jednotlivých ročnících opakují. Kromě již uvedených besed, zajišťované pracovnicemi pedagogicko-psychologické poradny, jsou to zejména tyto tematické celky a okruhy:

Český jazyk a cizí jazyky

–           četba, vypravování a rozbory různých textů, článků a brožur

–           slohové práce na téma drogy

–           můj denní program, můj volný čas

Občanská a rodinná výchova

–           listina základních práv a svobod, práva dětí

–           domov a rodina, lidská setkání, lidská společenství, sociální vztahy, party

–           nebezpečí v mém životě

–           sebepoznávání, sebevýchova, charakter lidí

–           hledáme svůj svět

–           závislost na drogách, jak se léčit

–           šikana,  záškoláctví,  patologické hráčství,  trestní činnost,  ochranná a ústavní  výchova,         vazba a výkon trestu

Přírodopis

–           rostliny a drogy, tabák, škodlivost kouření pro organismus, riziko nádorových nemocí

–           biologie člověka, orgánové soustavy (trávící, řídící), poškození CNS – vliv a užívání      omamných a psychotropních látek

–           léky, drogy a jejich vliv na zdraví člověka

–           hygiena duševní činnosti, odpočinek a můj volný čas

–           nitroděložní vývoj jedince, těhotenství a vliv léků, alkoholu a drog

–           péče o zdraví, osobní hygiena

–           životní prostředí člověka, chráníme přírodu i sebe

–           podmínky života na Zemi

Výtvarná výchova

–           obrázky s tématikou – drogy a jeho nebezpečí

–           různé dekorativní práce

Hudební výchova

–           dopad drog na hvězdy světové hudby (Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Witney Huston, …)

Tělesná výchova

–           osobní hygiena, ochrana zdraví, zdravotní prevence, zdravý životní styl

–           sportovní zájmová činnost, pohybové činnosti a zdraví

–           moje místo v kolektivu, přátelství a kamarádi

–           překonávání problémů a zábran, umění odmítnout

–           doping a jeho následky (i ve vrcholovém sportu)

Chemie

–           bezpečné zacházení s chemickými látkami

–           ochrana před návykovými látkami

–           drogy, jejich rozdělení, vliv na organizmus, nebezpečí zneužívání

–           beseda na téma drogy

Zpracovala: Mgr. Štěpánka Šupejová

6       Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

 

 

6.1        Institucionální vzdělávání

                                                                                                                                                                                                                                       

6.1.1     Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Vaňková Veronika – Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga

 

6.1.2     Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

 

6.1.3     Studium k prohlubování odborné kvalifikace

Bejček Pavel                            – Efektivní komunikace ve škole

Mgr. Cagášková Ladislava        – Mentorské dovednosti se zaměřením na konstruktivistické metody výuky

Mgr. Grafnetrová Iva                 – Mentorské dovednosti se zaměřením na konstruktivistické metody výuky

Mgr. Hassmanová Jana            – Mentorské dovednosti se zaměřením na konstruktivistické metody výuky        – Podpůrná opatření v rámci inkluze – 2. – 5. stupeň

Mgr. Korbášová Gabriela          – Mentorské dovednosti se zaměřením na konstruktivistické metody výuky

Mgr. Majerová Eva                   – Mentorské dovednosti se zaměřením na konstruktivistické metody výuky

Mgr. Svobodová Eva               – Mentorské dovednosti se zaměřením na konstruktivistické metody výuky

Mgr. Šilhavá Jana                     – Mentorské dovednosti se zaměřením na konstruktivistické metody výuky

Mgr. Šupejová Štěpánka           – Mentorské dovednosti se zaměřením na konstruktivistické metody výuky

Mgr. Tesařová Kamila               – Mentorské dovednosti se zaměřením na konstruktivistické metody výuky

6.2        Samostudium

Samostudium bylo zaměřeno především na práci s žáky se SVP (PLPP, IVP – nová legislativa) práci s IT a ICT gramotnost, metody a formy hodnocení ve škole včetně evidence hodnocení, metody a formy práce, prevenci sociálně patologických jevů apod.

 

6.3        Ostatní vzdělávání

Babuková Natalija, DiS.                        – Genetika ve výuce na základní škole

Bejček Pavel                                        – Disk Google a gmail

Mgr. Burian Petr                                   – Disk Google a gmail

Mgr. Burýšková Milena             – Badatelsky orientovaná výuka

– Disk Google a gmail

Mgr. Cagášková Ladislava                    – Badatelsky orientovaná výuka

– Genetika ve výuce na základní škole

– Disk Google a gmail

Ing. Celbová Zdeňka                 – Workshop pro učitele zaměřený na praktickou aplikaci laboratorní sady

PASCO ve výuce

– Změny právních předpisů od 1.1.2019

– Disk Google a gmail

– Aj soukromé hodiny

Mgr. Grafnetrová Iva                             – Disk Google a gmail

Mgr. Hassmanová Jana                        – Workshop pro učitele zaměřený na praktickou aplikaci laboratorní sady

PASCO ve výuce

– Změny právních předpisů od 1.1.2019

– Disk Google a gmail

– Aj soukromé hodiny

Mgr. Holštajnová Kateřina         – Badatelsky orientovaná výuka

Mgr. Chrzová Lenka                  – Badatelsky orientovaná výuka

– Genetika ve výuce na základní škole

– Disk Google a gmail

Kindlová Helena                                   – Disk Google a gmail

Mgr. Korbášová Gabriela                      – Badatelsky orientovaná výuka

– Workshop pro učitele zaměřený na praktickou aplikaci laboratorní sady

PASCO ve výuce

– Disk Google a gmail

Kovářová Kateřina                                – Disk Google a gmail

Mgr. Majerová Eva                               – Workshop pro učitele zaměřený na praktickou aplikaci laboratorní sady

PASCO ve výuce

– Disk Google a gmail

– Aj soukromé hodiny

Mgr. Miklošová Anděla             – Workshop pro učitele zaměřený na praktickou aplikaci laboratorní sady

PASCO ve výuce

– Disk Google a gmail

Mlčochová Zuzana                                – Disk Google a gmail

Sádovská Markéta                                – Disk Google a gmail

Mgr. Svobodová Eva                           – Genetika ve výuce na základní škole

– Disk Google a gmail

Ing., Mgr. Svobodová Silvie      – INTED2019 (13th annual International Technology, Education and

Development Conference) Exploring New Frontiers in Education

– Projektové vyučování a další aktivizační strategie ve výuce přírodovědných

oborů – konference

– Interkuplturní perspektivy studentů doktorských programů a jejich příprava

se zaměřením na mezioborovou pestrost

– XXVI. ročník konference České asociace pedagogického výzkumu s

tématem Transciplinarita v pedagogických vědách

– Genetika ve výuce na základní škole

– Badatelsky orientovaná výuka

– Workshop pro učitele zaměřený na praktickou aplikaci laboratorní sady

PASCO ve výuce

– XIV. ročník mezinárodní vědecké konference EDUCO 2019;

Environmentální vzdělávání a udržitelný rozvoj jako nedílná součást přípravy učitelů přírodovědných, humanitních, zemědělských a příbuzných oborů; Tatranská Štrba

– Science starts at school – projekt ERASMUS+

– Akademia Pomorska w Słupsku, Slupsk, Polsko

– Disk Google a gmail

– Aj soukromé hodiny

Mgr. Šilhavá Jana                                 – Workshop pro učitele zaměřený na praktickou aplikaci laboratorní sady

PASCO ve výuce

– Disk Google a gmail

– Aj soukromé hodiny

Mgr. Šupejová Štěpánka                       – Genetika ve výuce na základní škole

– Disk Google a gmail

Mgr. Tesařová Kamila                           – Genetika ve výuce na základní škole

– Workshop pro učitele zaměřený na praktickou aplikaci laboratorní sady

PASCO ve výuce

– Disk Google a gmail

– Aj soukromé hodiny

Vaňková Veronika                                – Genetika ve výuce na základní škole

– Badatelsky orientovaná výuka

– Disk Google a gmail

Zpracovala: Mgr. Jana Hassmanová, Ing. Zdeňka Celbová

7       Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 2018- 19

O aktivitách školy a úspěších našich žáků jsme veřejnost informovali nejen na našich webových stránkách www.zszatec.cz, ale i v regionálním tisku a televizi.

 

 

7.1       Akce pro veřejnost

 

datum třída, stupeň název akce stručné hodnocení
Akce pro veřejnost
18.12.19 1. a 2. stupeň Vánoční besídka pro pečovatelský dům příjemná atmosféra, úspěšné
10.03.19 celá škola Vlajka pro Tibet poučné, vyjádření mezinárodní solidarity
28.02.19 celá škola Den otevřených dveří akce zaměřená pro budoucí prvňáčky
04.03.19 1. třídy Návštěva dětí z MŠ akce zaměřená pro budoucí prvňáčky
20.05.19 1. a 2. stupeň Vystoupení ke Dni matek – pečovatelský dům úspěšné , příjemná atmosféra

 

 

7.2       Kulturní a vzdělávací akce

 

datum třída, stupeň název akce stručné hodnocení
kulturní
22.10.18 1. – 3. tř. Pyšná princezna -divadlo představení bylo zdařilé
24.10.18 5. třída. Kamarád LORM-divadlo poučné,dětem se líbilo
25.10.18 2. stupeň Mistr a Markétka-divadlo velmi povedené
23.11.18 9.tř. Jack and Joe v angličtině poučné,dětem se líbilo
21.01.19 2., 3., 5. třída Malý princ-divadlo krásné představení
29.05.19 2. třída Návštěva knihovny seznámení s režimem v MK
12.06.19 1. – 3. tř. Malování s Dudkem aktivní zapojení dětí, pěkné
11.06.19 1.třídy Pasování prvňáčků na čtenáře akce za účasti rodičů
vzdělávací
06.12.18 Soutěž Mladý chemik porovnání vědomostí s žáky z jiných škol
03.-05.04.19 Pythagoriáda
28.03.19 Ovoce do škol – tematická aktivita, vitamínový den žáci se aktivně zapojili
exkurze 
26.09.18 9. třída Exkurze do ZOL Malý a spol. Postoloprty smysluplné, děti si udělaly představu, co práce obnáší
09.10.18 7. třída Lesopark Chomutov efektivní, aktivní metody v přírodě
03.12.18 7. a 8. třída Exkurze Národní muzem pro žáky přínosné
15.05.19 6. a 9. třída Exkurze Památky Žatce pěkné
20.05.19 5.,7.,9. třídy Planetárium Most žákům se akce líbila
13.06.19 7. a 8.třída Návštěva Ekoparku Liberec pěkně připravená akce
výlety
23.11.18 1. stupeň Tropical Islands vydařený výlet, děti byly nadšené
20.05.19 4.a 5. třída ZOO Plasy zajímavé, zábavné
05.06.19 7. a 9. třída Návštěva Laser Areny vydařený výlet
07.06.19 2. třídy Hrad Loket sportovně zaměřený výlet
13.06.19 1. třídy Lesopark Chomutov dětem se líbilo
13.06.19 6.A ZOO Plasy zajímavé, zábavné
11.06.19 6. B, 7. třída Žihle sportovně zaměřený výlet
25.06.19 3. třída Návštěva IZS poučný výlet
přednášky
20.11.18 6. – 9. třída Zneužívání sociálních sítí přínosné, smysluplné
21.11.18 9. třída Průmyslová zóna TRIANGLE – Vp poučné, motivující
27.11.18 6. – 9. třída Zneužívání sociálních sítí přednáška zaujala, připravené
07.12.18 6. – 9. třída Kuba – dvě tváře svobody kvalitní přednáška, líbilo se
08.01.19 6. – 7. třída Šikana, jak si s tím poradit přínosné, smysluplné
30.01.19 9. třída Změny klimatu v horských oblastech velmi pěkné, žáci spolupracovali
19.02.19 7. třída Věda ve filmu: Jurský park velmi pěkně připravené
23.-25.04.19 celá škola Přednášky v rámci prevence patologických jevů přínosné, smysluplné
ostatní
12.09.18 7. třída Podzimní úklid u řeky žáci se ochotně zapojili
12.09.18 7. třída Spaní ve škole povedená akce
30.11.18 5 a 9. třída Strašidelné spaní ve škole povedená akce
05.12.18 1. stupeň Mikulášská nadílka tradiční akce pro 1. st.
26.12.18 5.třída Soutěž o nejkrásnější vánoční stromek soutěž žateckých škol jsme vyhráli
24.01.19 8. třída Vyvěšování ptačích budek velmi přínosné, výchovné
04.02.19 8. a 9. třída Maškarák pro ŠD dětem se moc líbilo
22.03.19 6. třída Jarní úklid u řeky žáci se ochotně zapojili
22.05.19 6.A Návštěva útulku Jimlín žákům se líbilo, domluvili se na další spolupráci
31.05.19 2. stupeň Oslava MDD + Ochrana člověka za mimořádných událostí skvěle připravené
31.05.19 1.stupeň Sportovně soutěžní dopoledne – MDD pěkné, osvědčené
17.06.19 6.A Máme rádi zvířata akce 6.A pro 1. třídu
21.06.19 9.třída Spaní ve škole loučení žáků
27.06.19 9.třída Rozloučení se školou žáky připravená akce
25.06.19 1. stupeň Těšíme se na prázdniny tradiční akce int. záchranného systému, dětem se líbilo
besedy
02.11.18 9. třída 100leté výročí republiky poučné, přínosné
21.11.18 9. třída ÚP Louny – volba povolání praktické informace

 

 

7.3       Sportovní akce

 

datum třída, stupeň název akce stručné hodnocení
25.09.18 2. stupeň Přespolní běh žáci si závod užili
 05.12.18 8.-9. třída (hoši) Přebor města Žatce ve florbalu pochvala žáků za pěkný výsledek
05.04.19 3. a 4. třída Škola v pohybu – nábor fotbalistů zábavné
09.05.19 2. stupeň Pohár rozhlasu pěkná tradiční akce
16.05.19 5. třída Atletický trojboj – oblastní kolo tentokrát bez umístění
během šk. roku 3. – 5. třída Dopravní výchova ve třídách i hřišti přínosné, součást výuky

 

 

 

7.4       Projekty naší školy

 

7.4.1     Projektové dny

název projektu datum realizace cílová skupina cíle projektu
 

 

 

100. výročí vzniku ČSR

 

 

 

 

 

 

 

31. 10. – 1. 11. 18 2.stupeň *Žáci se seznámí s okolnostmi vzniku naší republiky, významnými osobnostmi a jejich přínosem pro náš stát.

*Žák projeví úctu k vlastnímu národu, jeho tradicím a hodnotám. Posiluje svůj vztah k odkazu minulosti, jejich tradicím i dalším hodnotám, které mohou obohatit jejich život. Cítí sounáležitost s kulturními hodnotami a vyjadřuje pochopení, jak důležité je tyto hodnoty chránit.

*Žák rozvíjí schopnost spolupracovat ve skupině (týmová práce s dlouhodobým horizontem), komunikuje, formuluje své myšlenky, argumentuje a hodnotí práci svých spolužáků.

*Žák rozvíjí schopnosti pracovat s vyhledanými informacemi (práce s prameny, literaturou, obrazovým materiálem …), spojovat fakta a hledat mezi nimi souvislosti, vytvářet vědomí spoluúčasti na školní práci a na vytváření jejího obsahu.

*Žák aplikuje různé způsoby, jak na jedno téma nahlížet z mnoha úhlů pohledu, každý předmět klade důraz na jinou část daného tématu.

*Žák plní dílčí cíle (osvojuje si vhodné kompetence) jednotlivých předmětů, zapojených do projektu.

*Žák prohlubuje zájem o historii svého národa pomocí alternativního přístupu k učivu.

 

 

 

 

 

 

100. výročí vzniku ČSR

1.11.2018 1. stupeň Žáci se seznámili s okolnostmi vzniku naší republiky, významnými osobnostmi a jejich přínosem pro náš stát. Vytvářeli symboly ČR, zazpívali píseň Ach synku.
Ochrana člověka za mimořádných situací 24.06.2019 2. stupeň *informovat žáky o práci integrovaného systému při vzniku mimořádné situace

* připomenout žákům, že riziko vzniku mimořádné situace je opravdu vysoké a může se s ní setkat každý z nich

*seznámit žáky s různými formami postupu při vzniku mimořádné situace

*odborně žákům předvést správný postup při poskytování první pomoci

* vést žáky k získání dovedností nutných při správném poskytování první pomoci

 

 

 

7.4.2     Školní projekty

 

název projektu datum realizace cílová skupina cíle projektu
 

Les

 

 

 

1.11.2018 IX.tř. *žáci se seznámí s produkčními i mimoprodukčními funkcemi lesa

*žáci vyjmenují a blíže specifikují nejdůležitější významy lesa

*žáci  popíší druhovou skladbou, rostlinnou i živočišnou, v českém a v anglickém jazyce

*žáci projevují zájem o vnímání estetických hodnot prostředí, které člověku les poskytuje, o svém subjektivním vnímání lesa napíší esej apod.

*žáci si uvědomují a analyzují podmínky života v přírodě a možnosti jejich ohrožování právě v lese

*žáci vnímají život jako nejvyšší hodnotu nezbytnou k utváření zdravého životního stylu

*žáci se blíže seznámí s činností organizací, úřadů a podniků, které se zabývají péčí o lesy a lesní hospodářství

*žáci navrhnou různé varianty aktivní ochrany lesa

*žáci pracují ve skupině a využívají více různorodých zdrojů, získané informace porovnávají, vyhodnocují, analyzují a aplikují

*žáci se smysluplně zamýšlí nad problematikou ochrany životního prostředí

Deklarace lidských práv a svobod únor 2019 VIII.A + VIII.B * žáci se seznámí se základními lidskými právy a právy dítěte, jejich úpravami v dokumentech

*žáci samostatně uvažují, diskutují a obhajují vlastní názor

*žáci si trénují tvůrčí přístup a užívají výtvarný jazyk, jako svébytný prostředek komunikace.

*žáci se seznámí s principy úvahy a pravidly při jejím psaní.

*žáci rozliší a využijí vhodné jazykové prostředky pro úvahu, obohatí si slovní zásobu.

Talent školy 8.3.2019 1. stupeň *žáci si sami uvědomí, v jaké kulturní oblasti a konkrétní činnosti vynikají a na základě toho před porotou prezentují píseň, tanec, své výtvarné dílo
Les duben 2019 VII.tř. *žáci si uvědomují podmínky života a možnosti jejich ohrožování a vnímají život jako nejvyšší hodnotu

*žáci se seznámí s globálními problémy životního prostředí

*žáci aktivně chrání životní prostředí formou vlastních návrhů reálných způsobů ochrany životního prostředí

*žáci chápou význam a nezbytnost udržitelného rozvoje jako pozitivní perspektivy dalšího vývoje lidské společnosti

*žáci pracují ve skupině a využívají různé informační zdroje

*žáci se zamýšlí nad problematikou ochrany životního prostředí

Jak chránit Zemi květen 2019 IX.tř. *žáci aktivně přispívají k ochraně životního prostředí formou vlastních návrhů reálných způsobů ochrany životního prostředí, např. i vytvořením environmentální hry pro spolužáky

 

 

7.5       Zapojení do projektů vyhlášených jinými organizacemi

 

 název projektu datum realizace cílová skupina cíle projektu vyhlašující organizace (popř. internetová adresa)
Recyklohraní šk. rok 18-19 všichni *realizace zpětného odběru baterií a elektrozařízení, spojený s osvětovou činností v oblasti nakládání s odpady ve školních zařízeních v České republice, především na základních a středních školách, dále jen „školy“. ASEKOL s.r.o., ECOBAT, s.r.o. a EKO-KOM, a.s.
Kontík a Třídílek šk. rok 18-19 3. ročník *naučit žáky třídit odpad

*seznámení s tříděním odpadů

*poučit žáky jak se chovat, když objeví odhozenou injekční stříkačku nebo narazí na černou skládku

MP Žatec
72 hodin – Ekohrátky pro předškoláky šk. rok 18-19 VI.tř., VIII.tř. *zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat jim, že stačí málo, aby dokázali mnoho! Přesvědčit je, že jsou sami schopní změnit věci, které se jim nelíbí. Naučit je spolupracovat a víc vnímat svět kolem sebe. Díky pořádání jednotlivých projektů také posílit vztahy v místních komunitách a vytvořit hodnoty a zajímavé podněty pro smysluplné trávení volného času.  Dále také navázat partnerství s místními radnicemi a podnikateli v obcích. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM)
Ovoce a zelenina do škol šk. rok 18-19 všichni *zlepšit stravovací návyky žáků, dodržování pitného režimu

*vést žáky ke správnému výběru potravin, rozlišení zdravých a nezdravých, seznámení s dalšími druhy ovoce a zeleniny, výběr vhodných nápojů

projekt SZIF
Mléko do škol šk. rok 18-19 všichni *zlepšit stravovací návyky žáků, dodržování pitného režimu projekt SZIF
Sběr papíru šk. rok 18-19 všichni

 

 

 

 

 

 

 

7.6       Akce školní družiny

 

datum název akce stručné hodnocení
14.09.18 Akce v domě dětí zábavné
29.09.18 Turistický výlet na Komáří Vížku turistika i s rodiči
10.10.18 Divad.představení: Zvěřinec dětem pěkné
12.10.18 Divadélko Smajlík zábavné
19.10.18 Exkurze k Policii ČR poučné
31.10.18 Divad.představení: O statečném Mikešovi krásné písničky
09.11.18 Beseda s městskou policií poučné
10.11.18 Planetárium zajímavé
24.11.18 Dětský svět Kadaň zábavné
28.11.18 Divadlo: Když je v pekle neděle. zábavné
17.12.18 Vystoupení v peč.domě dojemné
18.12.18 Vánoční besídka I. Oddělení dojemné
19.12.18 Divadlo: O princezně, Luciášovi, hezké představení
20.12.18 Vánoční besídka II. Oddělení dojemné
23.01.19 Divad.představení: Sportem ku zdraví P.Novák, písničky
06.02.19 Divad.představení: Pohádka z budíku představení s písničkami
08.02.19 Hraní a spaní v tělocvičně zábavné
06.03.19 Divadelní představení:Příběhy vodníka Česílka na motivy Večerníčku, pěkné
23.02.19 Techmánie poučné, děti projevily zájem
22.03.19 Návštěva knihovny přínosné
13.04.19 Solná jeskyně pro zdraví
24.04.19 Divadelní představení: Louskáček muzikál i balet
15.05.19 Ukázka výcviku psů hezké
18.05.19 ZOO krásný výlet
20.05.19 Vystoupení v peč.domě ke Dni matek dojemné
23.05.19 Soutěže v tělocvičně se 6.tř. sportem ke zdraví
29.05.19 Divadlo: Honza a čert zábavné
12.06.19 Divadlo: Plecha a Neplecha v lese poučné
21.06.19 Chrám chmele poučné

7.7       Tématické aktivity

název tematické aktivity počet zařazených žáků
Příprava na přijímací zkoušky – 5.roč. 12
Deskové hry 13
Angličtina hrou 16
Anglický jazyk 6
Výtvarné aktivity pro 1. až 3. ročník 9
Příprava na přijímací zkoušky – M 12
Příprava na přijímací zkoušky – Čj 11
Užité umění 10
Tematická aktivita pro ŠD 25
Celkem 9 tematických aktivit 114

 

 

7.8       Spolupráce školy s rodiči

 

název akce stručné hodnocení
Třídní schůzky, konzultace pro rodiče Třídní schůzky se konají každé čtvrtletí, konzultace rodičů s učiteli probíhají v době konzultačních hodin popř. na základě individuální domluvy
Školní akce pro rodiče Škola i školní družina pořádá různé akce, na které zve rodiče žáků (viz. bod 7.1., 7.6)

Zpracovala: Mgr. Jana Hassmanová, Mgr. Gabriela Korbášová, Ing. Zdeňka Celbová

 

8       Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI

Ve školním roce 2018/2019 neproběhla ze strany České školní inspekce na naší škole žádná kontrola.

Závěry poslední inspekční činnosti ČŠI v termínu 28. 11. 2017 − 30. 11. 2017.

Závěry

 

Hodnocení vývoje

– Přetrvává vysoká kvalita koncepčního řízení školy, počet žáků postupně stoupá, došlo k navýšení nejvyššího povoleného počtu účastníků ve školní družině, zvýšila se kvalifikovanost pedagogického sboru, zkvalitnilo se materiálně technické vybavení školy, započala rekonstrukce tělocvičny.

 

Silné stránky

– Erudovanost ředitelky školy v řízení pedagogických procesů, aktivní vyhledávání a realizace projektů se pozitivně odráží v naplňování koncepčních záměrů a trvalém zvyšování kvality vzdělávání.

– Vedení školy společně se všemi zaměstnanci aktivně vytvářejí pozitivní prostředí, které se projevuje v dobrých prosociálních vztazích mezi všemi aktéry vzdělávání.

– Využívané výchovně-vzdělávací strategie, široká nabídka školních i mimoškolních aktivit a vlastní iniciativa žáků vedou k posilování sebevědomí a sebepojetí, k rozvoji spolupráce a respektování druhých.

– Pestrá nabídka činností školní družiny a její provázanost se základním vzděláváním pozitivně ovlivňuje rozvoj osobnostních vlastností účastníků zájmového vzdělávání a umožňuje rozvíjet jejich nadání a zájmy.

 

Slabé stránky a/nebo příležitosti ke zlepšení

– Pokračovat v naplňování kritérií stanovených ve strategii podpory úspěšnosti žáků tak, aby vedly ke snížení počtu neprospívajících žáků.

 

Příklady inspirativní praxe

– Efektivně nastavený kontrolní systém, účinné analyzování a vyhodnocování všech složek pedagogického procesu a následné přijímání účinných opatření.

 

 

9       Základní údaje o hospodaření školy

Údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy (2018).

 

9.1       Plnění závazných ukazatelů rozpočtu

 

UZ 33353

Ukazatele stanovené krajským úřadem Stanoveno rozpočtem (konečný stav po úpravách) Stav k 31.12.18
Závazné ukazatele Přímé NIV celkem 13 462 674 13 461 174
z toho – Platy 9 634 234 9 634 234
– OON 50 440 50 440
Limit počtu zaměstnanců 29,33 29,33
Orientační ukazatele Odvody 3 292 790 3 292 790
FKSP 192 684 192 684
ONIV 292 526 291 026
Prostředky poskytnuté a stanovené zřizovatelem Stanoveno rozpočtem           (konečný stav po úpravách) Stav k 31.12.18
Závazné ukazatele Příspěvek NIV 0 0
Příspěvek na investice 0 0
Příjmy 0 0

 

9.2       Plnění dalších ukazatelů rozpočtu

 

Prostředky Stav k 1.1.18 Stav k 31.12.18
Peněžní fondy
   Fond odměn  0  0
   Fond rezervní (tvořený ze zl. výsl. hosp.) 240 504,25 145 120,36
   Fond investiční 295 103,68 251 264,68
Další zdroje – finanční sponzorské dary 7 264,04 36 021,61

 

 

9.3       Rekapitulace čerpání přímých NIV

 

Účelový znak Ukazatel Poskytnuto k 31.12.18 Použito               k 31.12.18 Vratka při finančním vypořádání
33353 Přímé NIV celkem 13 462 674 13 461 174 0
z toho – Platy 9 634 234 8 754 678 0
– OON 50 440 60 000 0
– Ostatní (pojistné + FKSP + ONIV+PN) 3 778 000 3 776 500 1 500

9.4.      Počet výkonů

 

Součást školy Počet výkonů ve školním roce Přepočtený

počet výkonů 2018

k 30.9.2017 k 30.9.2018
1 2 3 4
Základní škola 267 263 266
Školní družina 60 60 60

Poznámka: Sloupec 4   =           8 * sloupec 2 + 4 * sloupec 3

12

 

 

9.5       Upravený hospodářský výsledek

 

Ukazatel
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti -38 160,00
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti 38 160,00
Hospodářský výsledek z ostatních zdrojů 0
Hospodářský výsledek celkem k 31. 12. 2018…. (před zdaněním) 0,00
Předpokládané zdanění  0
Celkem po zdanění
Dodatečné odvody a vratky  0
Úhrada ztráty z minulých let  0
Další položky upravující hospodářský výsledek  0
Upravený hospodářský výsledek (zisk +, ztráta -) 0,00

 

 

9.6       Přerozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

 

Ukazatel Stav k 31.12.2018 Návrh na rozdělení
Ztráta z minulých let  0
Rezervní fond 0
Fond odměn  0
Odvod do rozpočtu zřizovatele 0
Celkem 0

 9.7      Přehled inventarizovaného majetku

Druh majetku přírůstky úbytky Stav k 31.12.2017
02102 – stavby 0,00 0,00 562 355,60
02205 – hmotný investiční majetek 69 956,00 0,00 375 471,50
028 – drobný dlouhodobý hmotný majetek 414 026,58 77 958,00 4 665 725,41
018 – drobný dlouhodobý nehmotný majetek 34 205,00 0,00 294 929,99
Hmotný majetek (500,- – 3.000,-) 95 335,97 35 600,00 2 190 587,99
Hmotný majetek – KABINETY(500,- – 3.000,-) 65 732,85 49 327,10 1 103 080,38
Nehmotný majetek (500,- – 2.000,-) 1 825,85 0,00 214 107,80
Celkem      

Zpracovala: Mgr. Jana Hassmanová

10     Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

Ve školním roce 2018-19 nebyla škola zapojena do žádného rozvojového ani mezinárodního programu.

 

11     Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

viz. 6 Údaje o dalším vzdělávání (především bod 6.3). V tomto roce škola neorganizovala žádnou vzdělávací akci v rámci celoživotního učení.

12     Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

 

Projekty v realizaci:

 • výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Projekt Vzdělávání a komunikace byl realizován od 1.9.2017 a ukončen 31.8.2019, CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0005003.
 • výzva č. 47 „Infrastruktura základních škol (SVL) SC 2.4“ Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Projekt ICT a komunikace je od 24.7.2018 v realizaci. Předpokládané ukončení projektu 31.3.2020. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004242.
 • výzva MAS Vladař-IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení I. (IROP5). Projekt Přírodní vědy názorně je realizován od 9.5.2018. Přepokládané datum ukončení 31.12.2019, CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008567.
název projektu datum realizace předpokládaná výše dotace cíle projektu
Vzdělávání a komunikace 2017 – 2019 751 752,- Kč podpora žáků ohrožených školním neúspěchem a profesní růst pedagogů
ICT a komunikace 2018 – 2020 6 709 690,98 Kč vybudování 2 multimediálních učeben, vyřešení konektivity školy, bezbariérovosti školy a úprava části školní zahrady
Přírodní vědy názorně 2018 – 2019 2 986 466,29 Kč vybudování odborné učebny pro výuku přírodních věd – stavební úpravy + pořízení nového nábytku a technického vybavení třídy, vybavení přilehlých kabinetů novým nábytkem.

 

Předložené projekty:

Projekty v realizaci:

 • výzva č. 02_18_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II. Projekt Vzdělávání a komunikace II byl předložen v březnu 2019 ke schválení. Nyní je schválen a od 1.9.2019 v realizaci, CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012841.

 

název projektu datum realizace předpokládaná výše dotace cíle projektu
Vzdělávání a komunikace II 2019 – 2021 1 160 768,- Kč podpora žáků ohrožených školním neúspěchem a profesní růst pedagogů ZŠ i ŠD

Zpracovala: Mgr. Jana Hassmanová

 

 

13     Údaje o spolupráci s odborovou organizací, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.

 

13.1      Spolupráce s odborovou organizací

odborová organizace byla na škole zrušena k 31.10.2015

13.2      Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

Škola spolupracuje při plnění úkolů ve vzdělávání (viz. 7 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti) především s těmito organizacemi:

 

 • Městské divadlo, Dvořákova 27, tel: 415 710 519, e-mail: info@divadlozatec.cz
 • Regionální muzeum K. A. Polánka, Husova 678, tel: 415 749 466, e-mail:rmz@muzeumzatec.cz
 • DDM Žatec, Obránců míru 638, tel. 415 710 591, e-mail: zatec.akce@seznam.cz
 • Městský úřad Žatec, odbor sociálních věcí, nám. Svobody 1, tel.415 736 400,         socialni@mesto-zatec.cz
 • Městský úřad Žatec, odbor životního prostředí a zemědělství, nám. Svobody 1, tel.: +420 415 736 451, email: olsan@mesto-zatec.cz
 • Záchranáři Žatec, o. s., Studentská 1145, mobil: +420 777 987 150, e-mail:zatec@centrum.cz
 • Sbor dobrovolných hasičů města Žatce, Chmelařské náměstí 347, tel: 721-360-560, e-mail: zatec@centrum.cz
 • PPP, Smetanovo nám. Žatec, tel. 415 712 761, e-mail: zatec@pppuk.cz
 • SPC, Lidická ul. 1254. Žatec, tel. 415711329, e-mail:  zvlszatec@quick.cz
 • EDUCO, PhDr. Zdeňka Baranniková, Masarykova ul. Žatec, e-mail:baranikova@selli.cz
 • Policie ČR, obvodní odd.  Žatec, Dlouhá 111, tel. 415 412 289,  e-mail dotazy@mvcr.cz
 • Městská policie města Žatce, nám. 5. května 127, tel. 415 736 600
 • SPC Měcholupy, 439 31 Měcholupy 1, tel.: 415 722 508, e-mail:specialniskola@lzs-mecholupy.cz,
 • K-centrum, Chelčického nám. 202, 438 01 Žatec, tel. 415 710 514
  terénní pracovníci:  776 238 694, 608 273 794, 608 273 796
 • VÚ Žatec, 4. brigáda rychlého nasazení, Žatec, Pražská ul.
 • průmyslová zóna Triangle, http://www.industrialzonetriangle.com/cs
 • úřad práce Louny,https://www.uradyprace.org/urad-prace/louny
 • OZ Brázda, Osvoboditelů 1637, Žatec, tel. 415 710 437
 • Recyklohraní, o.p.s., Soborská 1302/8, 160 00 Praha 6, 739 280 887,info@recyklohrani.cz
 • EKO- KOM, a.s., N a Pankráci 1685/17, 14021 Praha 4, tel. 729 848 301
 • Česká rada dětí a mládeže, Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha 1
 • Český kynologický svaz – Loučky, Stroupečská 1575, Žatec, tel. 605 980 513, sabatova@zachranari.cz

Zpracovala: Mgr. Jana Šilhavá

Výroční zpráva 2019 - 2020

Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/20

 zpracovala: Mgr. Jana Hassmanová, ředitelka

V Žatci dne 30. 9. 2020

 

1       Základní údaje o škole

 

Název                       Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny

Sídlo                         Žatec, náměstí 28. října 1019, PSČ 438 01

 

Zřizovatel                  Město Žatec, náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec

tel: 415736111, info@mesto-zatec.cz, www.mesto-zatec.cz

Ředitelka                   Mgr. Jana Hassmanová, tel: 606 290 306, skola@3zszatec.cz

Kontakty                    tel: 415 726 143, www.zszatec.cz, datová schránka: tb5w78r

Školská rada             zástupci zřizovatele od 01.01.2018      Mgr. Jiří Karas, Eva Grimeková

zástupci školy od 1.9.2018              Mgr. Gabriela Korbášová, Mgr. Eva Majerová

zástupci rodičů od 1.9.2018             Lenka Weidischová, Petr Koubek

 Charakteristika školy      úplná základní škola se školní družinou

 Obory vzdělávání

Na škole jsou vyučovány tyto obory vzdělávání:

Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Vyučovací jazyk Délka vzdělávání Kapacita oboru Platnost Dobíhající obor
79-01-C/01 Základní škola denní český 9 let 400 Platné ne

Vzdělávací programy     1. až 9. ročník           ŠVP ZV – Škola moderní komunikace

Informace o průběhu vzdělávání od 11.3.2020

 Od 11.3.2020 byla prezenční výuka nařízením vlády zrušena.,

Od 16.3.2020 jsme vyučovali distančně. Výuka byla dobrovolná. Kdo nemohl využít ICT, měl možnost vyzvedávat si pracovní listy, popř. pracoval s pomocí zaměstnance školy (AP, vychovatelky ŠD, ŠA, učitelé).

Využívány aplikace Google SUITE – e-mail, Učebna google, meet, sdílený disk. Informace předávány zákonným zástupcům i žáků především prostřednictvím nových webových stránek školy, telefonicky i osobně.

Od 11.5.2020 do 4.6.2020 probíhala prezenčně Příprava žáků 9. ročníků na přijímací zkoušky – dobrovolné. Výuka byla organizována v blocích od pondělí do čtvrtka – 4 hodiny denně.

Od 25.5.2020 do 25.6.2020 probíhala dobrovolná prezenční výuka na 1. stupni – pondělí až pátek.

8.6.2020 a 15.6.2020 byly dobrovolné prezenční konzultační bloky pro žáky 2. stupně.

Učivo probrané během distanční výuky a dobrovolné prezenční výuky je zaznamenáno v tematických plánech jednotlivých předmětů.

22.6. a 23.6.2020 byli na 2. stupni třídnické hodiny.

26.6.2020 bylo vydáváno vysvědčení. (29.6. a 30.6.2020 vyhlásila ředitelka školy volný den).

2       Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

2.1        Personální zabezpečení k 1. 9. 2019 

 

třída

pracovní poměr na dobu neurčitou / z toho bez kvalifikace pracovní poměr na dobu určitou / z toho bez kvalifikace počet žen / mužů

 

1. stupeň 7 / 0 4 / 1 11 / 0
2. stupeň 10 / 1 6 / 1 16 / 3
asistent pedagoga 0 / 0 2 / 0 2 / 0
vychovatelky 2 / 0 1 / 0 3 / 0
nepedagogičtí pracovníci 6 / 0 1 / 0* 7 / 1

* školní asistent hrazen z OP VVV Vzdělávání a komunikace

2.2       Změny v průběhu školního roku

 1. stupeň + 2. stupeň:

–        změna úvazku od 1.9.2019 z 81,82% na 72,73% – od 1.10.2019 změna úvazku na 86,37% – od 1.6.2020 prodloužení PS do 31.8.2021

–        změna úvazku od 1.9.2019 z 54,55% na 72,73% – změna úvazku od 1.10.2019 na 77,27% – změna úvazku od 1.3.2020 na 81,90% – od 1.6.2020 prodloužení PS na dobu neurčitou

–        změna úvazku od 1.9.2019 z 31,83% na 27,27% – změna úvazku od 1.10.2019 z 27,27% na 40,90%

–        změna úvazku od 1.9.2019 z 90,9% na 9,1% – PP byl rozvázán k 31.7.2020 dohodou

–        od 1.9.2019 uzavřen nový pracovní poměr jako učitelka na dobu určitou do 31.8.2020  s úvazkem 36,38 % – změna úvazku od 1.1.2020 z 36,38% na 63,63%

–        od 16.8.2019 čerpá dovolenou mezi PPM a RD – od 15.10.2019 nastupuje na RD

–        doučování – placeno z OP VV – v době výuky – měsíčně odměna

–        od 1.9.2019 DPP jako koordinátor projektu – do 31.8.2021 – placeno z OP VVV

–        od 1.9.2019 DPP vedoucí klubu zábavné logiky a deskových her – do 30.6.2020 – placeno z OP VVV

–        od 1.9.2019 DPP vedoucí klubu komunikace v cizím jazyce a vedoucí klubu zábavné logiky a deskových her – do 30.6.2020 – placeno z OP VVV

–        od 1.9.2019 DPP vedoucí klubu komunikace v cizím jazyce –do 30.6.2020 – placeno z OP VVV

–        od 3.9.2019 RD

–        od 1.8.2019 uzavřen nový pracovní poměr jako učitelka na dobu určitou do 31.8.2020  s úvazkem 63,63% – od 1.10.2019 změna úvazku na 72,73%

–        od 23.10.2019 DPP – zástup za nepřítomného učitele –do 30.6.2020

–        od 1.6.2020 prodloužení PS na dobu neurčitou

–        RD od 14.5.2018

–        od 26.8.2019 uzavřen nový pracovní poměr jako učitel na dobu určitou do 25.8.2020  s úvazkem 73,67% – od 1.1.2020 změna úvazku na 42,10%

–        od 26.8.2019 uzavřen nový pracovní poměr jako učitelka na dobu určitou do 25.8.2020  s úvazkem 100% –od 1.6.2020 prodloužení PS do 25.8.2021

–        od 26.8.2019 uzavřen nový pracovní poměr jako učitelka na dobu určitou do 25.8.2020  s úvazkem 100% – od 1.6.2020 prodloužení PS na dobu neurčitou

–        30.8.2019 uzavřen nový pracovní poměr jako učitelka na dobu určitou do 29.8.2020  s úvazkem 27,27% – od 1.6.2020 prodloužení PS na dobu neurčitou

Asistent pedagoga:

–        od 1.9.2019 uzavřen nový pracovní poměr jako asistentka pedagoga na dobu určitou do 31.8.2020  s úvazkem 75%

–        od 1.9.2019 uzavřen nový pracovní poměr jako asistentka pedagoga na dobu určitou do 31.8.2021 s úvazkem 75%

–        od 6.3.2020 nová DPP jako zástup za nemocnou vychovatelku – do 30.6.2020

Nadúvazkové hodiny:

–        celý rok 2×1 nadúvazková hodina

Vychovatelky

–         od 1.9.2019  změna úvazku na 92,88%

–         od 1.9.2019 nově příplatek za vedení

–        od 1.9.2019 uzavřen nový pracovní poměr jako vychovatelka na dobu určitou do 31.8.2020  s úvazkem 100% – dodatek k PS:  od 1.6.2020 PP na dobu neurčitou

Nepedagogičtí zaměstnanci

–        nový PP od 1.9.2019 jako školní asistent na dobu určitou do 31.8.2021 s úvazkem 70% – placeno z OP VVV (úvazek rozdělen: na ZŠ 50% a ŠD 20%)

–        nový PP od 24.9.2019 jako zástup za nemocnou administrativní pracovnici s úvazkem 75% – PP byl rozvázán k 31.3.2020 dohodou

–        dlouhodobá nemoc ukončena k 5.6.2020

–        dlouhodobá nemoc – PP byl rozvázán k 30.9.2019 dohodou

–        dlouhodobá nemoc – PP byl rozvázán k 19.11.2019 dohodou – DPP byla rozvázána k 19.11.2019 dohodou

–        PP od 19.8.2019 – zástup za nemocnou uklízečku po dobu nemoci s úvazkem 100% – PP byl rozvázán k 11.10.2019 dohodou

–        od 9.9.2019 DPP zástup za nepřítomnou uklízečku – do 31.12.2019 (naposledy v práci 12.9.2019)

–        nový PP od 1.10.2019 jako uklízečka na dobu určitou do 30.9.2020 s úvazkem 100%

–        nový PP od 14.10.2019 – zástup za nemocnou uklízečku po dobu nemoci s úvazkem 100% – dodatek k PS od 19.11.2019 jako uklízečka na dobu určitou do 31.12.20 s úvazkem 100% – PP byl rozvázán k 31.7.2020 dohodou

–        od 1.10.2019 DPP úklid tělocvičny a učebny při pronájmu (doplňková činnost) – do 30.6.2020

–        DPP úklid za nepřítomnou uklízečku od 3.2.2020 do 30.6.2020

–        DPP administrativní a organizační práce – od 21.1.2019 do 31.12.2019

–        DPP administrativní a organizační práce – od 11.5.2020 do 31.12.2020

–        nový PP od 3.8.2020 jako uklízečka na dobu určitou do 2.8.2021 s úvazkem 100%

2.3       Komentář ředitelky

Na 1. stupni se zvýšil počet tříd – byla přijata nová učitelka do 1. třídy a na 1 rok uzavřena smlouva na dobu určitou s AP, která zahájila studium na doplnění kvalifikace. Na 2. stupni byla na částečný úvazek přijata učitelka F,Ch, učitelka Aj a učitel informatiky, na plný úvazek učitelka Př. Pedagogické intervence jsou většinou začleněny do úvazků učitelů. Dlouhodobé nepřítomnosti byly řešeny i DPP. Dlouhodobá pracovní neschopnost administrativní pracovnice byla řešena dohodou na dobu určitou. Ke konci roku byla dohodou ukončena 1 pracovní smlouva. Smlouvy na dobu určitou byly ukončeny 3 učitelům a změněny na dobu neurčitou 4 učitelům.

Z celkového počtu 37 zaměstnanců bylo 33 žen (3 ženy jsou na RD). Průměrný věk pedagogických pracovníků školy je mezi 43 – 44 lety.

Na 1. a 2.stupni je z 17 stálých učitelů (pracovní poměr na dobu neurčitou) 15 žen. Pro žáky se SVP je zřízena 2x pozice asistentky pedagoga. Ve školní družině pracují 3 vychovatelky – ženy. Škola zaměstnává 6 správních zaměstnanců – 5 žen.

Pedagogický sbor na 1.stupni poměrně stabilní. Na 2. stupni škola hledá kvalifikovaného učitele českého jazyka a učitele matematiky a informatiky. Změny v pedagogickém sboru jsou způsobeny především dlouhodobými pracovními neschopnostmi a navazující PPM a RD, ale stále více i nezájmem o profesi učitele. Kvalifikovaných pedagogů v regionu je dlouhodobě nedostatek, proto škola v těchto krizových situacích využívá i nekvalifikované učitele (nesplňují požadované kvalifikační předpoklady pro práci učitele, ale mají praxi na pozici učitele).

Zpracovala: Ing. Zdeňka Celbová, Mgr. Jana Hassmanová

3       Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy

3.1       Údaje o zápisu (dle výkazu o zahájení PŠD k 31.5.2020)

počet dětí u zápisu z toho počet odkladů z toho po odkladu z r. 18 – 19
34 5 11

3.2       Údaje o přijetí do školy

počet prvních tříd počet přijatých žáků počet žáků 30. 9. 2020
1 29 26

Zpracovala: Ing. Zdeňka Celbová

3.3       Počty žáků přijatých ke vzdělávání na střední školy

počet žáků přijatých na SŠ

(v %)

počet žáků přijatých na SOU (v %) počet žáků přijatých na víceleté gymnázium
26 (70,27%) 11 (29,73%) 1
počet žáků SŠ a SOU v Žatci počet žáků SŠ a SOU mimo Žatec
16 21

3.4       Úspěšnost u přijímacích zkoušek

přijato žáků v 1.kole přijímacího řízení příjímací zkoušky bez přijímacích zkoušek
36 (97,30%) 26 (70,28%) 11 (29,73%)

 Zpracovala Mgr. Jana Šilhavá

4       Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

Ve školním roce 2019/2020 byli žáci vzděláváni podle ŠVP ZV – Škola moderní komunikace.

Počty žáků školy (včetně §38)  

třída počet žáků z toho chlapců z toho dívek
2019 -20 2020 – 21 k 30.9.19 k 30.9.20 k 30.9.19 k 30.9.20 k 30.9.19 k 30.9.20
I. 26 14 12
I.A II.A 21 17 9 7 12 10
I.B II.B 20 18 10 10 10 8
II.A III.A 19 22 8 9 11 13
II.B III.B 16 17 7 8 9 9
III.A IV.A 17 17 9 9 8 8
III.B IV.B 14 18 9 11 5 7
IV. V. 25 25 19 19 6 6
V. VI. 26 26 16 16 10 10
VI. VII. 27 27 16 15 11 12
VII.A VIII.A 23 23 12 14 11 9
VII.B VIII.B 19 20 12 12 7 8
VIII. IX. 23 24 11 11 12 13
IX.A 18 10 8
IX.B 17 11 6
§38 7 7 2 2 5 5
celkem   292 287 161 157 131 130
 1. r. 2019-20  :  1.st. 161, 2.st. 131
 2. r. 2020-21  :  1.st. 164, 2.st. 123

Počet žáků školní družiny  (podle výkazu o ŠD k 31.10.2019)

počet oddělení počet žáků školní družiny počet žáků z 1. a 2. ročníku v školní družině
3 79 58

4.1       Hodnocení žáků šk. rok 2018-2019

4.1.1     Celkové hodnocení žáků – prospěch (bez §38)

třída prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli neklasifikováni
1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí
I.A 20 20 0 0 0 0 0 0
I.B 19 20 0 0 0 0 0 0
II.A 21 21 1 1 0 0 0 0
II.B 16 16 0 0 0 0 0 0
III.A 14 15 3 2 0 0 0 0
III.B 12 11 4 4 0 1 0 0
IV. 12 13 12 12 0 0 3 0
V. 11 12 13 14 1 0 1 0
VI. 7 10 18 18 1 0 1 0
VII.A 9 9 13 13 1 2 0 0
VII.B 3 4 15 17 3 0 0 0
VIII. 5 8 16 16 1 0 1 0
IX.A 4 5 12 13 2 0 0 0
IX.B 4 5 11 11 0 1 2 0
celkem 157 169 118 121 9 4 8 0

 4.1.2     Celkové hodnocení žáků – zhoršené chování (bez §38)

třída uspokojivé chování neuspokojivé chování nehodnoceni
1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí
I.A 0 0 0 0 0 0
I.B 0 0 0 0 0 0
II.A 0 0 0 0 0 0
II.B 0 0 0 0 0 0
III.A 0 0 0 0 0 0
III.B 0 0 0 0 0 0
IV. 1 0 0 0 1 0
V. 0 0 0 0 0 0
VI. 0 0 0 0 0 0
VII.A 1 0 0 0 0 0
VII.B 1 0 0 0 0 0
VIII. 0 1 0 0 1 0
IX.A 1 0 0 0 0 0
IX.B 1 0 0 0 0 0
celkem 5 1 0 0 2 0

 4.1.3     Hodnocení výsledků vzdělávání – způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů)         (bez §38)

třída hodnocení
klasifikačním stupněm slovní kombinace hodnocení
1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí
I.A 20 20 0 0 0 0
I.B 19 20 0 0 0 0
II.A 22 22 0 0 0 0
II.B 16 16 0 0 0 0
III.A 17 17 0 0 0 0
III.B 16 16 0 0 0 0
IV. 27 25 0 0 0 0
V. 26 26 0 0 0 0
VI. 27 28 0 0 0 0
VII.A 23 24 0 0 0 0
VII.B 21 21 0 0 0 0
VIII. 23 24 0 0 0 0
IX.A 18 18 0 0 0 0
IX.B 17 17 0 0 0 0
celkem 292 294 0 0 0 0

 4.1.4     Výchovná opatření – pochvaly 

třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele
1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí
I.A 0 0 5 21
I.B 0 0 6 20
II.A 0 0 5 21
II.B 0 0 4 14
III.A 0 0 10 11
III.B 0 0 3 7
IV. 0 0 5 15
V. 0 0 12 20
VI. 0 0 8 8
VII.A 0 0 3 6
VII.B 0 0 4 2
VIII. 3 0 17 5
IX.A 3 0 7 6
IX.B 1 0 6 5
celkem 9 0 93 161

 4.1.5     Výchovná opatření – napomenutí a důtky

třída napomenutí tř.učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy
1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí
I.A 0 0 0 0 0 0
I.B 0 0 0 0 0 0
II.A 1 0 0 0 0 0
II.B 1 0 0 0 0 0
III.A 1 0 0 0 0 0
III.B 4 0 1 0 0 0
IV. 4 0 1 0 2 0
V. 4 0 0 0 2 0
VI. 9 0 0 0 0 0
VII.A 5 0 0 0 0 2
VII.B 3 1 0 0 1 0
VIII. 10 0 1 0 0 1
IX.A 13 6 1 0 2 0
IX.B 2 0 0 0 1 0
celkem 57 7 4 0 8 3

 4.1.6     Komisionální přezkoušení žáků

třída pochybnosti o správnosti hodnocení Komisionální zkoušky
1. pololetí 2. pololetí opravné zkoušky přezkoušení §38 přezkoušení cizinci
I.A 0 0 0 0 0
I.B 0 0 0 0 0
II.A 0 0 0 1 0
II.B 0 0 0 0 0
III.A 0 0 0 0 0
III.B 0 0 0 0 0
IV. 0 0 0 0 0
V. 0 0 0 0 0
VI. 0 0 0 0 0
VII.A 0 0 0 0 0
VII.B 0 0 0 0 0
VIII. 0 0 1 0 0
IX.A 0 0 0 0 0
IX.B 0 0 1 0 0
celkem 0 0 2 0 0

 4.1.7     Opakování ročníku

třída žák neprospěl v 2. pololetí nemohl být hodnocen v 2. pololetí skutečně opakuje
I.A 0 0 0
I.B 0 0 0
II.A 0 0 0
II.B 0 0 0
III.A 0 0 0
III.B 1 0 1 – opakuje – do III.A
IV. 0 0 0
V. 0 0 0
VI. 0 0 0
VII.A 2 0 1 –ukončila PŠD v nižším ročníku,

1 – opakuje, ale přestup na jinou školu

VII.B 0 0 0
VIII. 0 0 0
IX.A 0 0 0
IX.B 1 0 1 – opakuje – do IX.tř.
celkem 4 0 4

 4.2       Přehled absence žáků  (dle výpisů vysvědčení)

třída celkem omluvená neomluvená
1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí
I.A 619 503 619 503 0 0
I.B 586 386 586 386 0 0
II.A 773 213 773 213 0 0
II.B 784 499 784 499 0 0
III.A 719 412 719 412 0 0
III.B 904 319 904 319 0 0
IV. 1548 266 1124 266 424 0
V. 1039 485 1034 485 5 0
VI. 1342 608 1342 608 0 0
VII.A 1787 874 1756 874 31 0
VII.B 1616 653 1558 649 58 4
VIII. 1760 882 1225 845 535 37
IX.A 1559 444 1555 444 4 0
IX.B 805 314 805 314 0 0
celkem 15841 6858 14784 6817 1057 41

Zpracovala:  Ing. Zdeňka Celbová

 5       Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

      MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP)  2018/2019 VYHODNOCENÍ

Minimální preventivní program školy byl vypracován vyučujícími, byl projednán a schválen pedagogickou radou.

Následující hodnocení MPP je provedeno za školní rok 2019/20. Podklady poskytli jednotliví pedagogičtí pracovníci a ředitelství školy.

Vzhledem k pandemické krizové situaci probíhala od 11. 3. 2020 pouze distanční výuka.

Náš MPP je zaměřen zejména na témata „Zdravý životní styl“ a „Škola bez drog“. Neustále se snažíme posílit informovanost žáků nejenom v těchto oblastech, ale také u jiných sociálně patologických jevů. Naším cílem je směřovat veškeré aktivity k naplnění tohoto cíle. Mimo jiné se snažíme vytvářet příznivé sociální klima – stmelovat a utužovat kolektivy žáků, posilovat přátelství, vzájemnou pomoc a spolupráci a předcházet tak ponižování, šikaně a jiným nežádoucím jevům.

MPP byl realizován v průběhu celého školního roku na obou stupních školy.

Současně s MPP jsou stanoveny i Strategie podpory úspěšnosti a monitorována úspěšnost a příčiny selhávání žáků.

Třídní učitelé v rámci organizačních pokynů na začátku školního roku probrali se žáky školní řád a ostatní vnitřní předpisy, kde se žáci dozvěděli i o problematice drog a sociálně patologických jevů. Při každé školní akci mimo budovu školy jsou žáci vždy znovu poučeni pedagogickými pracovníky o bezpečném chování. Každá třída si na začátku školního roku stanoví pravidla.

Přestože jsme nejmenší školou v Žatci a snažíme se ze všech sil předcházet negativním jevům ohrožujícím mravní výchovu mládeže (např. motivace žáků, jak nakládat s volným časem – organizace nejrůznějších zájmových kroužků), naše škola se ani letos některým negativním jevům neubránila.

5.1       Problémy sociálně – patologických jevů

V průběhu školního roku jsme věnovali náležitou pozornost otázkám prevence patologických  jevů. Prevence se zaměřovala na všechny oblasti  – kouření, šikana, alkohol, kriminalita, záškoláctví, rasismus. Otázky primární prevence byly vhodně zařazovány do výuky jednotlivých předmětů a učitelé využívali vhodných forem práce s dětmi.

V ročnících na 1. stupni byla prevenci sociálně patologických jevů věnována pozornost převážně v předmětech prvouka, čtení, pracovní činnosti, tělesná výchova, výtvarná výchova a informatika. Žáci se zaměřili na témata kamarádství, vztahy ve třídě, řešení problémů, dopravní výchova, aktivity ve volném čase, vandalismus atd. Vyučující využívají formu rozhovorů, vyprávění, dramatizace, především v oblasti chování, šikany a vzájemných vztahů (žák – spolužák, žák – rodič, žák – učitel/vychovatel).

Na 2. stupni se těmto úkolům věnují nejvíce učitelé výchovy ke zdraví a výchovy k občanství. V těchto hodinách se žáci učili řešit problémové a konfliktní situace a odmítat násilí slovní a fyzické. Zároveň je tato problematika zmiňována i ve výuce ostatních předmětů (zeměpis, tělesná výchova apod.).

Žáci 1. a 2. stupně se účastnili projektu Ovoce do škol, ve spolupráci s Policií Žatec proběhly projekty Kontík a Třídílek.

Žáci 6. třídy absolvovali v září adaptační den v rámci utváření pozitivních kolektivních vztahů. Žáci 9. třídy si vyslechli k volbě povolání přednášku z ÚP Louny a také si prohlédli  Burzu škol. Na podzim si také 8. třída zorganizovala akci Spaní ve škole a zapojila se do ekologického projektu 72 HODIN.

Na konci každého školního roku se žáci 1. stupně každoročně účastní akce zaměřené na integrovaný záchranný systém, kterou připravuje Městská policie Žatec ve spolupráci s Policií ČR, hasiči, záchranáři a armádou ČR. Pro druhý stupeň bývá připraven celodenní projekt Ochrana obyvatelstva v krizové situaci. Vzhledem k pandemické krizové situaci bylo letos plněno v rámci výuky (přehled u ŘŠ).

Dětem jsou předávány informace o možnostech, kde mohou v případě problémů hledat pomoc pro sebe, či pro své kamarády. Dětem jsou připomínána telefonní čísla či adresy organizací zabývajících se podobnou problematikou – linky důvěry, různé poradny, pracovníci obce (streetworkové) apod. Na naší škole byla instalována bezplatná telefonní stanice, odkud mohou děti v případě potřeby volat. Ve škole je schránka důvěry a na webových stránkách školy byla pro tento účel vytvořena e-mailová adresa.

Ke zhodnocení efektivity prevence využíváme různé ankety, dotazníková šetření, rozhovory, diskuze apod. S výsledky šetření jsou seznámeni všichni pracovníci a každý má možnost do nich kdykoliv nahlédnout, jelikož jsou součástí dokumentů školy.

Na škole pracuje školní parlament, který vede p. učitelka Ing. Silvie Svobodová. Spolupracuje s výchovným poradcem a metodikem prevence. Zástupci jednotlivých tříd se pravidelně scházejí a na schůzkách prezentují zájmy, nápady, ale i kritické připomínky.

K informovanosti o nových trendech v prevenci dochází na pedagogických poradách, k dispozici jsou CD s odbornou tématikou, odborné publikace, časopisy, informace na webových stránkách aj.

Úzce jsme spolupracovali s VSNové Sedlo, PPP, odd. soc. – právní ochrany dětí, Policií ČR, Městskou policií  Žatec, PMS Most, Okresním soudem v Mostě.

Žáci se obraceli na výchovnou poradkyni a metodičku prevence se svými problémy a jak žáci, tak i rodiče si mohli kdykoliv domluvit schůzku.

5.2       Informovanost rodičů

Rodiče jsou třídními učiteli vždy na prvních třídních schůzkách v polovině listopadu seznámeni se školním řádem a informováni hlavně o problematice drog, záškoláctví, kontrole absencí dítěte ve škole, šikaně a vydírání. Jsou upozorněni na nutnost sledování volného času svého dítěte (vědět s kým se dítě přátelí, kde tráví volný čas, připomínáme nebezpečí party apod.), nabízíme možnosti využívání volného času dětí v zájmových kroužcích školy, sportovních i jiných oddílech, domech dětí, ZUŠ apod. Dále se rodiče 8. a 9. ročníků měli možnost setkat se zástupci SŠ, SOŠ a pracovníkem poradenského zařízení ohledně profesní orientace. Rodiče jsou informovaní zápisy a sděleními v žákovské knížce, písemnými sděleními, informačními letáky.  Mohou také využít webových stránek školy, kde také najdou potřebné dokumenty, informace či odkazy. Rodiče jsou dále informování formou individuálních konzultací.

5.3       Metody práce v oblasti

Při realizaci prevence učitelé využívali kromě klasických forem – slovo, papír, tabule, křída… i vhodné CD, knihy, brožury, interaktivní tabuli, letáky, programy či informace na internetu.

Využívali skupinové práce, práce ve dvojicích se stanovenými pravidly, samostatné práce k vyhledávání informací v tisku, encyklopediích – při práci na projektech.

Dále na 1. stupni formou dramatizace, her vyučující vedli děti ke komunikaci, vytváření sociálních dovedností (jak se chovat k cizím lidem). Při vycházkách seznamovali děti s rizikovými místy v okolí školy (injekční stříkačky apod.). Navštěvovali také kulturní, divadelní a filmová představení.

Na 2. stupni se díky projektovému vyučování mohli žáci blíže seznámit s děním kolem sebe, rozvíjet spolupráci mezi sebou samými – besedy, praktická cvičení a vhodné dramatizace umožňují výcvik sociálně psychologických dovedností, řešení problémových rizikových situací apod.

Velmi často vyučující využívají interaktivní tabule a internet.

5.4       Nejčastěji řešené problémy ve škole

Přestože pedagogové posilují u žáků jejich kladné vlastnosti, seberealizaci, sebekázeň, sebevědomí a kladou důraz především na důležitost vztahů v rodině, v kolektivu, na důvěru k rodičům i učitelům, chování některých žáků je velmi problematické.

V rámci nežádoucího chování řešíme nejčastěji záškoláctví, především jednodenní absence. Projevy vandalismu a šikana, nevhodné chování žáků (hrubost, agresivní napadání spolužáků – fyzické i slovní) se podařily významně snížit.  O tomto chování a jejich řešení jsou vedeny příslušné zápisy.

Úspěšné je udržení nabídky mimoškolních aktivit, velmi dobrá je spolupráce s pedagogickými centry a poradnami.

5.5       Tematické celky věnované prevenci sociálně patologických jevů

5.5.1     1. stupeň

(na 1. stupni odpovídá pořadí témat většinou také časovému zařazení ve školním roce)

 1. ročník – u lékaře, péče o zdraví, výživa, lidské tělo
 1. ročník – péče o zdraví – hygiena, užívání léků v nemoci

využití volného času

léčivé rostliny – poznávání, jejich užitečnost či škodlivost

lidé kolem nás – známí a cizí (od neznámých nic neberu, nikam s nimi nechodím)

integrovaný záchranný systém (policie, záchranná služba, hasiči – jak nám mohou

pomoci), kdo jiný mi může pomoci – rodiče, učitel, linky důvěry + tel. čísla

 1. ročník – město a vesnice – z hlediska kriminality, vandalství, drogy

obyvatelé obce – známí a neznámí lidé

práce lidí – zaměstnanost a nezaměstnanost, škola a záškoláctví

odpočinek a zábava – sport, záliby, alkohol, drogy, dětské „party“

život v dávných dobách

věci a látky – neochutnávat neznámé látky, rostliny a plody

 1. ročník – český jazyk – dramatizace problémových situací

přírodověda – šíření drogově závislých látek

čtení – ukázky z knih této tématiky

přírodověda – lidské tělo: možné následky, péče o zdraví, péče o své tělo

 1. ročník – český jazyk a čtení – podle probíraného učiva (vypravování, rozbory)

vlastivěda – člověk a prostředí, státy východní Evropy

tělesná výchova – význam aktivního pohybu

5.5.2     2. stupeň

Na 2. stupni ZŠ se jednotlivá témata v jednotlivých ročnících opakují. Kromě již uvedených besed, zajišťované pracovnicemi pedagogicko-psychologické poradny, jsou to zejména tyto tematické celky a okruhy:

Český jazyk a cizí jazyky

–           četba, vypravování a rozbory různých textů, článků a brožur

–           slohové práce na téma drogy

–           můj denní program, můj volný čas

Občanská a rodinná výchova

–           listina základních práv a svobod, práva dětí

–           domov a rodina, lidská setkání, lidská společenství, sociální vztahy, party

–           nebezpečí v mém životě

–           sebepoznávání, sebevýchova, charakter lidí

–           hledáme svůj svět

–           závislost na drogách, jak se léčit

–           šikana, záškoláctví, patologické hráčství,  trestní činnost,  ochranná a ústavní  výchova,           vazba a výkon trestu

Přírodopis

–           rostliny a drogy, tabák, škodlivost kouření pro organismus, riziko nádorových nemocí

–           biologie člověka, orgánové soustavy (trávící, řídící), poškození CNS – vliv a užívání omamných a psychotropních látek

–           léky, drogy a jejich vliv na zdraví člověka

–           hygiena duševní činnosti, odpočinek a můj volný čas

–           nitroděložní vývoj jedince, těhotenství a vliv léků, alkoholu a drog

–           péče o zdraví, osobní hygiena

–           životní prostředí člověka, chráníme přírodu i sebe

–           podmínky života na Zemi

Výtvarná výchova

–           obrázky s tématikou – drogy a jeho nebezpečí

–           různé dekorativní práce

Hudební výchova

–           dopad drog na hvězdy světové hudby (Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Witney Huston, …)

Tělesná výchova

–           osobní hygiena, ochrana zdraví, zdravotní prevence, zdravý životní styl

–           sportovní zájmová činnost, pohybové činnosti a zdraví

–           moje místo v kolektivu, přátelství a kamarádi

–           překonávání problémů a zábran, umění odmítnout

–           doping a jeho následky (i ve vrcholovém sportu)

Chemie

–           bezpečné zacházení s chemickými látkami

–           ochrana před návykovými látkami

–           drogy, jejich rozdělení, vliv na organizmus, nebezpečí zneužívání

–           beseda na téma drogy

Zpracovala: Mgr. Štěpánka Šupejová

6       Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

6.1        Institucionální vzdělávání   

6.1.1     Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

6.1.2     Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

6.1.3     Studium k prohlubování odborné kvalifikace

Plánované vzdělávání v rámci projektu Vzdělávání a komunikace II (šablony II) bylo s ohledem na pandemickou situaci přesunuto na následující školní rok 2020-2021

Ing. Celbová Zdeňka                             – Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem

Čížková Kateřina                       – Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí – webinář a e-learning

Mgr. Hassmanová Jana                        – Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem

Mgr. Kindlová Helena                            – Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem

Mgr. Korbášová Gabriela                      – Výuka češtiny jako cizího jazyka pro cizince

Mgr. Šilhavá Jana                                 – Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem

Mgr. Šupejová Štěpánka                       – Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem

6.2        Samostudium

Samostudium bylo zaměřeno především na práci s žáky se SVP (PLPP, IVP – nová legislativa) práci s IT a ICT gramotnost, metody a formy hodnocení ve škole včetně evidence hodnocení, metody a formy práce, prevenci sociálně patologických jevů apod. V době uzavření škol se pedagogičtí pracovníci zaměřili na obsluhu webových stránek, na využití Google (meet, disk, e-mail, Učebna, Jamboard…) a dalších aplikací (Škola v pyžamu) pro lepší komunikaci a zkvalitnění distanční výuky.

 6.3        Ostatní vzdělávání

Babuková Natalija, DiS.                        – Využití multifunkční učebny přírodních věd

– proškolení práce se softwarem jazykové učebny ROBOTEL- I.

Bejček Pavel                            – Využití multifunkční učebny přírodních věd

– proškolení práce se softwarem jazykové učebny ROBOTEL- I. + II.

Mgr. Burian Petr                                   – Využití multifunkční učebny přírodních věd

Mgr. Cagášková Ladislava                    – Využití multifunkční učebny přírodních věd

– proškolení práce se softwarem jazykové učebny ROBOTEL- I. + II.

Ing. Celbová Zdeňka                             – Využití multifunkční učebny přírodních věd

– Změny právních předpisů od 1.1.2020

– Pracujeme v modulu suplování, výkazy suplování

– Webinář k financování regionálního školství

– proškolení práce se softwarem jazykové učebny ROBOTEL- I.

– PAS 1 – Měření a vyhodnocování dat v přírodních vědách pomocí digitálního systému PASCO

Mgr. Duchoňová Mirka, Ph.D.   – proškolení práce se softwarem jazykové učebny ROBOTEL- I. + II.

Mgr. Hassmanová Jana                        – proškolení práce se softwarem jazykové učebny ROBOTEL- I.

– Změny právních předpisů od 1.1.2020

– Využití multifunkční učebny přírodních věd

– Webinář k financování regionálního školství

Mgr. Holštajnová Kateřina         – Hodnocení a sebehodnocení žáka

– Využití multifunkční učebny přírodních věd

– proškolení práce se softwarem jazykové učebny ROBOTEL- I.

Ing. Horák Petr                         – Workshop robotiky

– proškolení práce se softwarem jazykové učebny ROBOTEL- I.

Mgr. Korbášová Gabriela                      – Využití multifunkční učebny přírodních věd

– proškolení práce se softwarem jazykové učebny ROBOTEL- I. + II.

– Formativní hodnocení

Kovářová Kateřina                                – proškolení práce se softwarem jazykové učebny ROBOTEL- I.

Mgr. Majerová Eva                               – Využití multifunkční učebny přírodních věd

– proškolení práce se softwarem jazykové učebny ROBOTEL- I.

Mgr. Miklošová Anděla             – Využití multifunkční učebny přírodních věd

Ing. Pešinová Veronika                         – Využití multifunkční učebny přírodních věd

– PAS 1 – Měření a vyhodnocování dat v přírodních vědách pomocí digitálního systému PASCO

Ing. Sekretová Jana                              – Využití multifunkční učebny přírodních věd

– PAS 1 – Měření a vyhodnocování dat v přírodních vědách pomocí digitálního systému PASCO

– proškolení práce se softwarem jazykové učebny ROBOTEL- I.

Mgr. Svobodová Eva                           – Využití multifunkční učebny přírodních věd

– proškolení práce se softwarem jazykové učebny ROBOTEL- I. + II.

Ing., Mgr. Svobodová Silvie                  – PBE 2019 (XVII. mezinárodní konference) – Projektové vyučování a další aktivizační strategie ve výuce přírodovědných oborů

– Mezinárodní vědecká konference – Výzvy pro učitele v 21. století

– PAS 1 – Měření a vyhodnocování dat v přírodních vědách pomocí digitálního systému PASCO

– Využití multifunkční učebny přírodních věd

Mgr. Šilhavá Jana                                 – Využití multifunkční učebny přírodních věd

– proškolení práce se softwarem jazykové učebny ROBOTEL- I. + II.

Mgr. Šupejová Štěpánka                       – Využití multifunkční učebny přírodních věd

– proškolení práce se softwarem jazykové učebny ROBOTEL- I.

Mgr. Tesařová Kamila               – Využití multifunkční učebny přírodních věd

– proškolení práce se softwarem jazykové učebny ROBOTEL- I. + II.

Mgr. Vojáčková Hana               – proškolení práce se softwarem jazykové učebny ROBOTEL- I. + II.

Mgr. Šilhavá Jana                    – Aj soukromé hodiny

Mgr. Tesařová Kamila               – Aj soukromé hodiny

Zpracovala: Mgr. Jana Hassmanová, Ing. Zdeňka Celbová

7       Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 2019- 20

O aktivitách školy a úspěších našich žáků jsme veřejnost informovali nejen na našich webových stránkách www.zszatec.cz, ale i v regionálním tisku a televizi. V druhém pololetí byly plánované akce od března zrušeny z důvodu uzavření škol.

7.1       Akce pro veřejnost

datum třída, stupeň název akce stručné hodnocení
Akce pro veřejnost
17.12.19 celá škola Vánoce na trojce úžasné, povedené
17.12.19 celá škola Vánoce na trojce pro MŠ povedené, drobné tech. problémy
18.12.19 1. a 2. stupeň Vánoční besídka pro pečovatelský dům úspěšné , příjemná atmosféra
04.02.20 2. stupeň Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2020 účast v mezinárodní výtvarné soutěži
10.03.20 2. stupeň Vlajka pro Tibet každoroční zapojení školy do mezinárodní kampaně za lidská práva

7.2       Kulturní a vzdělávací akce

datum třída, stupeň název akce stručné hodnocení
kulturní
08.10.19 1. a 2. stupeň Hudební koncert nezáživné, nemělo úspěch
23.10.19 5. třída, 8. B Divadlo bez hranic poučné, dětem se líbilo
28.11.19 1., 2. třídy Čertův švagr – divadlo velmi povedené
13.01.20 7. a 8. třídy Malostranské povídky profesionálně zpracované
24.01.20 1. stupeň Kouzelná pastelka – výchovný koncert zábavné, poučné, děti se bavily
09. a 10.03.20 2. B a 3.B Návštěva knihovny -Velikonoce povídání o velikonočních tradicích
06.03.20 1.třídy Pasování prvňáčků na čtenáře akce za účasti rodičů
vzdělávací
15.10.19 8. třída Budoucnost v čistém ŽP -soutěž získali jsme 4. místo
18.11.19 8.- 9. třídy Školní kolo olympiády z DĚJEPISU prezentace školy ve znalostech z historie
29.11.19 8. třída Školní kolo olympiády z MATEMATIKY úspěšný pouze 1 žák
15.01.20 8.- 9. třídy Okresní kolo olympiády z DĚJEPISU prezentace školy ve znalostech z historie
22.01.20 5.- 8. třídy Pythagoriáda dost náročné
během šk. roku 3. – 5. třída Dopravní výchova ve třídách i hřišti přínosné, součást výuky
exkurze 
10.09.19 7. A Historie průmyslu v Žatci –papírny Žatec pro žáky přínosné
13.09.19 8. třída Historie průmyslu v Žatci –papírny Žatec pro žáky přínosné
25.09.19 6. a 9. třída HistoryPark Ledčice aktuální k učivo, dětem se líbilo
07.11.19 8. třída IQ landia Liberec žákům se akce líbila
21.11.19 7. a 9.třídy Exkurze na Vyšehrad + Národní divadlo – s průvodcem zajímavá akce
03.02.20 7. A Kavárna s duší – příprava nápojů poučné, smysluplné
výlety
15.11.19 1. stupeň Tropical Islands vydařený výlet, děti byly nadšené
přednášky
05.10.19 9. třídy Přednáška k volbě povolání přínosné, smysluplné
07.10.19 3. A,B Dopravní policie – BESIP poučné, motivující
27.11.19 9. třídy Informace ke středním školám v kraji přednáška zaujala, připravené
27.11.19 9. třídy, 8. třída Burza škol kvalitní přednáška, líbilo se
17.01.20 celá škola Na kole dětem – projekt v rámci prevence děti akce nezaujala, chaotické
27.01.20 9. třídy, 8. třída -dívky Sexuálně reprodukční zdraví profesionální, smysluplné
06.02.20 9. B Zeměpisná přednáška-Borneo velmi pěkně připravené
13.02.20 9. třídy, 8. třída Proměny montánní krajiny a hornické památky ČR přínosné, odborné
ostatní
10.10.19 8. třída Podzimní úklid u řeky žáci se ochotně zapojili
25.10.19 8. třída Spaní ve škole povedená akce
05.12.19 1. stupeň Mikulášská nadílka tradiční akce pro 1. st.
besedy
24.09.19 6. třída Harmonizační den pro třídní kolektiv přínosné

7.3       Sportovní akce

datum třída, stupeň název akce stručné hodnocení
 04.12.19 7.-8. třída (hoši) Přebor města Žatce ve florbalu pochvala žáků za pěkný výsledek
během šk. roku 3. – 5. třída Dopravní výchova ve třídách i hřišti přínosné, součást výuky

 7.4       Projekty naší školy

 7.4.1     Projektové dny

název projektu datum realizace cílová skupina cíle projektu
Halloween 31. 10. 2019 II.A – žáci získají informace o tomto zahraničním svátku a porovnají jej s českou tradicí Dušiček, rozšíří si slovní zásobu v Aj

– žáci vydlabou a ozdobí dýni

– žáci vypracují úkoly v PL

Egypt 4. – 12.12. 2019 VI. třída – žáci  se zamýšlí nad přírodními podmínkami a historickým vývojem egyptské civilizace ve starověku, poznávají významné společenské jevy, procesy, kulturní hodnoty a osobnosti ve starověkém Egyptě
– žáci jsou vedeni k samostatnému vyhledávání, shromažďování a třídění historického materiálu v příslušných informačních zdrojích – internet, encyklopedie, časopisy
– žáci diskutují o tématech týkajících se starověkého Egypta, vyslovují vlastní názory, prezentují výsledky své práce
– žáci jsou vedeni ke spolupráci  ve skupině, respektování názorů druhých, k zodpovědnosti za výsledky své činnosti
– žáci se seznámí s tvorbou polyekranu, využívají kombinovanou techniku kresby a malby
Cesta ke svobodě 4. – 15. 11.2019 2. stupeň  – žáci se seznámí s okolnostmi a významem sametové revoluce, jejím průběhem, významnými osobnostmi a jejím přínosem a odkazem pro současnou společnost

– žáci rozvíjejí schopnosti pracovat s informacemi, literaturou, obrazovým materiálem, hudbou, spojují fakta, hledají souvislosti

– žáci rozvíjejí schopnost spolupracovat, komunikovat, formulovat svoje myšlenky, argumentovat a hodnotit práci svých spolužáků

– žáci plní dílčí cíle (osvojují si vhodné kompetence) jednotlivých předmětů zapojených do projektu

– žáci prohubují zájem o historii svého národa alternativním přístupem k učivu

 7.4.2     Školní projekty

název projektu datum realizace cílová skupina cíle projektu
 

Les

 

1.12.2019 IX.tř. – žáci se seznámí s produkčními i mimoprodukčními funkcemi lesa

– žáci vyjmenují a blíže specifikují nejdůležitější významy lesa

– žáci popíší druhovou skladbou, rostlinnou i živočišnou, v českém a v anglickém jazyce

– žáci projevují zájem o vnímání estetických hodnot prostředí, které člověku les poskytuje, o svém subjektivním vnímání lesa napíší esej apod.

– žáci si uvědomují a analyzují podmínky života v přírodě a možnosti jejich ohrožování právě v lese

– žáci vnímají život jako nejvyšší hodnotu nezbytnou k utváření zdravého životního stylu

– žáci se blíže seznámí s činností organizací, úřadů a podniků, které se zabývají péčí o lesy a lesní hospodářství

– žáci navrhnou různé varianty aktivní ochrany lesa

– žáci pracují ve skupině a využívají více různorodých zdrojů, získané informace porovnávají, vyhodnocují, analyzují a aplikují

– žáci se smysluplně zamýšlí nad problematikou ochrany životního prostředí

 7.5       Zapojení do projektů vyhlášených jinými organizacemi

 název projektu datum realizace cílová skupina cíle projektu vyhlašující organizace (popř. internetová adresa)
Recyklohraní šk. rok 19-20 všichni *realizace zpětného odběru baterií a elektrozařízení, spojený s osvětovou činností v oblasti nakládání s odpady ve školních zařízeních v České republice, především na základních a středních školách, dále jen „školy“. ASEKOL s.r.o., ECOBAT, s.r.o. a EKO-KOM, a.s.
Kontík a Třídílek šk. rok 19-20 3. ročník Žáci získají povědomí o tom, k čemu slouží sběrný dvůr, jak se má třídit odpad, jak se s ním dál nakládá, popř. k čemu se využívá. Zjistí, co je bioodpad, kam mají odkládat vybité baterie a použité elektrozařízení, kam se starým oblečením. Zároveň budou poučeni, jak se chovat, když objeví odhozenou injekční stříkačku nebo narazí na černou skládku. MP Žatec
72 hodin – Ekohrátky pro předškoláky šk. rok 19-20

10.10.2019

VIII.tř. *zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat jim, že stačí málo, aby dokázali mnoho! Přesvědčit je, že jsou sami schopní změnit věci, které se jim nelíbí. Naučit je spolupracovat a víc vnímat svět kolem sebe. Díky pořádání jednotlivých projektů také posílit vztahy v místních komunitách a vytvořit hodnoty a zajímavé podněty pro smysluplné trávení volného času.  Dále také navázat partnerství s místními radnicemi a podnikateli v obcích. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM)
Ovoce a zelenina do škol šk. rok 19-20 všichni *zlepšit stravovací návyky žáků, dodržování pitného režimu

*vést žáky ke správnému výběru potravin, rozlišení zdravých a nezdravých,

* seznámení s dalšími druhy ovoce a zeleniny,

* výběr vhodných nápojů

projekt SZIF,

OZ Brázda

Mléko do škol šk. rok 19-20 všichni * podpora zdravé výživy

* zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků.

* zlepšit stravovací návyky žáků,

* dodržování pitného režimu

projekt SZIF,

OZ Brázda

Sběr papíru šk. rok 19-20 všichni

 7.6       Akce školní družiny

datum název akce stručné hodnocení
05.10.19 Turistický výlet na Jezeří a Hněvín turistika i s rodiči
04.10.19 Výstava hub poučné, zajímavé
09.10.19 Divadelní představení: Dlouhý, Široký a Bystrozraký pěkné
13.10.19 Muzeum iluzí zábavné
20.10.19 Hopsíkova show moc pěkná akce
23.10.19 Beseda – dentální hygiena přínosné, smysluplné
13.10.19 Divadelní představení: Vodnická pohádka pěkné představení
23.11.19 Dětský svět Kadaň zajímavé
27.11.19 Divadelní představení: Vánoční sen příjemná atmosféra
29.11.19 Akce v DDM zábavné
30.11.19 Turistický výlet na Boží Dar sportovně turistický výlet
02.12.19 Besídka + kouzelník Hopsík zajímavé
11.12.19 Divadelní představení: Pohádky na Vánoce hezké představení
18.12.19 Vystoupení v peč.domě dojemné
22.01.20 Divadelní představení:Velká pošťácká pohádka hezké představení
06.02.20 Promítání: Expedice Borneo poučné
15.02.20 Bobování zábavné, sportovní vyžití
19.02.20 Divadlo S + H povedené
07.03.20 Techmánie poučné, děti projevily zájem

7.7       Tématické aktivity

název tematické aktivity počet zařazených žáků
Grafomotorika 13
Moderní tance 7
Angličtina hrou 6
Kuchařský klub- zdravé vaření 9
Kuchařský klub- zdravé vaření 10
Výtvarné aktivity 10
Turistika 9
Sportovní aktivity 15
Příprava na přijímací zkoušky – Čj 11
Příprava na přijímací zkoušky – Čj 11
Užité umění 11
Tematická aktivita pro ŠD 30
Klub deskových her * 12
Klub anglického jazyka * 12
Celkem 12 tematických aktivit + 2 kluby* 142 + 24

* kluby jsou financovány z projektu Vzdělávání a komunikace II (šablony II)

 7.8       Spolupráce školy s rodiči

název akce stručné hodnocení
Třídní schůzky, konzultace pro rodiče Třídní schůzky se konají každé čtvrtletí, konzultace rodičů s učiteli probíhají v době konzultačních hodin popř. na základě individuální domluvy
Školní akce pro rodiče Škola i školní družina pořádá různé akce, na které zve rodiče žáků (viz. bod 7.1., 7.6)

Zpracovala: Mgr. Jana Hassmanová, Mgr. Gabriela Korbášová, Ing. Zdeňka Celbová

 

8       Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI

Ve školním roce 2019/2020 neproběhla ze strany České školní inspekce na naší škole žádná kontrola.

Závěry poslední inspekční činnosti ČŠI v termínu 28. 11. 2017 − 30. 11. 2017.

Závěry

Hodnocení vývoje

– Přetrvává vysoká kvalita koncepčního řízení školy, počet žáků postupně stoupá, došlo k navýšení nejvyššího povoleného počtu účastníků ve školní družině, zvýšila se kvalifikovanost pedagogického sboru, zkvalitnilo se materiálně technické vybavení školy, započala rekonstrukce tělocvičny.

Silné stránky

– Erudovanost ředitelky školy v řízení pedagogických procesů, aktivní vyhledávání a realizace projektů se pozitivně odráží v naplňování koncepčních záměrů a trvalém zvyšování kvality vzdělávání.

– Vedení školy společně se všemi zaměstnanci aktivně vytvářejí pozitivní prostředí, které se projevuje v dobrých prosociálních vztazích mezi všemi aktéry vzdělávání.

– Využívané výchovně-vzdělávací strategie, široká nabídka školních i mimoškolních aktivit a vlastní iniciativa žáků vedou k posilování sebevědomí a sebepojetí, k rozvoji spolupráce a respektování druhých.

– Pestrá nabídka činností školní družiny a její provázanost se základním vzděláváním pozitivně ovlivňuje rozvoj osobnostních vlastností účastníků zájmového vzdělávání a umožňuje rozvíjet jejich nadání a zájmy.

Slabé stránky a/nebo příležitosti ke zlepšení

– Pokračovat v naplňování kritérií stanovených ve strategii podpory úspěšnosti žáků tak, aby vedly ke snížení počtu neprospívajících žáků.

Příklady inspirativní praxe

– Efektivně nastavený kontrolní systém, účinné analyzování a vyhodnocování všech složek pedagogického procesu a následné přijímání účinných opatření.

9       Základní údaje o hospodaření školy

Údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy (2019).

9.1       Plnění závazných ukazatelů rozpočtu

UZ 33353

Ukazatele stanovené krajským úřadem Stanoveno rozpočtem (konečný stav po úpravách) Stav k 31.12.19
Závazné ukazatele Přímé NIV celkem 16 249 016 16 249 016
z toho – Platy 11 690 259 11 690 259
– OON 50 000 50 000
Limit počtu zaměstnanců 30,59 29,58
Orientační ukazatele Odvody 3 991 691 3 975 619
FKSP 233 805 233 805
ONIV 283 261 299 333
Prostředky poskytnuté a stanovené zřizovatelem Stanoveno rozpočtem           (konečný stav po úpravách) Stav k 31.12.19
Závazné ukazatele Příspěvek NIV 0 0
Příspěvek na investice 0 0
Příjmy 0 0

9.2       Plnění dalších ukazatelů rozpočtu 

Prostředky Stav k 1.1.19 Stav k 31.12.19
Peněžní fondy
   Fond odměn  0  0
   Fond rezervní (tvořený ze zl. výsl. hosp.) 145 120,36 145 120,36
   Fond investiční 251 264,68 146 343,57
Další zdroje – finanční sponzorské dary 36 021,61 67 939,41

 9.3       Rekapitulace čerpání přímých NIV

Účelový znak Ukazatel Poskytnuto k 31.12.19 Použito               k 31.12.19 Vratka při finančním vypořádání
33353 Přímé NIV celkem 16 249 016 16 249 016 0
z toho – Platy 11 690 259 11 690 259 0
– OON 50 000 50 000 0
– Ostatní (pojistné + FKSP + ONIV+PN) 4 508 757 4 508 757 0

9.4.      Počet výkonů

Součást školy Počet výkonů ve školním roce Přepočtený

počet výkonů 2019

k 30.9.2018 k 30.9.2019
1 2 3 4
Základní škola 263 285 270
Školní družina 60 79 66

9.5       Upravený hospodářský výsledek

Ukazatel
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti 87 604,73
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti 45 494,00
Hospodářský výsledek z ostatních zdrojů 0
Hospodářský výsledek celkem k 31. 12. 2019…. (před zdaněním) 133 098,73
Předpokládané zdanění  0
Celkem po zdanění
Dodatečné odvody a vratky  0
Úhrada ztráty z minulých let  0
Další položky upravující hospodářský výsledek  0
Upravený hospodářský výsledek (zisk +, ztráta -) 0,00

 9.6       Přerozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel Stav k 31.12.2019 Návrh na rozdělení
Ztráta z minulých let  0
Rezervní fond 133 098,73
Fond odměn  0
Odvod do rozpočtu zřizovatele 0
Celkem 0

 9.7      Přehled inventarizovaného majetku

Druh majetku přírůstky úbytky Stav k 31.12.2019
021 – stavby 2 519 719,90 0,00 3 082 075,50
022 – hmotný investiční majetek 1 199 275,45 0,00 1 546 596,95
028 – drobný dlouhodobý hmotný majetek 4 594 914,58 167 190,97 9 093 449,02
018 – drobný dlouhodobý nehmotný majetek 774 113,20 119 369,29 949 673,90
Hmotný majetek (500,- – 3.000,-) 388 080,13 89 527,20 2 489 140,92
Hmotný majetek – KABINETY(500,- – 3.000,-) 19 200,00 17 333,50 1 104 946,88
Nehmotný majetek (500,- – 2.000,-) 1 700,00 59 806,75 156 001,05
Celkem      

Zpracovala: Mgr. Jana Hassmanová

10     Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

Ve školním roce 2019-20 nebyla škola zapojena do žádného rozvojového ani mezinárodního programu.

11     Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

viz. 6 Údaje o dalším vzdělávání (především bod 6.3). V tomto roce škola neorganizovala žádnou vzdělávací akci v rámci celoživotního učení.

12     Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

 Projekty v realizaci:

 • výzva č. 02_18_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II. Projekt Vzdělávání a komunikace II od 1.9.2019 v realizaci, CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012841.
 • výzva č. 47 „Infrastruktura základních škol (SVL) SC 2.4“ Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Projekt ICT a komunikace je od 24.7.2018 v realizaci. Projekt byl ukončen k 31.3.2020. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004242.
 • výzva MAS Vladař-IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení I. (IROP5). Projekt Přírodní vědy názorně je realizován od 9.5.2018. Projekt byl ukončen k 31.12.2019. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008567.
název projektu datum realizace Výše dotace (pouze EU bez spoluúčasti zřizovatele) cíle projektu
Vzdělávání a komunikace II 2019 – 2021 1 160 768,00 Kč podpora žáků ohrožených školním neúspěchem a profesní růst pedagogů ZŠ i ŠD
ICT a komunikace 2018 – 2020 5 766 470,79 Kč vybudování 2 multimediálních učeben, vyřešení konektivity školy, bezbariérovosti školy a úprava části školní zahrady
Přírodní vědy názorně 2018 – 2019 2 837 142,97 Kč vybudování odborné učebny pro výuku přírodních věd – stavební úpravy + pořízení nového nábytku a technického vybavení třídy, vybavení přilehlých kabinetů novým nábytkem.

 Zpracovala: Mgr. Jana Hassmanová

13     Údaje o spolupráci s odborovou organizací, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.

13.1      Spolupráce s odborovou organizací

odborová organizace byla na škole zrušena k 31.10.2015

13.2      Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

Škola spolupracuje při plnění úkolů ve vzdělávání (viz. 7 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti) především s těmito organizacemi:

 • Městské divadlo, Dvořákova 27, tel: 415 710 519, e-mail: info@divadlozatec.cz
 • Regionální muzeum K. A. Polánka, Husova 678, tel: 415 749 466, e-mail:rmz@muzeumzatec.cz
 • DDM Žatec, Obránců míru 638, tel. 415 710 591, e-mail: zatec.akce@seznam.cz
 • Městský úřad Žatec, odbor sociálních věcí, nám. Svobody 1, tel.415 736 400,         socialni@mesto-zatec.cz
 • Městský úřad Žatec, odbor životního prostředí a zemědělství, nám. Svobody 1, tel.: +420 415 736 451, email: olsan@mesto-zatec.cz
 • Záchranáři Žatec, o. s., Studentská 1145, mobil: +420 777 987 150, e-mail:zatec@centrum.cz
 • Sbor dobrovolných hasičů města Žatce, Chmelařské náměstí 347, tel: 721-360-560, e-mail: zatec@centrum.cz
 • PPP, Smetanovo nám. Žatec, tel. 415 712 761, e-mail: zatec@pppuk.cz
 • SPC, Lidická ul. 1254. Žatec, tel. 415711329, e-mail:  zvlszatec@quick.cz
 • EDUCO, PhDr. Zdeňka Baranniková, Masarykova ul. Žatec, e-mail:baranikova@selli.cz
 • Policie ČR, obvodní odd.  Žatec, Dlouhá 111, tel. 415 412 289,  e-mail dotazy@mvcr.cz
 • Městská policie města Žatce, nám. 5. května 127, tel. 415 736 600
 • SPC Měcholupy, 439 31 Měcholupy 1, tel.: 415 722 508, e-mail:specialniskola@lzs-mecholupy.cz,
 • K-centrum, Chelčického nám. 202, 438 01 Žatec, tel. 415 710 514
  terénní pracovníci:  776 238 694, 608 273 794, 608 273 796
 • VÚ Žatec, 4. brigáda rychlého nasazení, Žatec, Pražská ul.
 • průmyslová zóna Triangle, http://www.industrialzonetriangle.com/cs
 • úřad práce Louny,https://www.uradyprace.org/urad-prace/louny
 • OZ Brázda, Osvoboditelů 1637, Žatec, tel. 415 710 437
 • Recyklohraní, o.p.s., Soborská 1302/8, 160 00 Praha 6, 739 280 887,

info@recyklohrani.cz

 • EKO- KOM, a.s., N a Pankráci 1685/17, 14021 Praha 4, tel. 729 848 301
 • Česká rada dětí a mládeže, Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha 1
 • Český kynologický svaz – Loučky, Stroupečská 1575, Žatec, tel. 605 980 513, sabatova@zachranari.cz

Zpracovala: Mgr. Jana Šilhavá